Sa varijabilnom kamatnom stopom na period od 13 do 180 meseci

Ako priželjkujete novi dom, sada je vreme da se odlučite!

  • Naše kamatne stope, već od 2,58% (EKS od 3,15%) na kredite indeksirane u evrima.
  • Plus veoma povoljan keš kredit za opremanje stana

Stambeni krediti Banca Intesa pružaju vam sledeće pogodnosti:


  • Bez naknade za godišnje administriranje kredita
  • Bez osiguranja kredita kod NKOSK
  • Bez obavezne premije životnog osiguranja, uz mogućnost da se životno osigurate
  • Kredit možete otplaćivati sa još jednim kreditno sposobnim licem u svojstvu sadužnika
  • Uslovi kredita
  • Reprezentativni primer
  • Želite kredit?
  • Kreditni kalkulator
Kredit za kupovinu stambenog objekta sa varijabilnom kamatnom stopom, bez osiguranja kod NKOSK, na period od 13 do 180 meseci
Minimalni uslovi u vezi sa zaposlenjem i prijemom zarade Zaposlenje na neodređeno i prijem zarade preko platnog računa u Banca Intesa, najkasnije do momenta puštanja kredita u korišćenje.
Vrsta kreditaStambeni kredit za kupovinu stambenog objekta
Valuta kreditaEUR
Kriterijum za indeksiranjeU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Period na koji se kredit odobravaod 13 do 180 meseci
Iznos kreditaOd 10.000 EUR - do 80% od iznosa kupoprodajne vrednosti nepokretnosti koja se pribavlja iz kredita ili njene procenjene vrednosti (uzima se niža vrednost), odnosno procenjene vrednosti nekretnine kada se hipoteka uspostavlja na nepokretnosti koja se ne pribavlja iz kredita
UčešćeMinimum 20% od kupoprodajne vrednosti nekretnine
(ukoliko je vrednost druge uknjižene nekretnine nad kojom se konstituiše hipoteka viša od iznosa kredita za minimalno 30%, učešće nije potrebno)
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
Od 2,58% (od 3M EURIBOR+2,89%), promenljiva*
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada Banke za obradu kreditnog zahtevaOd 0,5% od iznosa odobrenog kredita
Menice (tri)150 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa246 RSD**
Overa založne izjave10.080 RSD**
Osiguranje nepokretnosti – godišnje40 EUR**
Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR**
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR**
Taksa za upis hipoteke 20.000 RSD**
Osiguranje života – godišnje (opciono)100 EUR**
*Usklađivanje kamatne stope sa visinom 3M EURIBOR-a kvartalno (30. marta, 30. juna, 30. septembra i 30. decembra), a visina kamatne stope kod puštanja kredita u tečaj odgovara kamatnoj stopi utvrđenoj za tekući kvartal. Za kredite odobrene do 30. u mesecu obračunava se interkalarna kamata za period od dana puštanja kredita u tečaj do dana prenosa u otplatu, po kamatnoj stopi koja je jednaka ugovorenoj kamatnoj stopi. Interkalarna kamata naplaćuje se po isteku perioda korišćenja 30. u mesecu. Za obračun je korišćena vrednost 3M EURIBOR na dan. 30.3.2019. godine koja iznosi -0,31%. Otplata kredita se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan dospeća anuiteta.

Ukoliko dođe do promene kursa EUR u odnosu na RSD, može doći do značajne promene ukupnog iznosa u dinarima koji se otplaćuje.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u centrima za stambene kredite i većim ekspoziturama Banke.

**Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.

Prikazani uslovi kredita važe za klijente koji pripadaju Magnifica segmentu u Banca Intesa.
Reprezentativni primer za stambeni kredit kod koga je nepokretnost obezbedjenje po kreditu (datum izrade obračuna 22. 4. 2019.)
Vrsta kreditaStambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
Valuta kreditaEUR
Kriterijumi za indeksiranjeU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Kupoprodajna cena nekretnine43.000 EUR
Učešće klijenta13.000 EUR
Iznos kredita 30.000 EUR
Period otplate180 meseci
Mesečna rata201,71 EUR
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
2,58% (3M EURIBOR+2,89%) promenljiva*

Primer obračuna bez životnog osiguranjaPrimer obračuna sa uključenim životnim osiguranjem
EKS
(Na godišnjem nivou)
3,15% 3,76%
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu 37.425,91 EUR 38.925,91 EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika, a poznati su u trenutku oglašavanja
Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva0,5% od iznosa odobrenog kredita
Menice (tri)150 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa246 RSD**
Overa založne izjave10.080 RSD**
Osiguranje nepokretnosti – godišnje40 EUR**
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR**
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR**
Taksa za upis hipoteke 20.000 RSD**
Osiguranje života – godišnje (opciono)nema100 EUR**
*Usklađivanje kamatne stope sa visinom 3M EURIBOR-a kvartalno (30. marta, 30. juna, 30. septembra i 30. decembra), a visina kamatne stope kod puštanja kredita u tečaj odgovara kamatnoj stopi utvrđenoj za tekući kvartal. Za kredite odobrene do 30. u mesecu obračunava se interkalarna kamata za period od dana puštanja kredita u tečaj do dana prenosa u otplatu, po kamatnoj stopi koja je jednaka ugovorenoj kamatnoj stopi. Interkalarna kamata naplaćuje se po isteku perioda korišćenja 30. u mesecu. Za obračun je korišćena vrednost 3M EURIBOR na dan. 30.3.2019. godine koja iznosi -0,31%. Otplata kredita se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan dospeća anuiteta.

Ukoliko dođe do promene kursa EUR u odnosu na RSD, može doći do značajne promene ukupnog iznosa u dinarima koji se otplaćuje.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u centrima za stambene kredite i većim ekspoziturama Banke.

**Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada javnih beležnika, Geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.

Prikazani reprezentativni primer važi za klijente koji pripadaju Magnifica segmentu u Banca Intesa.

Popunite zahtev

I javićemo vam se ubrzo sa detaljima ponude

Kredit

Stambeni kredit osiguran kod NKOSK 1

Uslovima korišćenja

Uspešno ste aplicirali za proizvod.

Kreditni kalkulator

Iznos kredita,Iznos kredita (EUR)
10.000,00
250.000,00
Broj rata
13
180
Iznos rate (EUR)

Rezultati kalkulacije su informativnog karaktera

Naši specijalisti za stambene kredite očekuju vas u:

Intesa Casa centrima i ekspoziturama širom Srbije


Pogledajte i ostale kredite za kupovinu stambenog objekta koje imamo u ponudi:

Kredit sa varijabilnom kamatnom stopom na period od 181 do 360 meseci

Kredit sa fiksnom kamatnom stopom na period do 180 meseci

Stanovništvo