• Nema predloga

Subvencionisani stambeni krediti u Banca Intesa po novim uslovima

Banca Intesa počela je da odobrava stambene kredite sa subvencijom države na rok do 30 godina, uz minimalno učešće od 5 odsto.

Nakon što je Vlada Srbije preduzela mere u pravcu poboljšanja uslova stambenog kreditiranja građana Srbije, Banca Intesa počela je da odobrava stambene kredite sa subvencijom države na rok do 30 godina, uz minimalno učešće od 5 odsto.

Od ukupnog učešća od 25%, država obezbeđuje 20% iz budžeta Republike Srbije, a 5% obezbeđuje sam korisnik. Preostalih 75% vrednosti nekretnine ili traženog iznosa kredita, finansira banka iz sopstvenih izvora uz redovnu kamatnu stopu po kreditu od 6M EURIBOR + 3,9% na godišnjem nivou. Kamata na iznos dela kredita koji je finansiran iz budžeta Republike Srbije iznosi 0,1% na godišnjem nivou, sa rokom otplate od 5 godina i grejs periodom do 25 godina. Kompozitna kamatna stopa koja je primenjiva na celokupan iznos kredita varira u zavisnosti od ročnosti. Tako, na primer za rok otplate od 20 godina kompozitna kamatna stopa iznosi 4,5%, a na rok od 30 godina 5 odsto.

Stambene kredite sa subvencijom države mogu da koriste građani Republike Srbije do 45 godina starosti, bez obzira na bračni status, koji nemaju adekvatno rešeno stambeno pitanje. To znači da i oni kojima treba veći stambeni prostor, mogu da svoj stan u vlasništvu prodaju i uz pomoć subvencionisanog stambenog kredita dođu do većeg stana.

Maksimalni iznos kredita je 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. Mesečna rata ne sme da prelazi 50 odsto redovnih mesečnih primanja korisnika kredita. Ukoliko želi da poveća sopstvenu kreditnu sposobnost, korisnik kredita može da uključi u otplatu još jedno lice, koje ne mora da bude član porodice. U tom slučaju mesečni anuitet ne sme da optereti više od 50% njihovih zajedničkih mesečnih neto primanja.

Za obezbeđenje kredita neophodna je hipoteka prvog reda na nekretnini koja je predmet kupovine ili na nekoj drugoj nekretnini.

Chat