• Nema predloga

Često postavljana pitanja

Odmah pronađite odgovor na svoja pitanja

Sustainability

Šta je ESG?

Šta je ESG?

ESG (Environmental, Social and Governance) je skup principa koje kompanije koriste za usklađivanje korporativne politike sa konceptima održivog razvoja u oblastima zaštite životne sredine, društveno odgovornog poslovanja i korporativnog upravljanja.

Koje teme iz oblasti zaštite životne sredine pokriva ESG?

Koje teme iz oblasti zaštite životne sredine pokriva ESG?

 • Dekarbonizaciju i smanjenje emisije CO2
 • Upravljanje klimatskim promenama
 • Održive izvore energije
 • Energetsku efikasnost
 • Mere smanjenja zagađenja vode i vazduha
 • Dugoročnu zaštitu biodiverziteta
 • Održivost u upravljanju prirodnim resursima
 • Upravljanje otpadom
Koje teme iz oblasti društvene odgovornosti pokriva ESG?

Koje teme iz oblasti društvene odgovornosti pokriva ESG?

 • Ljudska prava
 • Bezbednost i zdravlje na radu
 • Prevenciju diskriminacije
 • Zaštitu privatnosti i ličnih podataka
 • Doprinos društvenoj zajednici
 • Socijalnu pravdu 
 • Zanemarivanje dece i prevenciju dečijeg rada
 • Prevenciju uznemiravanja i zlostavljanja
 • Očuvanje kulturnog nasleđa
 • Upravljanje lancem vrednosti (lancem dobavljača, partnerima u zajednici)
Koji su kriterijumi ESG upravljanja?

Koji su kriterijumi ESG upravljanja?

Governance je princip koji pored korporativnog, pokriva i upravljanje kategorijama „E“ i „S“, odnosno očuvanjem životne sredine i društveno odgovornim poslovanjem. On definše mehanizme donošenja odluka u organizacijama, standarde i pravila internih procesa, kao i strateški nadzor nad potencijalnim rizicima u poslovanju, a obuhvata kriterijume poput:

 • Strukture korporativnog upravljanja
 • Izbegavanja situacija u kojima dolazi do konflikta interesa pri donošenju odluka
 • Transparentnosti u izveštavanju
 • Poslovanja u skladu sa svim zakonskim propisima
 • Primene etičkih standarda u poslovanju
Kako Banca Intesa doprinosi zaštiti životne sredine?

Kako Banca Intesa doprinosi zaštiti životne sredine?

 • Radom na unapređenju i poboljšanju kreditnih politika i uslova kreditiranja
 • Adaptacijom sistema upravljanja rizicima
 • Razvojem proizvoda namenjenih „zelenoj transformaciji“ – unapređenju energetske efikasnosti, efikasnijem korišćenju obnovljivih izvora enegije, poboljšanju sistema upravljanja otpadom
 • Korišćenjem posebnog fonda za finanasiranje projekata iz oblasti „cirkularne ekonomije“
 • Pružanjem direktnog doprinosa zajednici u vidu donacija za zaštitu biodiverziteta
 • Smanjenjem potrošnje energije – primenom akcionog plana za optimizaciju potrošnje  električne energije u poslovnim prostorijama
 • Kroz partnerstva i ekološke incijative
Na koji način Banca Intesa podržava društvenu odgovornost?

Na koji način Banca Intesa podržava društvenu odgovornost?

 • Incijativama koje doprinose razvoju inkluzivnog radnog okruženja i prihvatanju različitosti
 • Razvojem finansijskih proizvoda i obezbeđivanjem posebnih uslova za osetljive društvene kategorije
 • Kroz programe finansijske edukacije i mentorstava za mlade
 • Uvođenjem opcije Doniraj kroz platni nalog, koja omogućava klijentima da doniraju novac neprofitnim organizacijama
 • Razvijenom volonterskom kulturom
 • Donatorskim programom
Kako je banka doprinela kriterijumu korporativnog upravljanja?

Kako je banka doprinela kriterijumu korporativnog upravljanja?

 • Primenom efikasnog i kontrolisanog sistema donošenja odluka  
 • Obezbeđivanjem javne dostupnosti dokumenata finansijskog izveštavanja
 • Kreiranjem stroge i ažurne strukture akata internog upravljanja
 • Organizovanjem obuka i treninga o načinima za sigurno i bezbedno upravljanje podacima za zaposlene
 • Primenom najviših etičkih standarda u poslovanju
 • Pružanjem smernica za sprečavanje korupcije
Kako ja mogu da pomognem?

Kako ja mogu da pomognem?

Kroz opciju Doniraj u našoj aplikaciji mobilnog bankarstva možete da zaokružite iznos transakcije na uplatnici i razliku donirate nekoj od humanitarnih organizacija sa liste.

Kojim organizacijama mogu da doniram?

Kojim organizacijama mogu da doniram?

 • SOS Dečija sela Srbija je nevladina, humanitarna i neprofitna organizacija osnovana 2004. godine. Posvećena je poboljšanju kvaliteta života dece i mladih bez roditeljskog staranja, osnaživanju porodica u riziku, ekonomskom osamostaljivanju mladih iz ranjivih grupa, kao i pružanju pomoći u urgentnim situacijama lokalnom stanovništvu i izbeglicama kroz različite vidove podrške.
 • WWF (World Wide Fond for Nature) je međunarodna nevladina organizacija, osnovana 1961. koja radi na polju očuvanja biodiverziteta kao i smanjenja ljudskog uticaja na životnu sredinu. Ovo je najveća svetska organizacija za zaštitu prirode koju podržava preko 5 miliona ljudi širom sveta.
Zašto baš ove dve organizacije?

Zašto baš ove dve organizacije?

Želeli smo da našim klijentima obezbedimo mogućnost da svoj doprinos usmere ka ostvarenju dva podjednako važna cilja – zaštiti životne sredine i socijalnoj inkuziji osetljivih društvenih kategorija. Doniranjem novca organizacijama WWF i SOS Dečija sela Srbije čuvamo i razvijamo ono što nam je najvažnije, decu i svet koji će ostati iza nas. Višedecenijskim angažovanjem, ove dve fondacije su ostvarile neverovatne rezultate i prikupile sredstva koja su promenila živote svih nas.

Kako Banca Intesa ad Beograd implementira ESG principe u svoje poslovne strategije?

Kako Banca Intesa ad Beograd implementira ESG principe u svoje poslovne strategije?

Posredan ekološki uticaj, kao i društveni značaj i odgovornost koju, kao vodeća banka na tržištu, imamo prema zajednici u kojoj živimo i poslujemo, bitno utiču na našu investicionu politiku, odnosno na kriterijume na bazi kojih kreiramo proizvode, ali i analiziramo rizike finansiranja.

Implementirajući ESG standarde u procese finansiranja, podržavamo poslovne modele i koncepte koji na adekvatan način tretiraju životnu sredinu, unapređuju cirkularnost domaće ekonomije, a ne zanemaruju ni socijalna pitanja kao elemente strateškog razvoja, i na taj način pružaju pozitivan doprinos društvu.

Imajući sve to u vidu, ESG principi će sve više biti integrisani, ne samo u investicionu analizu i unapređenje procesa upravljanja rizicima, već i u razvoj portofija proizvoda za sve segmente klijenata, kao i poslovnih strategija usmerenih na zaposlene, lance dobavljača, partnera, lokalnu zajednicu i dr.

Srodna pitanja

Chat