• Nema predloga

KfW kreditna linija

za energetsku efikasnost i zaštitu okoline
Nova kreditna linija

Banca Intesa ad Beograd i Nemačka razvojna banka KfW su decembra 2022. godine potpisale ugovor o korišćenju nove kreditne linije za energetsku efikasnost i zaštitu okoline u iznosu od EUR 25.000.000.

Korisnici kreditne linije

1. Mala i srednja preduzeća po EU kriterijumima:

 • Manje od 250 zaposlenih
 • Prihodi manji od EUR 50 mln
 • Ukupna aktiva manja od EUR 43 mln
 • Da su većinski u privatnom vlasništvu.

Broj zaposlenih je obavezujući uslov. U pogledu finansijskih kriterijuma, dovoljno je ispunjenje samo jednog od dva navedena kriterijuma.

U slučaju grupa povezanih lica, podaci se posmatraju na konsolidovanom nivou.

2. Opštine i Javna komunalna preduzeća

Bespovratna sredstva (grant)

Krajnji korisnici, nakon uspešne realizacije investicionog projekta, imaju pravo na bespovratna sredstva u visini do 10% kredita.

Uslovi kreditiranja

 • maksimalan iznos kredita: EUR 3.000.000
 • rok kredita: do 7 godina
 • grace period: do 2 godine

Namena sredstava kreditne linije

PROJEKTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI – ulaganja u osnovna i obrtna sredstva (kao što su zgrade, mašine, oprema, rezervni delovi) i nematerijalna ulaganja (kao što su know-how i intelektualna svojina) povezana sa ulaganjem u energetsku efikasnost ili investicijama za poboljšanje efikasnog korišćenja prirodnih resursa, reciklaža resursa i/ili smanjenje njihovih emisija, a samim tim i stepena zagađenja životne sredine i koji dovodi do smanjenja potrošnje ili zagađenja od min 20%.

Primeri najčešćih projekata:

 • Kupovina nove energetski efikasnije opreme,
 • Ulična rasveta koju finansira opština
 • Efikasniji sistemi rasvete u pogonima,
 • Izolacija objekata (škole, bolnice i ostali javni objekti, poslovni objekti kompanija)

 

PROJEKTI ZAŠTITE OKOLINE odnose se na ulaganju u:

 • prevencija i kontrola zagađenja – smanjenje emisija u vazduh, kontrolu gasova staklene bašte, sanaciju zemljišta, prevenciju otpada, smanjenje otpada, reciklažu otpada i energetski/emisioni efikasan otpad u energiju;
 • ekološki održivo upravljanje živim prirodnim resursima i korišćenjem zemljišta – ekološki održivi poljoprivreda i stočarstvo; biološka zaštita useva ili navodnjavanje kap po kap; ekološki održivo ribarstvo, akvakultura i šumarstvo;
 • čist transport – kao što su električni, hibridni, javni, železnički, infrastruktura za vozila čiste energije i smanjenje štetnih emisija;
 • održivo upravljanje vodama i otpadnim vodama – uključujući održivu infrastrukturu za čistu i/ili vodu za piće, tretman otpadnih voda, kanalizacionu mrežu, održive urbane sisteme odvodnje i ublažavanja poplava;
 • ekološki efikasne i/ili proizvode prilagođene cirkularnoj ekonomiji, proizvodne tehnologije i procese
 • zelene zgrade koje ispunjavaju regionalne, nacionalne ili međunarodno priznate standarde ili sertifikate.

Primeri najčešćih projekata:

 • Kupovina novih kamiona smećara
 • Izgradnja/rekonstrukcija kanalizacione mreže,
 • Izgradnja/rekonstrukcija vodovodne mreže
 • Postrojenja za tretman otpadnih voda

 

PROJEKTI OBNOVLJIVIH IZVORA: ulaganja u solarne panele, toplotne pumpe, kotlove na biomasu, isključivo za sopstvene potrebe klijenata.

Konsultanti

Ocena prihvatljivosti projekta će biti obavljena od strane Konsultanta za implementaciju angažovanog od strane KFW.

Konsultant, po završetku projekta, proverava da li je projekat završen u skladu sa relevantnim Investicionim Planom o čemu i izdaje odgovarajuću potvrdu što će biti i signal da se klijentu mogu isplatiti odgovarajuća podsticajna bespovratna sredstva.

Pored toga, Konsultant za implementaciju će određivati i procenat bespovratnih sredstava koja će biti isplaćivana krajnjim korisnicima a koja ne mogu preći 10% iznosa kredita.

Isključenja / zabrane

Sredstva kreditne linije ne mogu se koristiti za projekte iz sledećih oblasti:

 • Proizvodnja ili trgovina proizvoda koji su predmet nacionalih ili međunarodnih zabrana i ograničenja kao što su

- Određeni lekovi, pesticidi, herbicidi i druge toksične supstance
- Supstance koje oštećuju ozonski omotač
- Zaštićene divlje vrste
- Trgovina otpadom

 • Investicije koje mogu biti povezane sa destrukcijom zaštićenih područja
 • Proizvodnja ili trgovina azbestom,
 • Proizvodnje i prodaje duvana, alkoholnih pića, 
 • Destruktivne metode ribolova
 • Proizvodnje i trgovine oružjem i municijom, 
 • Igre na sreću i kockarske aktivnosti,
 • Eksploatacija uglja,
 • Istraživanje i ekstrakcija nafte i gasa
Chat