• Nema predloga

Stambeni krediti za nerezidente

Banca Intesa je jedina banka na domaćem tržištu koja je našim državljanima na privremenom radu u inostranstvu, kao i stranim državljanima koji rade u Srbiji, omogućila da koriste stambene kredite za kupovinu nekretnina na teritoriji naše zemlje.

Banca Intesa je jedina banka na domaćem tržištu koja je našim državljanima na privremenom radu u inostranstvu, kao i stranim državljanima koji rade u Srbiji, omogućila da koriste stambene kredite za kupovinu nekretnina na teritoriji naše zemlje.

Takozvani krediti za nerezidente, odobravaće se na bazi hipoteke, u minimalnom iznosu od 10.000 evra, sa rokom otplate do 30 godina, i obaveznim deviznim depozitom od 30% iznosa kredita. Krediti su indeksirani u evrima, uz primenu srednjeg kursa NBS pri realizaciji, odnosno otplati kredita. Nominalna kamatna stopa je 6M EURIBOR+4% godišnje (8.16%), a efektivna kamatna stopa se kreće od 9,38%.

Još jednu novinu u ponudi predstavljaju krediti za adaptaciju i rekonstrukciju stambenog prostora koji se odobravaju u dva modela: kredit na bazi hipoteke na uknjiženoj nekretnini – osiguran kod NKOSK i kredit na bazi hipoteke na vanknjižnom vlasništvu, uz jednog žiranta.
Minimalan iznos kredita je 5.000 evra, a maksimalan do 70% vrednosti nekretnine, u zavisnosti od predračuna radova. Predviđeni rok otplate za ove kredite je od 13 do 240 meseci, bez učešća i depozita, sa nominalnom kamatnom stopom od 6M EURIBOR+2.8% godišnje, odnosno efektivnom kamatnom stopom od 7,18%.
U želji da izađe u susret zahtevima klijenata, Banca Intesa će od početka juna odobravati i stambene kredite indeksirane u švajcarskim francima. Krediti će biti osigurani kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, a odobravaće se u iznosu od najmanje 15.000 švajcarskih franaka do maksimalno 90% vrednosti nekretnine, uz minimalno učešće od 10%. Banka će omogućiti konverziju kredita iz CHF u EUR, jednom u toku otplate kredita, kako bi se smanjili rizici kursnih razlika za klijenta.

Chat