• Nema predloga

Pravila konkursa

„Najvažnija sporedna stvar na svetu“

PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA

Organizator nagradnog konkursa pod nazivom „Najvažnija sporedna stvar na svetu“ (u daljem tekstu: Konkurs) jeste Banca Intesa a. d. Beograd, sa sedištem u Beogradu, ul. Milentija Popovića 7b, PIB: 100001159, MB: 07759231 (u daljem tekstu: Organizator). Nagradni konkurs se priređuje u cilju promocije Italijanskog fudbalskog kampa za decu koji Organizator podržava i koji se održava u periodu od 26. 6. 2023. do 30. 6. 2023. godine u Beogradu.

Učešćem u Konkursu potvrđujete da ste se prethodno upoznali sa Informacijom o obradi podataka o ličnosti u nagradnom konkursu „Najvažnija sporedna stvar na svetu“ i da ste saglasni sa obradom podataka o ličnosti od strane Banca Intesa a.d. Beograd.

Pravila Nagradnog konkursa (u daljem tekstu: Pravila) objavljena su na stranici Konkursa na sajtu Organizatora: www.bancaintesa.rs.

1. PRAVO UČESTVOVANJA

Nagradni konkurs je otvoren za fizička lica, državljane Republike Srbije, s prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, korisnike društvene mreže Instagram, koji na istoj prate zvaničnu stranicu Banca Intesa (u daljem tekstu: Učesnici).

Zaposleni i članovi uže porodice zaposlenih kod Organizatora ne mogu učestvovati u Nagradnom konkursu. Učesnici Konkursa ne mogu biti pravna lica.

2. TRAJANJE KONKURSA

Nagradni konkurs se održava od 14. 6. 2023. od 16.00 časova do 19. 6. 2023. godine, zaključno sa 16.00 časova.

3. KAKO UČESTVOVATI

Nagradni konkurs podrazumeva objavu poziva za učešće u Konkursu u vidu posta na društvenoj mreži Instagram, dok učešće u istom podrazumeva da korisnik u komentaru ispod objave postavi odgovor na nagradno pitanje u periodu od 14. 6. 2023. od 16.00 časova do 19. 6. 2023. godine do 16.00 časova.

Svaki korisnik ima pravo da postavi samo jedan komentar, odnosno odgovor na pitanje postavljeno u okviru Nagradnog konkursa. Ukoliko isti korisnik ostavi dva ili više komentara s različitim odgovorima na nagradno pitanje, biće automatski diskvalifikovan.

.

4. ODABIR DOBITNIKA

U okviru Konkursa biće nagrađeno prvih deset učesnika koja u komentaru ispod posta za objavu Konkursa tačno odgovore na nagradno pitanje.

Poziv na Konkurs biće objavljen 14.6.2023. godine u 16.00 časova, a Informacija o izabranim dobitnicima sadržaće instrukciju korisnicima da se jave u inboks profila Banke i dostave podatke o svom imenu i prezimenu i broju telefona, kao i imenu, prezimenu i godištu deteta koje će učestvovati na Kampu, kao i obaveštenje da je za učešće u Kampu neophodno da dostave i lekarsko uverenje za dete.  

Ukoliko se neko od prvih deset dobitnika ne javi u roku od 24 sata od trenutka objave spiska dobitnika, biće kontaktiran prvi sledeći Učesnik koji je tačno odgovorio na nagradno pitanje u okviru objave.

5. NAGRADA

Učešće deteta uzrasta između 7 i 14 godina na Italijanskom fudbalskom kampu za decu koji se održava od 26. do 30. juna u Beogradu.

Preuzimanje nagrade: Smatraće se da je Korisniku nagrada uručena u trenutku preuzimanje opreme za učešće deteta u Kampu, koje će se obaviti 22. i 23.6.2023. u Upravnoj zgradi banke u vreme o kom će korisnici naknadno biti obavešteni.

Jedan Učesnik može osvojiti samo jednu nagradu.

Učesnici će biti diskvalifikovani iz učešća u Konkursu ukoliko koriste lažne profile. Organizator može prema sopstvenoj diskreciji diskvalifikovati svakog Učesnika ukoliko ustanovi razumnu sumnju da koristi lažne podatke kako bi učestvovao u Konkursu.

Učesnici nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u Pravilima. Nagrada se ne može zameniti za novac, druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Organizatora Konkursa prema dobitnicima.

Organizator neće snositi odgovornost ukoliko uručenje nagrade nije bilo moguće jer su podaci koje je Učesnik ostavio netačni.

Svi Učesnici su odgovorni za bilo kakve troškove ili izdatke koje bi mogli prouzrokovati svojim učestvovanjem u Konkursa (uključujući, bez ograničenja, troškove pristupa internetu). Ukoliko imaju nekih nedoumica u vezi s ovim Konkursom, Učesnici mogu uputiti pitanje na adresu elektronske pošte: nagradnaigra@bancaintesa.rs.

6. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Organizator ne snosi odgovornost ako Učesnici iz bilo kog razloga ne uspeju da pristupe stranici na kojoj se nalazi poziv na Konkurs ili se u toku objavljivanja odgovora na nagradno pitanje pojave smetnje tehničke prirode – loša internet konekcija, kvar na telefonu/računaru, nestanak struje itd – koje mogu uticati na učestvovanje.

Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme i s vremena na vreme, bez ikakve odgovornosti, menja ili prekine, privremeno ili trajno, ovaj Konkurs, uz prethodno obaveštenje Učesnika na internet stranici Banke.

Kako bi učestvovali u Konkursu, Učesnici prihvataju sve uslove i pravila Konkursa.

 

 

 

Chat