• No Suggestion

Moj idol na terenu 2021

 PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA „MOJ IDOL NA TERENU 2021“ 

Organizator nagradnog konkursa pod nazivom „Moj idol na terenu 2021“ (u daljem tekstu: Kviz) jeste Banca Intesa a. d. Beograd, sa sedištem u Beogradu, ul. Milentija Popovića 7b, PIB: 100001159, MB: 07759231 (u daljem tekstu: Organizator). Nagradni konkurs se priređuje u cilju promocije Italijanskog fudbalskog kampa koji Organizator održava u periodu od 23.8.2021. do 27. 8. 2021. godine. 

Učestvovanjem u konkursu potvrđujete da ste se prethodno upoznali sa Informacijom o obradi podataka o ličnosti  u nagradnom konkursu „Moj idol na terenu 2021“ i da ste saglasni sa obradom podataka o ličnosti od strane Banca Intesa a. d. Beograd. 

Pravila Nagradnog konkursa (u daljem tekstu: Pravila) objavljena su na stranici kviza na sajtu Organizatora: www.bancaintesa.rs. 

1. PRAVO UČESTVOVANJA 

Nagradni konkurs je otvoren za fizička lica, državljane Republike Srbije, s prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, korisnike društvene mreže Instagram, koji na istoj prate zvaničnu stranicu Banca Intesa (u daljem tekstu: Učesnici). 
Zaposleni i članovi uže porodice zaposlenih kod Organizatora ne mogu učestvovati u Nagradnom konkursu. Učesnici Kviza ne mogu biti pravna lica. 

2. TRAJANJE KVIZA 

Nagradni konkurs se održava od 17.8.2021. u 16.00hdo 25.8.2021. godine, zaključno sa 16.00h. 

3. KAKO UČESTVOVATI 

Nagradni konkurs podrazumeva objavu poziva za učešće u konkursu u vidu posta na društvenoj mreži Instagram, kao i pratećeg Instagram story-ja, dok učešće u istom podrazumeva da korisnik na svom Instagram profilu postavi objavu fotografiju crteža na kom je njegovo dete ilustrovalo sebe sa svojim omiljenim fudbalerom, idolom na terenu, u periodu od 17.8.2021. u 16h do 22.8.2021. godine u 23.59h, i u okviru iste objave taguje zvaničan profil Banke (@bancaintesa), kao i zvaničan profil DDOR odiguranja Novi Sad (@ddor_osiguranje) uz dodate hashtag-ove #idolnaterenu i #italijanskifudbalskikamp2021. 

Svaki korisnik ima pravo da objavi samo jedan crtež u okviru učešća na Nagradnom konkursu.  Ukoliko isti korisnik objavi dva ili više crteža kao odgovor na poziv za učešće u konkursu, biće automatski diskvalifikovan.

4. ODABIR DOBITNIKA

U okviru konkursa biće nagrađena tri učesnika koja objave tri najzanimljivija crteža po mišljenju žirija sastavljenog od tima koji će činiti član Banca Intesa, član DDOR osiguranje Novi Sad, kao i nekadašnji fudbaler Dušan Savić.  

Poziv na konkurs biće objavljen 17.8.2021. godine u 16h, a informacija o izabranim dobitnicima 25.8.2021. u 16h u okviru posebnog Instagram posta. Radi slanja nagrade dobitnicima, ova informacija sadržaće i instrukciju korisnicima da se jave u inboks profila Banke i dostave podatke o imenu i prezimenu, adresi i broju telefona.
Ukoliko se dobitnici u okviru svakog od nagradnih pitanja ne jave u roku od 24 sata od trenutka objave spiska dobitnika, biće kontaktiran prvi sledeći Učesnik koji je tačno odgovorio na nagradno pitanje (asocijaciju) u okviru objave.

5. NAGRADA 

Fond nagrada sastoji se od ukupno 3 (tri) nagrade, i to: 

  • 1 x dres Del Piero
  • 3 x fudbalska lopta
  • 4 x promo zastavica

U okviru nagradnog konkursa, prva tri najzanimljivija crteža po mišljenju žirija biće nagrađena po rangu: 

  1. mesto – dres Del Piero
  2. mesto – fudbalska lopta
  3. mesto – zastavica v

Preuzimanje nagrade: Nagrade će dobitnicima biti poslate preporučenom poštom.

Jedan Učesnik može osvojiti samo jednu nagradu.

Učesnici će biti diskvalifikovani iz učešća u Konkursu ukoliko koriste lažne profile. Organizator može prema sopstvenoj diskreciji diskvalifikovati svakog Učesnika ukoliko ustanovi razumnu sumnju da koristi lažne podatke kako bi učestvovao u Konkursu. 
Učesnici nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u Pravilima. Nagrada se ne može zameniti za novac, druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Organizatora Konkursa prema dobitnicima. 

Organizator neće snositi odgovornost ukoliko uručenje nagrade nije bilo moguće jer su podaci koje je Učesnik ostavio netačni. 
Svi Učesnici su odgovorni za bilo kakve troškove ili izdatke koje bi mogli prouzrokovati svojim učestvovanjem u Konkursa (uključujući, bez ograničenja, troškove pristupa internetu). 

6. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Ukoliko imaju nekih nedoumica u vezi s ovim Konkursom, Učesnici mogu uputiti pitanje na adresu elektronske pošte: nagradnaigra@bancaintesa.rs. 
Organizator ne snosi odgovornost ako Učesnici iz bilo kog razloga ne uspeju da pristupe stranici na kojoj se nalazi poziv na konkurs ili se u toku objavljivanja fotografija za učešće na Konkursu  dogode smetnje tehničke prirode – loša internet konekcija, kvar na računaru, nestanak struje itd. – koje mogu uticati na učestvovanje. 
Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme i s vremena na vreme, bez ikakve odgovornosti, menja ili prekine, privremeno ili trajno, ovaj Konkurs, uz prethodno obaveštenje Učesnika na internet stranici Banke. 
Kako bi učestvovali u Konkursu, Učesnici prihvataju sve uslove i pravila Konkursa. 

Chat