• Nema predloga

PRIVREMENO OGRANIČENJE KAMATNIH STOPA NA STAMBENE KREDITE

Poslujući u skladu sa propisima Narodne banke Srbije i principima odgovornog odnosa prema klijentima, Banca Intesa počela je sa primenom Odluke o privremenim merama za banke koje se odnose na stambene kredite fizičkim licima, objavljenoj u Službenom glasniku RS broj 78, dana 12. septembra 2023. godine, (u daljem tekstu „Odluka“).  

Ova Odluka se odnosi na one klijente koji su korisnici prvog stambenog kredita u otplati, uzetog u Banca Intesa, a stambenim kreditom smatra se kredit koji je banka odobrila klijentu za kupovinu stambene nepokretnosti, i to u iznosu do 200.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u tečaj i koji je obezbeđen hipotekom na stambenoj nepokretnosti. Ukoliko klijent ima jedan kredit, taj se kredit smatra prvim kreditom, bez obzira da li je u prošlosti imao stambeni kredit koji je refinansirao ili otplatio.

U skladu sa nanovijom Odlukom NBS, nominalna kamatna stopa na stambene kredite sa promenjivom kamatnom stopom, odobrene do 30.7.2022, tokom trajanja Odluke iznosiće najviše 4.08%, dok će korisnici stambenih kredita odobrenih od 31.7.2022. plaćati umanjenu ratu u skladu sa prvobitnim planom otplate. Dodatno, ukoliko je kredit sa promenljivom kamatnom stopom odobren u periodu od 31.7.2022. godine uz nominalnu promenljivu kamatnu stopu koja je u momentu odobravanja bila niža od 4,08% - nominalna kamatna stopa ne može da bude viša od 4,08%.

Kod kredita koji budu odobreni nakon stupanja na snagu Odluke, fiksni deo nominalne kamatne stope kredita sa promenljivom kamatnom stopom iznosiće maksimalno 1,1% u periodu važenja ove Odluke, dok će nominalna kamatna stopa na kredite sa fiksnom kamatnom stopom biti ne viša od 5,03%.  

Kada su u pitanju postojeći stambeni krediti, Odluka se primenjuje od rate koja dospeva u mesecu oktobru. 

Pored mera propisanih Odlukom, banka će u periodu primene ove odluke, na zahtev klijenta, omogućiti da bez naknade izvrši otplatu stambenog kredita, u potpunosti ili delimično, bez obzira na iznos koji se prevremeno otplaćuje.

Ova odluka će biti na snazi do 31. decembra 2024. godine.

Za detaljnije informacije posetite sajt Narodne banke Srbije.

Chat