• Nema predloga

Osnov za izvršenje deviznih plaćanja

Plaćanja prema inostranstvu

Plaćanja prema inostranstvu

 • Izdržavanje drugog fizičkog lica (mesečno do 10000EUR)
 • Pomoć ili poklon drugom fizičkom licu (mesečno preko 10000EUR) 
 • Prenos na sopstveni račun u inostranstvu
 • Školarina za obrazovne ustanove u inostranstvu
 • Lečenje u inostranstvu
 • Porez, kazna, naknada, sudska rešenja – država (javni sektor)
 • Porez, kazna, naknada, sudska rešenja – ostali sektori
 • Kotizacija za seminare
 • Turistički aranžmani u korist pravnog lica
 • Avio karte
 • Konsultantske usluge
 • Pravne i računovodstvene usluge
 • Računarske usluge
 • Plaćanje troškova obuke (preko kurseva, interneta)
 • Usluge vezane za sport i rekreaciju (članarine i kotizacije)
 • Usluge iz oblasti kulture (članarine)
 • Usluge ispitivanje tržišta (propaganda)
Plaćanja u korist računa u okviru BIB

Plaćanja u korist računa u okviru BIB

 • Plaćanje rezidentu u zemlji za zakup, kupoprodaju nepokretnosti i životno osiguranje
 • Povraćaj neutrošene akontacije za službeni put u inostranstvu
 • Prenos na devizni račun člana porodice do trećeg stepena srodstva
 • Plaćanje nerezidentu u zemlji za zakup nepokretnosti
 • Plaćanje nerezidentu u zemlji za kupoprodaju nepokretnos
Plaćanja i transferi na druge domaće banke

Plaćanja i transferi na druge domaće banke

 • Plaćanje rezidentu u zemlji za zakup, kupoprodaju nepokretnosti i životno osiguranje
 • Povraćaj neutrošene akontacije za službeni put u inostranstvu
 • Prenos sa računa rezidenta na njegov devizni račun u drugoj domaćoj banci
 • Prenos na devizni račun člana porodice do trećeg stepena srodstva
 • Plaćanje nerezidentu u zemlji za zakup nepokretnosti
 • Plaćanje nerezidentu u zemlji za kupoprodaju nepokretnosti
Više informacija

Više informacija

Za plaćanja čiji osnovi nisu predviđeni Digical-om (plaćanje uvoza robe, kupovina HoV, dokapitalizacija itd.) neophodno je da klijenti ispostave nalog za plaćanje (nalog za nostro doznaku) u ekspozituri Banke.

Klijenti ne mogu ispostaviti devizni nalog za plaćanje putem Digical-a ukoliko se plaćanje vrši prema nekoj od sledećih zemalja: Ujedinjeni Arapski Emirati, Rusija, Sudan, Južni Sudan i Ukrajina, pa je u tom slučaju neophodno da klijenti ispostave nalog u ekspozituri Banke.
Pravila koja važe za sledeće zemlje u ekspoziturama primenjena su i na Digical. 
Plaćanje u USD valuti nije moguće prema sledećim državama (branch i Digical): Kuba, Letonija, Republika Moldavija, Sudan. 
Devizno plaćanje nije omogućeno prema sledećim državama (branch i Digical): Iran , Republika Korea i Sirija. 

Što se tiče naplate naknade, za naloge koji se ispostavljaju putem Digical-a naknada se naplaćuje isključivo sa deviznog računa sa kog je i nalog ispostavljen, ne postoji opcija naplate naknada sa dinarskog tekućeg računa ili drugog deviznog računa.

Kopije SWIFT poruka za realizovane naloge ispostavljene putem Digical-a klijenti mogu dobiti slanjem zahteva na email adresu kontaktcc@bancaintesa.rs , izdavanje kopije SWIFT poruke se za sada ne naplaćuje.

Chat