• No Suggestion

Intesa Sanpaolo usvojila četvorogodišnji biznis plan i konsolidovane rezultate na dan 31. decembar 2017.

Upravni odbor Intesa Sanpaolo, međunarodne bankarske grupacije u čijem sastavu posluje Banca Intesa, odobrio je na jučerašnjem sastanku Biznis plan Grupe za period 2018 – 2021. U svom novom Planu, Grupa će nastaviti da daje prioritet stvaranju i distribuciji snažne i održive vrednosti

Upravni odbor Intesa Sanpaolo, međunarodne bankarske grupacije u čijem sastavu posluje Banca Intesa, odobrio je na jučerašnjem sastanku Biznis plan Grupe za period 2018 – 2021. U svom novom Planu, Grupa će nastaviti da daje prioritet stvaranju i distribuciji snažne i održive vrednosti, održavajući pritom veoma čvrstu kapitalnu poziciju i značajno smanjujući profil rizika bez vanrednih troškova po akcionare.

Ovaj Plan potvrđuje da Intesa Sanpaolo jeste, i da će nastaviti da bude, banka za realnu ekonomiju koja stvara održivu profitabilnost. Grupa će nastaviti da kreira vrednost za sve zainteresovane strane, doprinoseći privredi sa preko 300 milijardi evra u četvorogodišnjem periodu.

- za akcionare: gotovinske dividende sa stopom isplate od 85% za 2018, 80% za 2019, 75% za 2020. i 70% za 2021;

- za građane i privredu: srednjoročne/dugoročne nove pozajmice realnoj ekonomiji u iznosu od oko 250 milijardi evra;

- za zaposlene Grupe: troškovi zarada od oko 24 milijarde evra i ulaganje u obuke od oko 1 milijarde evra;

- za dobavljače: kupovine i investicije od oko 11 milijardi evra;

- za javni sektor: porezi (direktni i indirektni) u iznosu od oko 13 milijardi evra;

- za socijalni sektor: srednjoročne/dugoročne nove pozajmice od oko 0,7 milijardi evra za podršku socijalnom preduzetništvu;

- za kategorije sa ograničenim pristupom kreditima: „Impact“ zajmovi od oko 1,2 milijarde evra.

Sprovođenjem Biznis plana za period 2018-2021, Intesa Sanpaolo, koja je već vodeća banka u pogledu društvene odgovornosti, namerava da postane globalni primer društvene i kulturne odgovornosti. Kako bi to postigla, konkretno će:

- postati prva „Impact banka“ na svetu, time što će do 2021. raspodeliti 0,5% akcionarskog kapitala (iznos procenjen na oko 250 miliona evra) posebnom fondu koji će omogućiti Grupi da ponudi kredite od oko 1,2 milijarde evra kategorijama koje bi inače imale poteškoće sa pristupom kreditima, uprkos svom potencijalu. Ove kategorije uključuju mlade porodice, studente, istraživače i nove preduzetnike (npr. start-up kompanije i preduzetnice). Fokusirana raspodela za ovaj fond zasnovana je na pravilima upravljanja.

- proširenje inicijative „Hrana i smeštaj za ugrožene“ kroz poklanjanje 10.000 obroka na dan, 6.000 kreveta mesečno i 3.000 paketa lekova i odeće mesečno;

- podrška cirkularnoj ekonomiji putem uspostavljanja posebne platforme za njeno finansiranje i pokretanje posebnog investicionog fonda;

- pokretanje specijalizovanog organizacionog dela usmerenog na poboljšanje i proaktivno upravljanje umetničkim, kulturnim i istorijskim nasleđem koje obuhvata oko 20.000 umetničkih dela.

Formula Plana predviđenog za Grupu:

1. značajno oslobađanje od rizika bez vanrednih troškova za akcionare, čime će postati banka broj jedan u Evropi u pogledu profila rizika (u pogledu zajedničkog akcionarskog kapitala nivoa 1/nelikvidnih sredstava);

2. smanjenje troškova putem daljeg pojednostavljenja poslovnog modela, čime će postati banka broj jedan u Evropi u pogledu efikasnosti (u pogledu troškova/prihoda);

3. rast prihoda i korišćenje novih poslovnih prilika, čime će postati evropski lider u oblasti upravljanja i čuvanja imovine, sa snažnim rastom u sektoru osiguranja imovine i životnog osiguranja;

4. zaposleni i digitalizacija kao ključni pokretači Plana. Kao što je to bio slučaj sa prethodnim Planom, posvećenost zaposlenih Intesa Sanpaolo uspešnom sprovođenju novog Plana je ključna. Oko 13.500 zaposlenih Grupe doprinelo je sastavljanju Plana putem učešća u posebnoj anketi.

Svojim Biznis planom za period 2018-2021, Intesa Sanpaolo će nastaviti da jača svoj jedinstveni poslovni model zasnovan na generisanju prihoda uz rast naknada, kao i na visokoj efikasnosti, koji će kombinovati sa jedinstvenim profilom rizika:

Snažan rast profitabilnosti, kreiranje i distribucija snažne i održive vrednostiza akcionare:

-rast prinosa na materijalni kapital (ROTE) na 14,6% u 2021. sa 9,3% u 2017.

-rast prinosa na kapital na 12,4% u 2021. sa 7,9% u 2017.

-rast neto prihoda na 6 milijardi evra u 2021. sa 3,8 milijardi evra u 2017.

