• Nema predloga

PRIVREMENO OGRANIČENJE KAMATNIH STOPA NA STAMBENE KREDITE

Poslujući u skladu sa propisima Narodne banke Srbije i principima odgovornog odnosa prema klijentima, Banca Intesa počela je sa primenom Odluke o privremenim merama za banke koje se odnose na stambene kredite fizičkim licima, objavljenoj u Službenom glasniku RS broj 78, dana 12. septembra 2023. godine, (u daljem tekstu „Odluka“).  

Ova Odluka se odnosi na one klijente koji su korisnici prvog stambenog kredita u otplati, uzetog u Banca Intesa, a stambenim kreditom smatra se kredit koji je banka odobrila klijentu za kupovinu stambene nepokretnosti, i to u iznosu do 200.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u tečaj i koji je obezbeđen hipotekom na stambenoj nepokretnosti. Ukoliko klijent ima jedan kredit, taj se kredit smatra prvim kreditom, bez obzira da li je u prošlosti imao stambeni kredit koji je refinansirao ili otplatio.

U skladu sa nanovijom Odlukom NBS, nominalna kamatna stopa na stambene kredite sa promenjivom kamatnom stopom, odobrene do 30.7.2022, tokom trajanja Odluke iznosiće najviše 4.08%, dok će korisnici stambenih kredita odobrenih od 31.7.2022. plaćati umanjenu ratu u skladu sa prvobitnim planom otplate. Dodatno, ukoliko je kredit sa promenljivom kamatnom stopom odobren u periodu od 31.7.2022. godine uz nominalnu promenljivu kamatnu stopu koja je u momentu odobravanja bila niža od 4,08% - nominalna kamatna stopa ne može da bude viša od 4,08%.

Kod kredita koji budu odobreni nakon stupanja na snagu Odluke, fiksni deo nominalne kamatne stope kredita sa promenljivom kamatnom stopom iznosiće maksimalno 1,1% u periodu važenja ove Odluke, dok će nominalna kamatna stopa na kredite sa fiksnom kamatnom stopom biti ne viša od 5,03%.  

Pored mera propisanih Odlukom, banka će u periodu primene ove odluke, na zahtev klijenta, omogućiti da bez naknade izvrši otplatu stambenog kredita, u potpunosti ili delimično, bez obzira na iznos koji se prevremeno otplaćuje.

Ova odluka će biti na snazi do 31. decembra 2024. godine.

Za detaljnije informacije posetite sajt Narodne banke Srbije.