Kupoprodaja novačnih sredstava


Prodaja novčanih sredstava u stranim valutama iz potencijala Banke

Banka nudi svim klijentima prodaju novčanih sredstava u stranim valutama po najpovoljnijim tržišnim uslovima. Prilikom kupovine novčanih sredstava u stranim valutama od banke neophodno je da klijent uputi Zahtev za kupovinu novčanih sredstava u stranim valutama na osnovu kojeg ovlašćeni diler Banke odredjuje cenu i pravi obračun sa instrukcijama za plaćanje koji se dostavlja imejlom ili faksom (u zavisnosti od instrukcije klijenta) u najkraćem mogućem roku, kako bi Klijent mogao što efikasnije da izvrši svoje obaveze.

Neophodno je da zahtev za kupovinu novčanih sredstava u stranim valutama sadrži tip valute, iznos, svrhu plaćanja, odnosno namenu kupovine, kao i pečat i potpis lica ovlašćenog za raspolaganje sredstvima podnosioca zahteva.

Pored navedenog, ukoliko se kupljenim novčanm sredstvima u stranim valutama vrši određeno plaćanje prema inostranstvu, potrebno je da klijent navede da li mu je neophodna kopija SWIFT-a (potvrda da je plaćanje izvršeno).

Banka svim svojim klijentima nudi mogućnost prodaje novčanih sredstava u stranim valutama preko posebnog rešenja elektronskog bankarstva za čiju je instalaciju neophodno da korisnik poseduje samo internet konekciju.

Otkup novčanih sredstava u stranim valutama sa deviznog tekućeg računa u stranim valutama klijenta

Banka nudi svim klijentima otkup novčanih sredstava u stranim valutama sa deviznog tekućeg računa u stranim valutama klijenta po povoljnim tržišnim uslovima. Prilikom otkupa deviza neophodno je da klijent uputi zahtev za prodaju deviza. Banka u najkraćem mogućem roku, prenosi dinarska novčana sredstva na platni račun klijenta.

Neophodno je da zahtev za prodaju novčanih sredstava u stranim valutama sadrži iznos novčanih sredstava u stranim valutama u valuti koju prodaje, broj platnog računa u Banca Intesa na koji se uplaćuje dinarska protivvrednost prodatih novčanih sredstava u stranim valutama i potpis ovlašćenog lica sa deviznog kartona kod Banke, sa odgovarajućim pečatom koji je prezentiran pri otvaranju deviznog tekućeg računa u stranim valutama.

Banka svim svojim klijentima nudi mogućnost prodaje novčanih sredstava u stranim valutama preko posebnog rešenja elektrnskog bankarstva za čiju je instalaciju neophodno da korisnik poseduje samo internet konekciju.