• Nema predloga

FX poslovanje

FX poslovanje i platni promet sa inostranstvom

Kontokorenti i korespodenti

Razgranata mreža kontokorenata i korespodenata

Rok i uslovi

Transakcije u najkraćem roku uz povoljne uslove

Terminski plan

Uz terminski plan možete planirati kupoprodaju deviza

Uplata efektive

Uplata efektive

Uplata efektivnog stranog novca se može vršiti po osnovu:

Naplate prodaje robe i izvršenih usluga na Kosovu i Metohiji uz sledeću dokumentaciju:

 • Ovlašćenje potpisano od strane ovlašćenog lica za prodaju deviza NBS i usmeravanje dinarske protivvrednosti na tekući račun klijenta
 • Kopija fakture ili profakture

Povraćaja dela akontacije za službeni put u inostranstvo (konačni obračun službenog puta) uz sledeću dokumentaciju:

 • Zahtev za povraćaj efektivnog stranog novcana devizni račun pravnog lica i instrukcije za usmeravanje dinarske protivvrednosti ukoliko klijent želi da devize proda Banci
 • Konačni obračun službenog puta u inostranstvo

Pružanjem usluga fizičkim licima u međunarodnom robnom i putničkom prometu, slobodnim carinskim prodavnicama, naplatama putarina i isporuka goriva stranim avionima i brodovima, a u skladu sa relevantnim zakonskim propisima.

Isplata efektive

Isplata efektive

Isplata efektivnog stranog novca u ekspoziturama Banke može se vršiti po osnovu isplate akontacije za službeni put u inostranstvo.

Potrebna dokumentacija za rezidente:

 • Zahtev za isplatu akontacije za službeni put potpisan od strane ovlašćenog lica
 • Kopija naloga za službeni put

Potrebna dokumentacija za nerezidente:

 • Zahtev za isplatu akontacije za službeni put potpisan od strane ovlašćenog lica
Plaćanje ka inostranstvu

Plaćanje ka inostranstvu

Plaćanje prema inostranstvu banka izvršava putem nostro doznaka, korišćenjem SWIFT tehnologije i računa u inostranstvu.

Nostro doznake su najsigurniji i najefikasniji način prenosa deviza u inostranstvo.

Ukoliko želite da izvršite plaćanje prema inostranstvu potrebno je da Banci dostavite sledeću dokumentaciju:

 • Nalog za plaćanje prema inostranstvu
 • Kopija fakture, profakture, ugovora ili drugog relevantnog dokumenta koji dokazuje obavezu plaćanja prema inostranstvu, a u slučaju kreditnog posla kopija odgovarajuće kreditne prijave
Naplata iz inostranstva

Naplata iz inostranstva

Naplata deviza iz inostranstva se vrši putem loro doznaka - najsigurnijeg i najefikasnijeg instrumenta međunarodnog platnog prometa za priliv sredstava.

Ukoliko očekujete devizni priliv iz inostranstva, a u cilju brzog i tačnog usmeravnja deviznog priliva na vaš devizni račun, neophodno je da u vašoj ekspozituri tražite odgovarajuću instrukciju za naplatu prema valuti i zemlji naplate, koju ćete dostaviti vašem inopartneru ili je možete uneti u vaše fakture, profakture kao i spoljnotrgovinske ugovore.

Naplata inočekova

Naplata inočekova

Ukoliko vaši inopartneri ne žele da plaćanje izvrše putem loro doznake (bankarskim transferom), već izvezenu robu ili izvršenu uslugu plaćaju putem inostranih čekova, ove čekove možete predati na bilo kojem šalteru Banca Intesa u zemlji.

Čekovi će u najkraćem roku biti prosleđeni u inostranstvo na naplatu putem široke mreže kontokorenata.

Po prijemu pokrića bićete obavešteni istog ili narednog dana, a sredstva će biti odobrena na vaš devizni račun čim Banci dostavite raspored priliva.

Kuporodaja novčanih sredstava

Kuporodaja novčanih sredstava

Prodaja novčanih sredstava u stranim valutama iz potencijala Banke

Banka nudi svim klijentima prodaju novčenih sredstava u stranim valutama po najpovoljnijim tržišnim uslovima. Prilikom kupovine novčenih sredstava u stranim valutama od banke neophodno je da klijent uputi Zahtev za kupovinu novčenih sredstava u stranim valutama na osnovu kojeg ovlašćeni diler Banke odredjuje cenu i pravi obračun sa instrukcijama za plaćanje koji se dostavlja imejlom ili faksom (u zavisnosti od instrukcije klijenta) u najkraćem mogućem roku, kako bi Klijent mogao što efikasnije da izvrši svoje obaveze.

Neophodno je da zahtev za kupovinu novčenih sredstavau stranim valutama sadrži tip valute, iznos, svrhu plaćanja, odnosno namenu kupovine, kao i pečat i potpis lica ovlašćenog za raspolaganje sredstvima podnosioca zahteva.

