• Nema predloga

REPROGRAM

ZA LICA KOJA SE BAVE OTKUPOM I SKLADIŠTENJEM VOĆA

Reprogram za lica koja se bave otkupom i skladištenjem voća

Obaveštavamo Vas da je Banca Intesa (u daljem tekstu: Banka), u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o izmenama i dopunama Odluke o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u portfoliju poljoprivrednih kredita u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje (objavljenoj u Službenom glasniku RS, broj 5/2023 dana 24.1.2023.godine, u daljem tekstu: Odluka), omogućila podnošenje zahteva za reprogram osim poljoprivrednih kredita i reprogram kredita licima koja se bave otkupom i sladištenjem voća u hladnjačama u skladu sa propisima (u daljem tekstu: Zahtev). 

Reprogram podrazumeva promenu uslova pojedinačnog kredita tako da se korisniku omogući grejs period u otplati svih njegovih obaveza prema banci po tom kreditu u trajanju od 6 do 12 meseci (u zavisnosti od toga za koji period se korisnik opredeli u Zahtevu). U toku grejs perioda Banka ne naplaćuje potraživanja po osnovu glavnice, pri čemu naplaćuje ugovorenu kamatu, a rok otplate kredita produžava se tako da iznos budućeg anuiteta utvrđen u momentu odobravanja reprograma ne bude veći u odnosu na iznos anuiteta u periodu pre primene reprograma.

Na kredite odobrene u okviru garantne šeme Republike Srbije ili sa garancijom međunarodnih finansijskih institucija, kao i po osnovu subvencionisanih kredita, reprogram se može primeniti samo uz prethodnu saglasnost davalaca te garancije, odnosno subvencije.

Uslovi otplate kredita ugovoreni odobravanjem reprograma (visina kamatne stope, dodatna sredstva obezbeđenja i sl.) ne mogu biti nepovoljniji za korisnika u odnosu na prvobitno ugovorene uslove.

Uslovi za podnošenje Zahteva

Podnošenje Zahteva je moguće ukoliko su na dan 31. maj 2022. godine ispunjeni sledeći uslovi:

1)   korisnik nije u docnji dužoj od 90 dana po bilo kojoj obavezi na koju se reprogram primenjuje;
2)   korisnik nije u statusu neizmirenja obaveza u Banci u smislu propisa Narodne banke Srbije;
3) potraživanja banke prema korisniku se ne smatraju problematičnim kreditom, odnosno problematičnim potraživanjem u smislu propisa Narodne banke Srbije.

Odluka se primenjuje na obaveze po osnovu kredita odobrenih korisniku zaključno sa 25. januarom 2023. godine.

Način podnošenja Zahteva

Ukoliko želite da koristite reprogram propisan Odlukom neophodno je da podnesete Zahtev za reprogram kredita najkasnije do 30. aprila 2023. godine, na jedan od sledećih načina:

  1. kod svog  Savetnika ;
  2. dostavljanjem popunjenog i potpisanog Zahteva na e-mail adresu olaksice_AGR@bancaintesa.rs
  3. slanjem popunjenog i potpisanog Zahteva putem pošte na adresu Banca Intesa ad Beograd, Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd, sa naznakom “Za reprogram poljoprivrednih kredita 2022 - sektor MB”. 

Obrazac za podnošenje Zahteva se može preuzeti OVDE.

Banka neće naplatiti naknadu za preduzimanje mera i aktivnosti u skladu sa Odlukom, kao ni troškove koje može imati u vezi s tim merama i aktivnostima, uključujući i troškove za obradu zahteva klijenta. 
Banka je dužna da odluči o Zahtevu i obavesti klijenta o toj odluci u roku od 30 dana od dana prijema Zahteva.


Reprezentativni primeri načina otplate obaveza pre i nakon primene reprograma nalaze se u nastavku:
 

 Redni broj

 Datum

 Opis

Anuitet 

Uplata /otplata  glavnice 

Uplata  kamate 

Stanje kredita 

27.06.2022

isplata kredita

 

120,000.00

 

120,000.00

27.07.2022

grejs

500.00

 

500.00

120,000.00

27.08.2022

grejs

516.67

 

516.67

120,000.00

27.09.2022

grejs

516.67

 

516.67

120,000.00

27.10.2022

grejs

500.00

 

500.00

120,000.00

27.11.2022

grejs

516.67

 

516.67

120,000.00

27.12.2022

grejs

500.00

 

500.00

120,000.00

27.01.2023

otplata

20,516.67

20,000.00

516.67

100,000.00

27.02.2023

otplata

20,430.56

20,000.00

430.56

80,000.00

10 

27.03.2023

otplata

20,311.11

20,000.00

311.11

60,000.00

11 

27.04.2023

otplata

20,258.33

20,000.00

258.33

40,000.00

12 

27.05.2023

otplata

20,166.67

20,000.00

166.67

20,000.00

13 

27.06.2023

otplata

20,086.11

20,000.00

86.11

0.00

 Ukupno

 

 

124,819.44

120,000.00

4,819.44

 

 

 Redni     broj

 Datum

 Opis

Anuitet 

Uplata /otplata  glavnice 

Uplata  kamate 

Stanje kredita 

27.06.2022

isplata kredita

 

120,000.00

 

120,000.00

27.07.2022

grejs

500.00

 

500.00

120,000.00

27.08.2022

grejs

516.67

 

516.67

120,000.00

27.09.2022

grejs

516.67

 

516.67

120,000.00

27.10.2022

grejs

500.00

 

500.00

120,000.00

27.11.2022

grejs

516.67

 

516.67

120,000.00

27.12.2022

grejs

500.00

 

500.00

120,000.00

27.01.2023

otplata

20,516.67

20,000.00

516.67

100,000.00

27.02.2023

grejs

430.56

 

430.56

100,000.00

10 

27.03.2023

grejs

388.89

 

388.89

100,000.00

11 

27.04.2023

grejs

430.56

 

430.56

100,000.00

12 

27.05.2023

grejs

416.67

 

416.67

100,000.00

13 

27.06.2023

grejs

430.56

 

430.56

100,000.00

14 

27.07.2023

grejs

416.67

 

416.67

100,000.00

15 

27.08.2023

grejs

430.56

 

430.56

100,000.00

16 

27.09.2023

grejs

430.56

 

430.56

100,000.00

17 

27.10.2023

grejs

416.67

 

416.67

100,000.00

18 

27.11.2023

grejs

430.56

 

430.56

100,000.00

19 

27.12.2023

grejs

416.67

 

416.67

100,000.00

20 

27.01.2024

grejs

430.56

 

430.56

100,000.00

21 

27.02.2024

otplata

20,430.56

20,000.00

430.56

80,000.00

22 

27.03.2024

otplata

20,322.22

20,000.00

322.22

60,000.00

23 

27.04.2024

otplata

20,258.33

20,000.00

258.33

40,000.00

24 

27.05.2024

otplata

20,166.67

20,000.00

166.67

20,000.00

25 

27.06.2024

otplata

20,086.11

20,000.00

86.11

0.00

 Ukupno

 

 

129,900.00

120,000.00

9,900.00

 

 

Vaša Banca Intesa

Chat