• No Suggestion

Novi poljoprivredni krediti Banca Intesa

Banca Intesa je analizirajući trenutne mogućnosti i potrebe poljoprivrednika za kreditiranjem, a imajući u vidu specifičnosti poljoprivredne proizvodnje koja se odvija u ciklusima, koncipirala i ponudila nove Intesa Farmer kredite za poljoprivrednike. Intesa Farmer kratkoročni i dugoročni krediti odobravaju se pod veoma povoljnim uslovima i sa prilagođenim načinom otplate u mesečnim, tromesečnim ili šestomesečnim ratama.

Banca Intesa je analizirajući trenutne mogućnosti i potrebe poljoprivrednika za kreditiranjem, a imajući u vidu specifičnosti poljoprivredne proizvodnje koja se odvija u ciklusima, koncipirala i ponudila nove Intesa Farmer kredite za poljoprivrednike. Intesa Farmer kratkoročni i dugoročni krediti odobravaju se pod veoma povoljnim uslovima i sa prilagođenim načinom otplate u mesečnim, tromesečnim ili šestomesečnim ratama.

Krediti su indeksirani u evrima i u dinarima, a odobravaju se  u minimalnom iznosu od 1.000 evra, uz fiksnu ili promenjivu kamatnu stopu koja se kreće od 12%, sa  grejs periodom do 24 meseca. Osnovni uslov za dobijanje kredita je da podnosilac zahteva ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo, a instrumenti obezbeđenja su fleksibilni, tako da korisnici mogu da se odluče za jednog do dva žiranta, hipoteku ili zalogu. Poljoprivrednici će uz pomoć kratkoročnih Intesa Farmer kredita moći da ulože neophodna sredstva u tekuću sezonu, stočnu hranu, stoku u tovu i tekuće troškove, dok će uz podršku dugoročnih kredita moći da finansiraju osnovna sredstva za proizvodnju ulažući u sisteme za navodnjavanje, dugogodišnje zasade, matično stado, kao i u izgradnju poljoprivrednih objekata, farmi, skladišta, silosa, staklenika i plastenika.

Poljoprivredni krediti dostupni u Banca  Intesa:
1. Farmer Obrt kredit - za finansiranje obrtnih sredstava
2. Farmer Invest kredit - za finansiranje osnovnih sredstava
3. Farmer 100% - kredit pokriven sa 100% depozitom

Farmer Obrt kredit namenjen je finansiranju obrtnih sredstava, a odobrava se u dinarima i evrima sa rokom otplate do dve godine u minimalnom iznosu od 1.000 evra pa do 100.000 evra, sa kamatnom stopom od 12% (EKS od 13.48%) na godišnjem nivou za kredite indeksirane u evrima, odnosno od 18% (EKS od 20.83%) za kredite indeksirane u dinarima. Posebna pogodnost je što se kredit na osnovu kojeg  poljoprivrednici mogu ulagati u  repromaterijal, tekuću sezonu, stočnu hranu, stoku u tovu, održavanje i druge tekuće troškove može prema izboru korisnika otplaćivati u mesečnim, tromesečnim i šestomesečnim ratama i uz grejs period do 12 meseci.
Farmer Invest kredit je namenjen za kupovinu osnovnih sredstava kao što su mehanizacija i zemljište, potom investiranje u izgradnju poljoprivrednih objekata, farmi, skladišta, silosa, staklenika, plastenika, ulaganja u sisteme za navodnjavanje, dugogodišnje zasade i matično stado. Ovaj kredit će se odoravati u iznosu od 5.000 evra pa naviše, sa rokom otplate do 10 godina i uz mogućnost korišćenja grejs perioda do 24 meseca uz fiksnu ili promenjivu kamatnu stopu koja se kreće od 12% na godišnjem nivou za kredite indeksirane u evrima, sa rokom otplate do 3 godine, odnosno od 18% za kredite u RSD, sa rokom otplate do 2 godine. Promenjiva kamatna stopa za kredite sa rokom otplate do 10 godina iznosi 6.5%+3M EURIBOR (EKS od 12.14%).

Osim ova dva modela kredita, Banca Intesa poljoprivrednicima nudi i kredit Farmer 100% sa garantnim depozitom od 100% iznosa kredita, uz rok otplate do 60 meseci i fiksnu kamatnu stopu od 4,9% godišnje (EKS od 5,56%). Ovi krediti se odobravaju u iznosu od 1.000 evra pa naviše, sa mogućnošću otplate u mesečnim, tromesečnim ili šestomesečnim ratama i grejs periodom do 12 meseci.

Chat