• Nema predloga

KfW kreditna linija

za promociju ruralnog razvoja
Podrška ruralnom razvoju

Banca Intesa ad Beograd i Nemačka razvojna banka KfW su decembra 2022. godine potpisale ugovor o korišćenju nove kreditne linije za Promociju ruralnog razvoja u iznosu od EUR 10.000.000.

Korisnici kreditne linije

Mala i srednja preduzeća po EU kriterijumima:

 • Manje od 250 zaposlenih
 • Prihodi manji od EUR 50 mln 
 • Ukupna aktiva manja od EUR 43 mln
 • Da su većinski u privatnom vlasništvu.

Broj zaposlenih je obavezujući uslov. U pogledu finansijskih kriterijuma, dovoljno je ispunjenje samo jednog od dva gore navedena kriterijuma. 

U slučaju grupa povezanih lica, podaci se posmatraju na konsolidovanom nivou.

Uslovi kreditiranja

 • maksimalan iznos kredita: EUR 1.000.000
 • rok kredita: do 7 godina
 • grace period: do 2 godine

Namena sredstava kreditne linije

Za investicije u ruralnim delovima Srbije u šta spadaju svi regioni osim gradova Beograda i Novog Sada. Prihvatljive su i kompanije iz ova dva grada pod uslovom da investiraju u drugim delovima Srbije.

Sredstva kredita mogu biti iskorišćena za:

 • ulaganja u osnovna sredstva kompanija (objekti, oprema)
 • obrtna sredstva povezana sa investicijom (do 30% investicije)
   

Konsultanti

Konsultant za implementaciju će imati ulogu analize socio-ekoloških aspekata investicije i određivanja eventualnih dodatnih mera.

Isključenja / zabrane

Sredstva kreditne linije ne mogu se koristiti za projekte iz sledećih oblasti:

 • Proizvodnja ili trgovina proizvoda koji su predmet nacionalih ili međunarodnih zabrana i ograničenja kao što su

- Određeni lekovi, pesticidi, herbicidi i druge toksične supstance
- Supstance koje oštećuju ozonski omotač
- Zaštićene divlje vrste
- Trgovina otpadom

 • Investicije koje mogu biti povezane sa destrukcijom zaštićenih područja
 • Proizvodnja ili trgovina azbestom,
 • Proizvodnja i prodaja duvana, alkoholnih pića, 
 • Destruktivne metode ribolova
 • Proizvodnja i trgovina oružjem i municijom, 
 • Igre na sreću i kockarske aktivnosti,
 • Eksploatacija uglja,
 • Istraživanje i ekstrakcija nafte i gasa
Chat