Pored navedenog, ukoliko se kupljenim novčenim sredstavima u stranim valutama vrši određeno plaćanje prema inostranstvu, potrebno je da klijent navede da li mu je neophodna kopija SWIFT-a (potvrda da je plaćanje izvršeno).

Banka svim svojim klijentima nudi mogućnost prodaje novčenih sredstava u stranim valutama preko posebnog rešenja rešenja elektronskog banarstva za čiju je instalaciju neophodno da korisnik poseduje samo internet konekciju.

Otkup novčenih sredstava sa deviznog tekućeg računa u stranim valutama klijenta

Banka nudi svim klijentima otkup novčenih sredstava sa deviznog tekućeg računa u stranim valutama klijenta po povoljnim tržišnim uslovima. Prilikom otkupa novčenih sredstava u stranim valutama neophodno je da klijent uputi zahtev za prodaju novčenih sredstava. Banka u najkraćem mogućem roku, prenosi dinarska novčana sredstva na platni račun klijenta.

Neophodno je da zahtev za prodaju novčenih sredstava u stranim valutama sadrži iznos novčenih sredstava u valuti koju prodaje, broj platnog računa u Banca Intesa na koji se uplaćuje dinarska protivvrednost prodatih novčenih sredstava u stranim valutama i potpis ovlašćenog lica sa deviznog kartona kod Banke, sa odgovarajućim pečatom koji je prezentiran pri otvaranju deviznog tekućeg računa u stranim valutama.

Banka svim svojim klijentima nudi mogućnost prodaje novčenih sredstava u stranim valutama preko posebnog rešenja rešenja elektronskog bankarstva za čiju je instalaciju neophodno da korisnik poseduje samo internet konekciju.

Konverzija stranih valuta

Konverzija stranih valuta

 • Po povoljnim tržišnim uslovima, bez provizije, omogućavamo konverziju inovaluta u skladu sa kursnom listom Banca Intesa i trenutnim dešavanjima na međunarodnim finansijskim tržištima.
 • Terminska kupoprodaja deviza (Forward)

Na raspolaganju su vam:

 • Valutni forward ugovor - omogućava da sa Bankom ugovorite kupovinu ili prodaju neke od valuta sa kursne liste Banke za dinare ili za drugu valutu na željeni datum u budućnosti;
 • Pokriveni valutni forward ugovor - omogućava da po povoljnijem kursu kupite neku od valuta sa kursne liste za dinare, pri čemu uplatu dinarske protivvrednosti vršite istog dana kada je forward ugovoren, a kupljenu valutu dobijate željenog datuma u budućnosti. Za zaključenje Pokrivenog valutnog forwarda nije potrebno potpisivanje Okvirnog ugovora, ni dogovaranje o iznosu limita.
Terminski plan prijema i izvršenja platnih naloga

Terminski plan prijema i izvršenja platnih naloga

T – (today) – poslovni dan kada je nalog primljen

Izvršenje u navedenom roku pretpostavlja zakonsku ispravnost primljenog naloga, dokumentaciju na osnovu koje se plaća ukoliko je propisana, odnosno ukoliko klijent nema sklopljen ugovor o izvršenju naloga za plaćanje prema inostranstvu bez dostavljanja dokumentacije, kao i obezbeđeno pokriće za izvršenje doznake.

„Datum izvršenja“ kao što je naveden u tabelama, predstavlja datum kada je Banka poslala autentifikovanu SWIFT poruku kojom nalaže korespondentskoj banci da prosledi sredstva banci primaoca plaćanja u skladu sa svojim terminskim planom, odnosno u slučaju transakcija u Banci dan kada je odobrila račun primaoca plaćanja. „Očekivani datum odobrenja računa primaoca plaćanja“ je datum u kom se očekuje da će banka primaoca plaćanja, ukoliko je različita od Banke, da odobri račun primaoca plaćanja, a koji ne zavisi od Banke i određen je ugovornim odnosom između te banke i primaoca plaćanja.

Banka se obavezuje da uredno popunjen nalog za plaćanje korisniku u državi članici Evropske unije, u iznosu do 50.000,00 EUR dostavljen u toku dana do 13h, obradi u istom danu ispostavljanjem naloga korespondentskoj banci u inostanstvu, a da naloge primljene nakon tog vremena izvrši narednog radnog dana.

Banka zadržava pravo da u vanrednim situacijama odstupi od navedenih rokova. Vanrednom situacijom smatra se bilo koji razlog više sile zbog kojeg Banka nije u tehničkoj mogućnosti da izvrši dostavljeni ispravan nalog. U slučaju kašnjena izvršenja ispravnog naloga zbog nastanka vanredne situacije, kamata ili bilo koji drugi oblik obeštećenja se ne plaća.

Korisnik platnih usluga je dužan da prati eventualne izmene u Terminskom planu u ekspoziturama Banke, odnosno na Internet stranici Banke.

Chat