• Nema predloga

Rečnik osiguranja

Razumite pojmove i proizvode osiguranja da bi ste lakše donosili važne životne odluke.

Šta je osiguranje?

Osiguranje je način upravljanja rizikom, prvenstveno usmeren na smanjenje i ograničenje potencijalnih finansijskih gubitaka. Osiguranje je zapravo prenos rizika sa osiguranika na osiguravajuće društvo, uz plaćanje premije.

Osiguranje imovine i lica je odnos koji nastaje na osnovu ugovora o osiguranju u kome jedna strana, društvo za osiguranje (osiguravač), preuzima obavezu da drugoj strani (osiguraniku) ili trećem licu u čiju korist se ugovara osiguranje (korisniku osiguranja) naknadi štetu kod imovinskog osiguranja, odnosno isplati ili isplaćuje određenu sumu novca kod ličnog osiguranja u slučaju da nastupi predviđeni događaj (osigurani slučaj), a uz uslov da osiguranik uplaćuje određene iznose novca u predviđenim rokovima (premija osiguranja).

Osigurani slučaj, tj. događaj u odnosu na koji se zaključuje osiguranje, mora biti budući, neizvestan i nezavisan od isključive volje ugovarača.

Zašto je osiguranje važno?

Osiguranje je potrebno radi obezbeđenja ekonomske sigurnosti za eventualnu štetu koja može, ali ne mora, nastati.

Možete se osigurati od različitih nepredviđenih događaja: elementarnih nepogoda, požara, poplave, zemljotresa, nezgode, nemogućnosti otplate kredita i brojnih drugih rizika neživotnog osiguranja kao i zaključiti različite programe životnog osiguranja i time obezbediti sigurnost i zaštitu za vreme koje dolazi.

Koje vrste osiguranja postoje?
Životna osiguranja

Životna osiguranja

U zavisnosti od toga koji je rizik obuhvaćen osiguranjem razlikujemo riziko i štedna osiguranja. Kod riziko osiguranja, rizik je smrt osiguranika, dok se štedno osiguranje isplaćuje po isticanju perioda ugovaranja osiguranja. Najrasprostranjenije je mešovito osiguranje koje pokriva oba slučaja.

U slučaju mešovitog osiguranja Osiguravač plaća osiguranu sumu ukoliko Osiguranik premine za vreme trajanja osiguranja, ali i u slučaju da Osiguranik doživi kraj perioda osiguranja. Ovo osiguranje, osim rizika, sadrži i elemenat štednje, a njegova glavna obeležja su:

 • Trajanje osiguranja je na određeno vreme
 • Za slučaj smrti korisniku osiguranja se isplaćuje osigurana suma
 • Za slučaj doživljenja ugovorenog roka Ugovaraču osiguranja se isplaćuje osigurana suma
 • Uslovi osiguranja se mogu menjati u toku trajanja osiguranja.
Neživotna osiguranja

Neživotna osiguranja

Neživotna osiguranja obuhvataju veći broj različitih vrsta osiguranja:

 • osiguranje od posledica nezgode,
 • dobrovoljno zdravstveno osiguranje,
 • osiguranje motornih vozila,
 • osiguranje imovine,
 • osiguranje od nemogućnosti otplate kredita,
 • putno osiguranje  i druge vrste neživotnih osiguranja.

Ugovor o osiguranju

Dokument kojim se ugovarač obavezuje da plaća premiju osiguravaču, a osiguravač da isplati korisniku osiguranu sumu ili njen deo ako se desi osigurani slučaj je Ugovor o osiguranju.

Sastavni deo ugovora o osiguranju su ponuda, polisa i uslovi osiguranja.

Polisa osiguranja

Polisa osiguranja je dokument o zaključenom osiguranju, predstavlja dokaz, odnosno potvrdu da je zaključen ugovor o osiguranju. U njoj se navode:

 • koji su rizici pokriveni;
 • suma osiguranja ili limit pokrića;
 • iznos premije;
 • pod kojim uslovima će osiguravač isplatiti naknadu iz osiguranja.

