• Nema predloga

Darko Popović

Predsednik Izvršnog odbora Banca Intesa

Biografija

Preuzeo je poziciju predsednika Izvršnog odbora Banca Intesa nakon trinaest godina provedenih na mestu člana izvršnog odbora. Karijeru je započeo u Narodnoj banci Srbije kao bankarski supervizor, gde je tokom restruktuiranja finansijskog sektora radio na dijagnostičkim i kontrolim ispitivanjima 17 banaka. U Banca Intesa najpre je pet godina radio kao menadžer u Sektoru za upravljanje rizicima, da bi potom postao i direktor ovog Sektora. U okviru Udruženja banaka Srbije sa kolegama je formirao Odbor za upravljanje rizicima, za čijeg predsednika je izabran 2007. godine. U segment direktnog rada sa klijentima prelazi 2008. godine, kada postaje direktor Divizije za poslovanje sa privrednim subjektima, dok strateškim opredeljenjem Banke ka daljem jačanju pozicije u radu sa fizičkim licima 2013. godine dolazi na poziciju direktora Divizije za poslovanje sa fizičkim licima i malim biznisom. Član je Nadzornog odbora Društva za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom Intesa Invest ad Beograd.


Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a među brojnim usavršavanjima koje je pohađao najznačajnija su ona na temu liderstva na Hardvardskoj poslovnoj školi, Poslovnoj školi na Stenfordu i Londonskoj biznis školi. Član je Upravnog odbora Alumni asocijacija Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Bio je član Upravnog odbora Srpske asocijacije menadžera.

Chat