• Nema predloga

Olakšice u otplati kreditnih proizvoda

Važno obaveštenje

Obaveštavamo vas da 30. septembra 2020. godine prestaje zastoj u otplati kreditnih obaveza prema Banci (moratorijum), u skladu sa „Odlukom Narodne Banke Srbije o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema“.

Krediti

Za klijente koji su prihvatili moratorijum (zastoj u otplati obaveza):

 • Nastavak u otplati obaveza primenjivaće se počev od 01.10.2020. godine, u zavisnosti od datuma dospeća obaveze iz inicijalnog plana otplate;

Primer:
- ako je klijent prema planu otplate imao dospeće kreditnih obaveza 15.08, njegova prva obaveza nakon moratorijuma dospeva 15.10.2020. i produžava se rok otplate za 2 meseca;
- ako je klijent prema planu otplate imao dospeće kreditnih obaveza 30.07, njegova prva obaveza nakon moratorijuma dospeva 30.10.2020;
- ako je klijent imao dospele nenaplaćene obaveze pre 01.07.2020. godine, iste će ponovo u celosti biti smatrane dospelim na dan 01.10.2020;

 • Ukoliko je klijent imao neplaćene obaveze dospele tokom jula, moratorijumom će biti obuhvaćena 3 anuiteta i rok za izmirenje će biti produžen za 3 meseca, dok će kod ostalih biti produžen za 2 meseca;
 • Redovna (ugovorena) kamata za period moratorijuma biće obračunata i ravnomerno raspoređena na produženi period otplate kredita bez pripisivanja glavnici:

- za fizička lica i preduzetnike, redovna kamata tokom moratorijuma biće obračunata u skladu sa planom otplate kredita, važećim na dan početka primene moratorijuma II;
- za pravna lica, pored kamate iz plana otplate koji je važio na dan početka moratorijuma II biće obračunanata i kamata na glavnicu koja je dospevala u toku moratorijuma, a nije plaćena;

 • Naplata putem trajnog naloga biće aktivirana počev od 01.10.2020;
 • Korisnicima Senior keš kredita sa otplatom putem administrativne zabrane koji su prihvatili moratorijum, prvu obustavu od penzije po osnovu kredita PIO fond će sprovesti u oktobru, u okviru prve isplate;
 • Počev od 01.10.2020. nastavlja se obračun zatezne kamate na dospele obaveze.

Napominjemo da će Banka klijentima dostaviti novi plan otplate za naredni period, koji će sadržati i novi iznos rata/anuiteta koje su promenjene u odnosu na period pre zastoja u otplati, a što je rezultat raspoređivanja kamate iz perioda trajanja moratorijuma na preostali period otplate. Ukoliko kredit ima ugovorenu promenljivu kamatnu stopu, planom će biti obuhvaćena i ta promena za naredni period.

Narodna banka Srbije (u daljem tekstu: NBS) je tokom septembra donela posebnu Instrukciju kojom je uredila da banke ujednače efekte moratorijuma I i moratorijuma II u pogledu nepripisivanja kamate obračunate tokom moratorijuma glavnici.

Postupajući po opisanoj Instrukciji NBS, Banca Intesa će nakon završetka moratorijuma II, sprovesti navedeno usklađivanje odnosno izvršiti umanjenje glavnice za obračunatu kamatu tokom moratorijuma I, tako da će efekti te izmene dodatno izmeniti plan otplate.

Dozvoljeno prekoračenje platnog računa

FIZIČKA LICA

Za klijente koji su prihvatili moratorijum II na dozvoljeno prekoračenje platnog računa, redovna / nenaplaćena kamata iz prethodnog moratorijuma biće raspoređena u zavisnosti od toga da li je klijent prihvatio moratorijum I:

 

ukoliko je klijent prihvatio moratorijum I, dinamika naplate kamate će biti:

 

ukoliko klijent nije prihvatio moratorijum I, dinamika naplate kamate će biti:

 

Za klijente koji su prihvatili moratorijum II na dozvoljeno prekoračenje platnog računa, obračun zatezne kamate se nastavlja počev od 1. oktobra 2020. godine.

Svim klijentima koji su prihvatili moratorijum II rok važenja dozvoljenog prekoračenja je produžen za 180 dana u odnosu na prethodni rok dospeća.

PRAVNA LICA

Dinamika naplate kamate na dozvoljeno prekoračenje platnog računa nakon isteka moratorijuma II za pravna lica i preduzetnike biće sledeća:

 • Ako je klijent prihvatio moratorijum I i moratorijum II kamate će biti naplaćene na sledeći način:


- 02.11.2020. kamata za april (moratorijum I) + kamata za oktobar 2020.
- 01.12.2020. kamata za maj (moratorijum I) + kamata za novembar 2020.
- 04.01.2021. kamata za jul (moratorijum II) + kamata za decembar 2020.
- 01.02.2021. kamata za avgust (moratorijum II) + kamata za januar 2021.
- 01.03.2021. kamata za septembar (moratorijum II) + kamata za februar 2021.

 • Ukoliko klijent nije prihvatio moratorijum I, a prihvatio je moratorijum II, kamate će biti naplaćene na sledeći način:

- 02.11.2020. kamata za jul (moratorijum II) + kamata za oktobar 2020.
- 01.12.2020 kamata za avgust (moratorijum II) + kamata za novembar 2020.
- 04.01.2021 kamata za septembar (moratorijum II) + kamata za decembar 2020.