Uslovi osiguranja

Sastavni su deo ugovora o osiguranju i njima se uređuju prava i obaveze između osiguranika i osiguravača.

Osiguravač

Pravno lice koje se ugovorom o osiguranju obavezuje na naknadu štete, odnosno isplatu ugovorenog novčanog iznosa korisniku osiguranja, odnosno osiguraniku kada se ostvari ugovoreni rizik.

Ugovarač osiguranja

Lice koje sa osiguravajućom kućom zaključi ugovor o osiguranju, potpisuje polisu osiguranja i plaća premiju osiguranja. Ugovarač ne mora uvek imati pravo na nadoknadu iz osiguranja.

U svojstvu ugovarača i korisnika osiguranja javlja se, najčešće, jedno lice – osiguranik.

Osiguranik

Fizičko ili pravno lice koje zaključuje Ugovor o osiguranju u svoje ime i za svoj račun, obezbeđujući se od neželjenog dejstva pokrivenih rizika.

Korisnik osiguranja

Fizičko ili pravno lice kojem se isplaćuje naknada iz osiguranja.

Predmet osiguranja

Ono što se osigurava – osigurana lica, stvari ili imovinski interesi. Predmet mora biti jasno naznačen u polisi osiguranja.

Trajanje osiguranja

Vremenski period u kom osiguravač daje pokriće od osiguranih rizika.

U zavisnosti od dužine trajanja osiguranja razlikuje se kratkoročno osiguranje sa rokom do jedne godine, višegodišnje sa periodom dužim od jedne godine i neodređeno kod kog nije određen rok trajanja već samo početak osiguranja.

Suma osiguranja / osigurana suma

Iznos koji se isplaćuje u slučaju nastanka osiguranog slučaja. Važan je element ugovora o osiguranju i služi za obračun visine premije.

Osigurani slučaj / osigurani događaj

Predstavlja moguć, neizvestan i budući događaj, koji ne zavisi od isključive volje osiguranika i koji nanosi štetu, a čijim nastupanjem kroz osigurani slučaj nastaje obaveza osiguravača da isplati štetu.

Svi rizici su detaljno obrađeni u uslovima osiguranja u okviru kojih se vrši vrši nabrajanje rizika sa tačno utvrđenim obimom svake pojedinačne opasnosti ili se osiguravaju svi rizici osim navedenih i izričito isključenih.

Premija osiguranja

Novčani iznos koji ugovarač osiguranja treba da plati Osiguravaču za osiguranje, po predviđenom iznosu i dinamici.

Naknada iz osiguranja / nadoknada iz osiguranja

Iznos koji osiguravač plaća ako se dogodi osigurani slučaj koji je pokriven osiguranjem naziva se naknada osiguranja.

Karenca

Kod nekih vrsta osiguranja, osiguranje ne počinje da važi odmah po potpisivanju ugovora odnosno predstavlja period kada osiguravač nema obavezu da plati naknadu iz osiguranja ako nastupi osigurani slučaj. Na primer, ako ugovorite polisu od nemogućnosti otplate kredita, tek nakon dva meseca ćete moći da počnete da koristite ugovoreni rizik nezaposlenosti i bolovanja. Razlog je sprečavanje mogućih zloupotreba.

Vinkulacija

Prenos prava prečeg potraživanja naknade iz osiguranja sa korisnika na treće lice, uglavnom na banke je vinkulacija.

Isključeni rizici
Rizici koji su isključeni iz osiguravajućeg pokrića su isključeni rizici.

Važno je da pročitate svoju polisu osiguranja kako biste bili sigurni da razumete koji su rizici osigurani odnosno pokriveni polisom, a koji su isključeni. Za osiguranje od dopunskih rizika nepokrivenih u osnovnoj polisi plaća se dodatna premija.

 

Chat