Kupoprodaja deviza


Prodaja deviza iz potencijala Banke

Banka nudi svim klijentima prodaju deviza po najpovoljnijim tržišnim uslovima. Prilikom kupovine deviza od banke neophodno je da klijent uputi Zahtev za kupovinu deviza na osnovu kojeg ovlašćeni diler Banke odredjuje cenu i pravi obračun sa instrukcijama za plaćanje koji se dostavlja e-mailom ili faksom (u zavisnosti od instrukcije klijenta) u najkraćem mogućem roku, kako bi Klijent mogao što efikasnije da izvrši svoje obaveze.

Neophodno je da zahtev za kupovinu deviza sadrži tip valute, iznos, svrhu plaćanja, odnosno namenu kupovine, kao i pečat i potpis lica ovlašćenog za raspolaganje sredstvima podnosioca zahteva.

Pored navedenog, ukoliko se kupljenim devizama vrši određeno plaćanje prema inostranstvu, potrebno je da klijent navede da li mu je neophodna kopija SWIFT-a (potvrda da je plaćanje izvršeno).

Banka svim svojim klijentima nudi mogućnost prodaje deviza preko posebnog e-banking rešenja rešenja za čiju je instalaciju neophodno da korisnik poseduje samo internet konekciju.

Otkup deviza sa deviznog računa klijenta

Banka nudi svim klijentima otkup deviza sa deviznog računa klijenta po povoljnim tržišnim uslovima. Prilikom otkupa deviza neophodno je da klijent uputi zahtev za prodaju deviza. Banka u najkraćem mogućem roku, prenosi dinarska sredstva na tekući račun klijenta.

Neophodno je da zahtev za prodaju deviza sadrži iznos deviza u valuti koju prodaje, broj tekućeg računa u Banca Intesa na koji se uplaćuje dinarska protivvrednost prodatih deviza i potpis ovlašćenog lica sa deviznog kartona kod Banke, sa odgovarajućim pečatom koji je prezentiran pri otvaranju deviznog računa.

Banka svim svojim klijentima nudi mogućnost prodaje deviza preko posebnog e-banking rešenja rešenja za čiju je instalaciju neophodno da korisnik poseduje samo internet konekciju.