• Nema predloga

Vrednost imovine pod upravljanjem Intesa Invest premašila EUR 100 miliona

Intesa Invest a.d. Beograd, Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom, je uprkos izazovnom periodu ostvario rekordne rezultate poslovanja.

Intesa Invest a.d. Beograd, Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom, je uprkos izazovnom periodu ostvario rekordne rezultate poslovanja. Ukupna imovina investicionih fondova pod upravljanjem Intesa Invest dostigla je istorijski najveću vrednost od preko 104 miliona evra. Takođe, i svi ostali poslovni pokazatelji su na kraju novembra bili na istorijskim maksimumima: tržišno učešće je preko 26%, a vrednost investicione jedinice Intesa Invest Comfort Euro fonda je krajem novembra dostigla vrednost od 8.94 evrao, dok je vrednost investicione jedinice Intesa Invest Cash Dinar fonda iznosila 1,057.42 dinara.
Pored zapaženih rezultata, Intesa Invest u svojoj ponudi ima novi model ulaganja slobodnih sredstava u evrima, sa ciljem ostvarivanja stabilnog prinosa, uz najviši nivo stabilnosti uloženih sredstava. Intesa Invest Cash Euro UCITS fond namenjen je fizičkim i pravnim licima zainteresovanim za najoptimalniji način upravljanja viškom likvidnih sredstava u evrima, uz najniži stepen investicionog rizika. Intesa Invest Cash Euro UCITS fond u najvećoj meri investira u novčane depozite kod domaćih renomiranih banaka, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti denominovane u evrima, čime se stvara mogućnost za postizanje stabilnog prinosa u kraćem roku, uz najniži nivo rizika. Glavna prednost ovog investicionog fonda je da se čitav proces ulaganja i podizanja sredstava u potpunosti odvija u evrima, kako za fizička, tako i pravna lica.

Chat