• Nema predloga

Zainteresovane strane u ekonomskom sistemu

Zainteresovane strane

Zainteresovane strane u ekonomskom sistemu

02/08/2018

Do sada smo razmatrali neke privredne subjekte i njihovu ulogu u državi, porodice, kompanije i banke čije se funkcije neprestano prepliću u privredno-finansijskom sistemu u kome je država referentna tačka u evropskim okvirima.

Zainteresovane strane i rast nacionalnog sistema

Prvi privredni subjekt koji ćemo razmotriti su porodice. Kao potrošači, članovi porodice, a potom i celokupno stanovništvo države, podstiču proizvodnju. Kupovinu proizvoda podržavaju kompanije.

Drugi su privredni subjekti koji proizvode potrošna dobra. Konkurencija između kompanija u istom sektoru radi privlačenja potrošačkih porodica podstiče inovacije, odnosno razvoj novih, konkurentnijih proizvoda, a takođe podstiče razvoj povezanih preduzeća, kao što su ona koja se bave oglašavanjem.

Banke su treći privredni subjekt. Porodice zarađuju novac u banci, potrošački projekti podstiču porodice da se obrate bankama za kredit ili hipoteku ili da ulože novac kako bi zaradili dodatni novac. Štedne zalihe zatim dalje ulažu banke što pomaže kompanijama da unaprede svoju proizvodnju i uvedu inovacije.

Svaki od ovih subjekata plaća poreze koje država usmerava na pružanje usluga, direktno ili preko preduzeća.

Ekonomija i radna snaga – Aktivnosti preduzeća, banaka i države stvaraju radna mesta koja su od koristi porodicama, uključujući mlade i žene, ili ugroženim grupama koje danas zahtevaju jednake mogućnosti koje pruža politika zapošljavanja.

Ljudi u centru

Iz opisanog se vidi da jedan element spaja porodice, kompanije i banke i dovodi ih u odnos u okviru ekonomskog sistema određene zemlje. Ovaj element je „ljudski kapital“, koji je glavni pokretač rasta i razvoja svake zemlje.

Porodica: uloga žena i mladih

U okviru porodice nalazimo dve ekonomski ugrožene grupe: žene i mlade.

Žene koje rade, ali primaju manje plate ili su na manje odgovornim pozicijama, i žene koje ne mogu da pomire posao i porodicu. U oba slučaja rešenje već postoji i primenjuje se u „poštenim” kompanijama koje primenjuju politiku jednakih mogućnosti na svim nivoima, što podrazumeva veću fleksibilnost radnog vremena i dodatne usluge poput vrtića na radnom mestu.

Mladi su resurs budućnosti u koji je potrebno ulagati kako u ljudski kapital tako i u punopravne buduće privredne subjekte. Ovo zahteva velika ulaganja u škole kao glavne zadužene za obrazovanje i karijerno vođenje. Škole u ​​kojima je učenje usmereno prvenstveno na kulturu i ovladavanje osnovnim veštinama za snalaženje u današnjem svetu: digitalna pismenost, komunikacija, rešavanje problema, donošenje odluka, rad sa drugima, empatija... Dodatni podsticaj je lična radoznalost: čitanje, istraživanje, internet surfing...

Kompanije: faktori uspeha

Prvi pokretač uspeha kompanije su kreativne, intelektualne i strateške veštine koje omogućavaju celom timu da bude korak ispred konkurencije u smislu inovacija i istraživanja. To znači da je sve što uključuje ljudski kapital društva faktor uspeha.

Istraživanje i razvoj (R&D) je sektor koji uključuje ljude, resurse i finansijske resurse koji donose inovacije i napredak u istraživanje i omogućavaju razvoj kompanija sa većom konkurentnošću u okviru privrednog sistema. Istraživanje i razvoj uključuje patente, žigove, nove tehnologije, veće prihode i zarade.

Dodatne Informacije

Prema definiciji Ujedinjenih nacija, korporativna održivost podrazumeva preduzimanje svih neophodnih koraka za smanjenje negativnog uticaja proizvodnih procesa na životnu sredinu. Korporativna održivost takođe znači omogućavanje etičke i održive potrošnje: kompanija je takođe posvećena tome da obezbedi da njeni proizvodi budu ekološki prihvatljivi. To znači i društvenu održivost, odnosno unapređenje zaposlenih kao pojedinaca, poštovanje jednakih mogućnosti, održivije izbore u poslovnom modelu, a sve to ima direktne ili indirektne veze sa optimizacijom ljudskog kapitala.

Banke: ljudi i struka

Kao i sve druge profesije, bankarstvo je evoluiralo tokom godina. Danas više ne poistovećujemo banke sa nekim važnim vlasnikom banke, čak ni sa generalnim direktorom, akcionarima, rukovodiocima...

Kao i svaka druga kompanija, bankarstvo posluje u okviru određene oblasti, u ovom slučaju ekonomije i finansija, i nasleđe je timova direktora, tehničara i zaposlenih koji rade sa stanovništvom.

Ljudi koji rade u banci su glavna veza sa klijentima, sa kojima je važno uspostaviti odnos zasnovan na poverenju. Lično ili virtuelno, savetnik ima ulogu pružanja pomoći, rešavanja najsloženijih problema, promocije proizvoda i usluga... Kao savetnik ili finansijski posrednik, analizira materijalno stanje porodica, preduzeća i drugih subjekata i predlaže najpovoljnije rešenje.

Dodatne Informacije

Specijalizacija usluga iz trećeg sektora predstavlja novi pristup ideji banke. Oni nude manje rizična ulaganja od tradicionalnih i imaju nižu i stabilniju dobit. Podržavaju organsku poljoprivredu, obnovljivu energiju, fer trgovinske prakse... Sprovode ideju „održivosti“ u oblasti privrede i finansija, omogućavaju kredite najslabijim subjektima, ne prave kompromise kada su u pitanju ljudski i radnička prava, preferiraju transparentne procedure, primenjuju oblike upravljanja koji omogućavaju učešće.

Država između dobiti i gubitka u kontekstu dobrobiti

Porodice, preduzeća i banke doprinose razvoju države mereno brojnim pokazateljima. Preduzeća svojim aktivnostima doprinose BDP-u (bruto domaćem proizvodu). BDP predstavlja ono što država proizvodi, njeno bogatstvo i pokazatelj je stanja privrede.

Mnogi smatraju da samo posmatranje BDP-a ne može odrediti ekonomske karakteristike zemlje, pa su se pojavili neki novi indikatori za merenje društvenog i ekološkog napretka kompanije: kvalitet životne sredine, finansijska nejednakost, zdravlje i obrazovanje, bezbednost itd.

Dodatne Informacije

Indikatori koji se ne zasnivaju samo na ekonomskim faktorima prvi put su testirani 1970-ih godina u državi Butan, koja je, zajedno sa BPD, pokušala da odredi nacionalni bruto indeks sreće.

Italija je danas prva evropska zemlja koja je u planirani ekonomski ciklus uključila 12 indikatora pravednog i održivog blagostanja (BES).

Chat