 • Za klijente koji su prihvatili moratorijum II na dozvoljeno prekoračenje platnog računa, obračun zatezne kamate se nastavlja počev od 1. oktobra 2020. godine.

Svim klijentima koji su prihvatili moratorijum II rok važenja dozvoljenog prekoračenja je produžen za 180 dana u odnosu na prethodni rok važenja.

Kartice

 • Korisnicima Mastercard i Visa kreditnih kartica koji su prihvatili moratorijum II:

- prva obaveza nakon moratorijuma biće obračunata na dan 30.09.2020. i dospeće na plaćanje 12.10 2020;

 

- minimalni iznos za uplatu obračunaće se na ugovoreni način, i to 5% od ukupnog nedospelog dugovanja uključujući u to dugovanje i neplaćene obaveze po osnovu redovne kamate, članarine i naknada obračunatih tokom perioda moratorijuma, kao i pojedinačnih rata proknjiženih zaključno sa 07.2020;

 

- ukoliko postoji neizmireno dugovanje, dospelo pre uvođenja moratorijuma, ono će biti u celosti dodato u minimalni iznos za uplatu;

 

- za korisnike poslovnih kreditnih kartica, dugovanje nastalo pre i tokom trajanja moratorijuma dospeva u celosti na naplatu 12.10.2020. godine.
 

 • Korisnicima American Express kreditnih kartica koji su prihvatili moratorijum:

- prva obaveza nakon moratorijuma biće obračunata na dan 30.09.2020, a dospeće na plaćanje 15.10.2020;

- neplaćene obaveze po osnovu redovne kamate, članarine i naknada obračunate tokom moratorijuma biće raspoređene za dalju otplatu na sledeći način:

- u oktobru će dospeti redovna kamata, članarine i naknade iz jula

- u novembru će dospeti redovna kamata, članarine i naknade iz avgusta;

- minimalni iznos za uplatu koji dospeva za plaćanje 15.10.2020. podrazumevaće zbir sledećih stavki:

- 5% od nedospelog duga po osnovu potrošnje i podizanja gotovine proknjiženih zaključno sa 30.09.2020;

- 100% iznosa pojedinačnih rata proknjiženih zaključno sa 07.2020;

- 100% redovne kamate, članarina i naknada obračunatih u 07.2020 i 09.2020;

 • neizmirenog dugovanja dospelog pre uvođenja moratorijuma, ukoliko postoji.
 • Pojedinačne rate koje su dospevale tokom perioda moratorijuma odložene su na način da prva rata čije je dospeće bilo tokom trajanja moratorijuma dospeva na plaćanje po njegovom isteku, a zatim i ostale rate, po jedna svakog meseca.
 • Za sve transakcije plaćanja na rate nastale počev od 01.10.2020, dospeća i naplata vrše se na uobičajeni način.
 • Naplata putem trajnog naloga biće aktivirana počev od 01.10.2020. godine. Sve neizmirene obaveze koje su dospele pre 31.07.2020. godine dospevaju na naplatu 01.10.2020.
 • Obračun zatezne kamate na neizmirena dospela dugovanja, za klijente koji su prihvatili moratorijum, nastaviće se počev od 01.10.2020. godine.
 • Za klijente koji su se tokom septembra izjasnili da odustaju od moratorijuma trajni nalog je aktiviran tokom septembra za naplatu obaveza dospelih zaključno sa 31.07.2020, a obračun za 09.2020 će biti izvršen na prethodno opisan način.
 • Za klijente koji su zaključno sa 31.08.2020. izašli iz moratorijuma, obračun svih zaduženja biće nastavljen na uobičajeni način.
 • Klijenti koji žele da dodatno povećaju raspoloživa sredstva za potrošnju kreditnom karticom, mogu u svakom trenutku izvršiti uplatu i u iznosu većem od obračunatih dospelih obaveza (minimalni iznos za uplatu), koja će biti proknjižena na kreditnu karticu. Uplata se, u revolving modelu, raspoređuje poštujući princip dospelosti obaveze, odnosno ukoliko postoje dospele obaveze nastale u prethodnom periodu, najpre će one biti naplaćene, nakon čega će biti izmirene nedospele obaveze.

Vanbilansni plasmani

Za naknade za garancijske i dokumentarne poslove vezano za predmete za koje su klijenti prihvatili moratorijum, a koji su pre uvođenja ovih mera imali aktivan trajni nalog, biće ponovo aktiviran. Shodno tome sve buduće naknade i troškovi po ovim predmetima biće naplaćivani putem trajnog naloga.

Za naknade koje su nastale tokom perioda trajanja moratorijuma ostaje obaveza klijenata da ih izmire sami uplatom u skladu sa dobijenim obračunom i to u roku od dva meseca od datuma zaduženja za naknade nastale tokom trajanja moratorijuma II, odnosno u roku od 90 dana za neplaćene naknade iz jula koje su nastale tokom trajanja moratorijuma I.

Za dodatne informacije ako vam budu potrebne na raspolaganju su vam naše kolege iz kontakt centra na broju telefona 011/310 88 88.

Chat