Potrošački kredit sa hipotekom

  • Opis kredita
  • Reprezentativni primer
Potrošački kredit sa hipotekom
Vrsta kreditaPotrošački krediti za finansiranje školovanja studenata SMATSA Vazduhoplovne akademije obezbeđen hipotekom na uknjiženu nepokretnost
Valuta kreditaEUR
Kriterijumi za indeksiranjeU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos kreditaod 5.000 - 40.000 EUR
UčešćeMinimum 30% učešća od iznosa profakture / fakture (mogućnost uplate učešća po tranšama)
Period otplate• Sa grejs periodom 24 ili 36 meseci, rok otplate od 48 do 120 meseci
• Bez grejs perioda, rok otplate od 24 do 120 meseci
Kamatna stopa (na godišnjem nivou)*
prvih 24 meseca4,74%, fiksna
nakon isteka perioda od 24 meseca6M EURIBOR + 5%, promenljiva**
Način korišćenjaTri tranše
Instrumenti obezbeđenja3 (tri) menice sa klauzulom bez protesta; žirant student. Hipoteka na uknjiženu nepokretnost (LTV 50)***
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva0,5% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno, unapred
3 menice150 RSD
Trošak kreditnog biroa246 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
Procena vrednosti nepokretnosti, Troškovi pribavljanja dokumentacije, Overa založne izjave, Podnošenje zahteva za upis hipoteke, Osiguranje nepokretnosti, Trošak vođenja tekućeg računa (ukoliko korisnik kredita nema otvoren tekući račun u Banci)
*Fizičko lice, zaposleno na neodredjeno vreme, koje prima zaradu preko tekućeg računa u Banca Intesa

**Kamatna stopa se usklađuje 25.maja i 25.novembra sa vrednošću 6M EURIBOR poslednjeg dana u prethodnom mesecu (april / oktobar) i primenjuje se za naredni šestomesečni period.Visina kamatne stope prilikom puštanja kredita u tečaj utvrđuje se na bazi vrednosti 6M EURIBOR koja se primenjuje za tekući šestomesečni period. Prilikom iskazivanja kamatzes stope uzet 6M EURIBOR na dan 31.10.2018. godine koji iznosi -0,26%.
Otplata kredita se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan dospeća anuiteta. Ukoliko dođe do promene kursa EUR u odnosu na RSD, može doći do značajne promene ukupnog iznosa u dinarima koji se otplaćuje.

- Kamata se naplaćuje mesečno u toku trajanja grejsperioda.
- Banci se svake godine dostavlja uverenje ili potvrda škole o studiranju.

*** Maksimalni iznos kredita je do 50% od procenjene vrednosti nekretnine na koju se uspostavlja hipoteka.
Reprezentativni primer na dan 23.11.2018.god
Iznos profakture (cena školovanja)40.000 EUR
Učešće 12.000 EUR
Iznos kredita28.000 EUR
Period otplate120 meseci
TranšaI II
Iznos tranše14.000 EUR14.000 EUR
Iznos učešća6.000 EUR6.000 EUR
Broj anuiteta8484
Grejs period3624
Mesečna rata (po tranši)195 EUR (do 55,17 EUR u grejs periodu)195 EUR (do 55,17 EUR u grejs periodu)
Kamatna stopa (na godišnjem nivou)4,74% prvih 24 meseca fiksna, a nakon toga 6M EURIBOR + 5%, promenljiva**
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu 36.742,03 EUR
EKS (na godišnjem nivou)4,83%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva140 EUR
3 menice150 RSD
Trošak kreditnog biroa246 RSD
Godina otplateIIIIIIod IV do kraja otplate
Iznos mesečnih obavezado 55,17 EURdo 110,34 EURdo 110,34 EUR391 EUR
Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u ekspoziturama koje su navedene na ovoj stranici