• Nema predloga

Otvaranje računa

Otvaranje računa

Otvaranje računa u našoj banci omogućava vam korišćenje okvirnog kredita - dozvoljenog prekoračenja na računu.

Mi ćemo vam ažurno dostavljati izveštaje o promenama na računu na način koji vi izaberete (na šalteru, imejlom, preko mobilnog telefona ili korišćenjem drugih metoda savremene komunikacije), efikasno izdavati potvrde o prijemu i izvršenju naloga za plaćanje, o stanju i prometu na računu.

Otvaranje dinarskih i deviznih tekućih računa, kao i računa za posebne namene za domaća, ali i nerezidentna pravna lica, moguće je u bilo kojoj ekspozituri u okviru naše poslovne mreže. Ukoliko posedujete račun u našoj banci, možete primati gotovinske uplate na šalteru, plaćati robu i usluge i podizati gotovinu debitnim karticama, overavati i naplaćivati ugovorna ovlašćenja, menice i druge instrumente obezbeđenja, primati naloge za plaćanje sa datumom dospeća u budućnosti i koristiti dnevni priliv na računu.

Dokumentacija za otvaranje tekućeg računa

Chat