-stopa isplate dividendi od 85% za 2018, 80% za 2019, 75% za 2020. i 70% za 2021.

Veoma solidan pokazatelj kapitala:

-racio zajedničkog akcijskog kapitala nivo 1 od 13,1% u 2021.

Značajno oslobađanje od rizika bez vanrednih troškova po akcionare:

-smanjenje problematičnih kredita na pola, na 26,4 milijarde evra isključujući i ispravke vrednosti u 2021, sa 52,1 milijarde evra u 2017, i 12,1 milijarde evra neto, sa 22,5 milijardi evra uključujući uticaj prvog usvajanja IFRS 9

- smanjenje racia problematičnih kredita u 2021. na 6% isključujući ispravke vrednosti, sa 11,9% u 2017, i 2,9% neto, sa 5,5% uključujući uticaj prvog usvajanja IFRS 9

-smanjenje rashoda obezvređivanja kredita na 1,8 milijardi evra u 2021. sa 3,3 milijarde evra u 2017. (CAGR - ukupna prosečna godišnja stopa rasta -14,7%)

-smanjenje pokazatelja troškova rizika na 41 bazni poen u 2021. sa 81 baznog poena u 2017. (-40 bps)

Smanjenje troškova:

-približno 1,5 milijarde evra uštede na troškovima u periodu 2018-2021

-smanjenje operativnih troškova na 9,5 milijarde evra u 2021. sa 9,8 milijarde evra u 2017. (CAGR - ukupna prosečna godišnja stopa rasta -0,9%), uprkos troškovima od 0,6 milijarde evra za podršku rastu u periodu 2018-2021

-smanjenje racia troškovi/prihodi na 45,4% u 2021. sa 55,1% u 2017. godini (-9.7 pp)

Snažno generisanje prihoda:

-rast poslovnog prihoda na 20,8 milijardi evra u 2021. sa 17,8 milijarde evra u 2017. (CAGR - ukupna prosečna godišnja stopa rasta +4%)

-rast neto prihoda od kamata na 8,3 milijarde evra u 2021. sa 7,4 milijarde evra u 2017. (+2.8% CAGR), sa vrednošću euribora na nultom nivou u 2021.

-rast neto prihoda od naknada na 10 milijardi evra u 2021. sa 8,1 milijarde evra u 2017. (CAGR - ukupna prosečna godišnja stopa rasta +5,5%), doprinoseći sa 48% operativnom prihodu u 2021. sa 45% u 2017

-rast ostalih prinosa na 2,6 milijarde evra u 2021. sa 2,3 milijarde evra u 2017. (ukupna prosečna godišnja stopa rasta +2,2%), beležeći rast prihoda od 0,5 milijarde evra od poslova osiguranja usled snažnog rasta u poslovima osiguranja imovine i osiguranja od nezgode

Zaposleni i digitalizacija kao ključni pokretači:

- obuka za oko 1.650 novozaposlenih i 5.000 zaposlenih prekvalifikovanih za poslove koji donose visoku dodatnu vrednost

- oko 11,9 miliona sati obuke do 2021.

- oko 1 milijarde evra ukupnih investicija u obuku za period 2018-2021.

- oko 4,8 milijardi drugih ukupnih investicija u periodu 2018-2021. od kojih su 2,8 milijardi evra za završetak digitalne transformacije

Upravni odbor Intesa Sanpaolo je na sednici danas takođe odobrio konsolidovane rezultate i rezultate matične kompanije za prošlu godinu završno sa 31. decembrom 2017. Na kraju 2017. Biznis plan Grupe za period 2014-2017. je ispunjen, što je omogućilo Grupi da generiše vrednost za sve akcionare i doprinese privredi sa više od 250 milijardi evra tokom četiri godine.

Poslovni prihod:

T4 2017.

2017.

+11,4%

+1,2%

€4.543m u odnosu na €4.077m iz T3 2017.

€17.177m u odnosu na €16.975m iz 2016.

Operativni troškovi:

T4 2017.

2017.

+13,2%

+0,4%

€2.403m u odnosu na €2.122m iz T3 2017.

€8.739m u odnosu na €8.702m iz 2016.

Operativna marža:

T4 2017.

2017.

+9,5%

+2%

€2.140m u odnosu na €1.955m iz T3 2017.

€8.438m u odnosu na €8.273m iz 2016.

Dobit pre oporezivanja:

T4 2017.

2017.

€1.696m

€6.216m

U odnosu na €1.356m iz T3 2017.

U odnosu na €5.450m iz 2016. isključujući sredstva iz državnog budžeta

Dobit nakon oporezivanja:

T4 2017.

2017.

€1.428m

€1.344m

€1.342m

€7.316m

€3.813m

€4.450m

U odnosu na €731m iz T3 2017, bez agregatnog skupa

U odnosu na €910m iz T3 2017. bez poreza i drugih nameta za bankarsku industriju

U odnosu na €3.111m iz 2016, isključujući sredstva iz državnog budžeta i bez agregatnog skupa

U odnosu na €3.670m iz 2016, bez poreza i drugih nameta za bankarsku industriju

Pokazatelji kapitala:

Racio zajedničkog akcijskog kapitala - nivo 1 nakon predloženih dividendi:

Pro-forma pokazatelj zajedničkog kapitala iznosi 14%, 13% nakon uticaja IFRS 9.

Stopa faznog akcijskog kapitala 13,3%, 13% nakon uticaja IFRS 9 i tranzicionih aranžmana za 2018.

** *

Chat