• Nema predloga

Brokersko-dilerski poslovi

Investicione usluge

Rukovodeći se konceptom univerzalnog bankarstva, Banca Intesa ad Beograd kao kreditna institucija koja ima dozvolu za rad Narodne Banke Srbije u skladu sa Zakonom o bankama („Sl. glasnik RS“, br.107/2005, 91/2010 i 14/2015) sa svim eventualnim naknadnim izmenama i dozvolom Komisije za hartije od vrednosti za pružanje investicionih i dodatnih usluga i obavljanju investicionih aktivnosti u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 129/2021) u mogućnosti je da Vam pruži kompletnu uslugu za ostvarivanje Vaših poslovnih ciljeva u Srbiji – od otvaranja vlasničkog i novčanog računa do posredovanja u trgovanju na domaćem finansijskom tržištu.

Kao član Beogradske berze, Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i kao ovlašćeni učesnik na primarnim aukcijama koje organizuje Uprava za javni dug Republike Srbije u mogućnosti smo da Vam pružimo usluge posredovanja kako na primarnom tako i na sekundarnom tržištu.

Naša najveća imovina je poverenje naših klijenata. Zbog toga im pružamo punu pažnju i posvećeni smo pronalaženju rešenja koje im najviše odgovara.

I ovo bi trebalo da znate...

Odeljenje za investicione usluge je poseban organizacioni deo Banca Intesa ad Beograd namenjen za obavljanje investicionih usluga i aktivnosti za koje je od Komisije za hartije od vrednosti dobilo dozvolu za obavljanje delatnosti.

Pod investicionim uslugama u skladu sa prethodnim stavom podrazumevaju se sledeće investicione usluge i aktivnosti Banke iz člana 2. Zakona:

 • prijem i prenos naloga koji se odnose na jedan ili više finansijskih instrumenata i izvršenje naloga za račun Klijenta (brokerske usluge);
 • trgovanje za sopstveni račun (dilerski poslovi);
 • pokroviteljstvo u vezi sa finansijskim instrumentima, odnosno sprovođenje postupka ponude finansijskih instrumenata sa obavezom otkupa (usluge pokrovitelja);
 • sprovođenje postupka ponude finansijskih instrumenata bez obaveze otkupa (usluge agenta);

Dodatne usluge koje obavlja Banka u skladu sa odredbama Zakona su:

 • čuvanje i upravljanje finansijskim instrumentima za račun Klijenta i sa tim povezane usluge, kao što je administriranje novčanim sredstvima i sredstvima obezbeđenja, izuzev održavanja i vođenja računa hartija od vrednosti iz nadležnosti Centralnog registra;
 • odobravanje kredita  investitoru radi zaključenja transakcije sa jednim ili više finansijskih instrumenata kada Banka daje kredit i uključena je u transakciju;
 • usluge konverzije stranih valuta u vezi sa pružanjem investicionih usluga;
 • istraživanje i finansijska analiza u oblasti investiranja ili drugi oblici opštih preporuka u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima;
 • usluge u vezi sa pokroviteljstvom;
 • investicione usluge i aktivnosti, kao i dopunske usluge koje se odnose na osnov izvedenog finansijskog instrumenta iz člana 2. stava 1. tačka 19) podtačka 5, 6, 7 i 10. Zakona, a u vezi sa pružanjem investicionih  i dodatnih usluga.

Detaljnije informacije sadržane su u dokumentu Pravila poslovanja pri pružanju investicionih usluga (sekcija Dokumenta).

Dodatne informacije
Korisne informacije

Korisne informacije

Klijenti naloge za trgovanje mogu da ispostave:

 • neposredno Odeljenju za investicione usluge: ponedeljak – petak, radno vreme od 08.30h -16.30h
 • ovlašćenoj ekspozituri za prijem naloga: ponedeljak – petak, u okviru radnog vremena Ovlašćene ekspoziture

Preuzmite Spisak ovlašćenih ekspozitura za prijem naloga na dnu strane.


Podaci o trgovanju

 

Podaci o Odeljenju za investicione usluge

adresa: Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd

e-mail: broker@bancaintesa.rs

Tel:

+381 11 201 3610

+381 11 201 3622

+381 11 201 3621

+381 11 201 3613

Obaveštavamo Vas da je Banca Intesa ad Beograd član Fonda za zaštitu malih investitora koji organizuje i kojim upravlja Agencija za osiguranje depozita, kao i da je dana 08.10.2022. godine, stupio na snagu novi Pravilnik o zaštiti malih investitora, (Sl. glasnik RS br. 110/2022) kojim se bliže uređuje sistem za zaštitu malih investitora, odnosno članstvo u Fondu, doprinosi, priznavanje, obračun i isplata zaštićenih potraživanja, kao i ostale aktivnosti u vezi sa obavljanjem delatnosti zaštite malog investitora, klijenta člana Fonda.

Chat