• Nema predloga

Najpovoljnija kreditna linija malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima na teritoriji grada Beograda u saradnji sa Skupštinom grada Beograda

Banca Intesa Beograd poslednjih meseci intenzivira razvoj i unapređenje ponude upravo za ovaj segment klijenata, nudeći malom i srednjem biznisu sve kvalitetnije proizvode uz najbolje uslove.

Banca Intesa Beograd je u saradnji sa Skupštinom grada Beograda pripremila najpovoljniju kreditnu liniju na tržištu namenjenu malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima sa sedištem na teritoriji grada Beograda, bez obzira da li je reč o klijentima ili o neklijentima Banke.

Banca Intesa Beograd poslednjih meseci intenzivira razvoj i unapređenje ponude upravo za ovaj segment klijenata, nudeći malom i srednjem biznisu sve kvalitetnije proizvode uz najbolje uslove. Zahvaljujući tome, Banca Intesa Beograd ima izuzetno veliki broj klijenata u ovom segmentu poslovanja koji se približava cifri od 90 000.

Krediti su namenjeni za trajna obrtna sredstva, nabavku opreme i proširenje kapaciteta kao i za rekonstrukciju opreme i postojećih kapaciteta. Iznos kredita je 3.000 – 10.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj uz obavezno sopstveno učešće minimalno 20% od ukupne vrednosti predmeta finansiranja.

Otplata kredita (glavni dug sa pripadajućom kamatom) vrši se u jednakim mesečnim anuitetima obračunatim u EUR, uplatom u dinarskoj protivvrednosti anuiteta po srednjem kursu NBS na dan uplate anuiteta. Rok otplate je 18, 24, 30, 36, 42 i 48 meseci uz grejs period do 12 meseci koji ulazi u rok otplate kredita. Kamatna stopa iznosi 2,30% godišnje, EKS je od 2,71% uz 1% naknade od iznosa realizovanog kredita.

Uslovi koje treba da ispuni podnosilac zahteva za kredit:
 • Preduzetnik, odnosno pravno lice, ima registrovano sedište na teritoriji grada Beograda koje je osnovano pre više od 36 meseci
 • Pravno lice je ostvarilo ukupne godišnje prihode veće od 3 miliona dinara u prošloj godini
 • Račun preduzetnika, odnosno pravnog lica, nije bio blokiran duže od 4 radna dana ne¬prekidno, odnosno 9 odvojenih radnih dana u poslednjih 12 meseci
 • Preduzetnik, pravno lice odnosno vlasnik nije imao kašnjenja u izmirivanju obaveza po kreditu duža od 30 dana u poslednjih 6 meseci
 • Protiv pravnog licanije pokrenut postupak stečaja, likvidacije, prinudnog izvršenja ili drugi postupak sa sličnim ishodom
 • Pravno lice nije iskazalo gubitak u 2005. godini
 • Pravno lice nije iskazalo gubitak u 2004. godini koji je:
  Viši od 10% kapitala iz bilansa stanja
  Viši od 5% ukupnih prihoda iz bilansa uspeha
  Veći od ostvarene dobiti u prošloj godini
 • Preduzetnik i pravno lice je u obavezi da otvori tekući račun kod Banca Intesa Beograd i da preusmeri minimalno 50% prometa.

Instrumenti obezbeđenja:

 • ugovorna ovlašćenja korisnika kredita;
 • blanko, solo menice, korisnika kredita;
 • ugovori o pristupanju dugu, a koji mogu biti zaključeni sa drugim pravnim ili fizičkim licima i/ili
 • hipoteka I reda u korist Banke i/ili
 • založno pravo I reda u korist Banke na pokretnim stvarima
Zainteresovani sve informacije i prijave za ovu kreditnu liniju mogu naći u najbližoj ekspozituri Banca Intesa Beograd na teritoriji grada Beograda kod Savetnika za mali biznis.

Chat