• Nema predloga

Otvaranje namenskog računa

Namenski račun

U skladu sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru donete od strane Vlade Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 54/2020) u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19, pravnim subjektima (rezidentno pravno lice/preduzetnik i ogranci i predstavništva stranih pravnih lica), a u slučaju da imaju tekući račun samo u Banca Intesa ad Beograd automatski će najkasnije do 30.4.2020. godine, biti otvoren namenski račun.

Takođe, namenski račun će do napred navednog roka biti otvoren i pravnim subjektima koji imaju tekuće račune u više banaka, a opredelili su se za otvaranje namenskog računa u Banca Intesa ad Beograd

Račun u nazivu ima reč COV.

Broj tog računa možete naći na sajtu NBS putem sledećeg linka.

Registrovana privredna gazdinstva, informaciju o broju računa mogu dobiti u ekspozituri ili kod nadležnog savetnika.

Otvaranje i vođenje računa, kao i transakcije po istom, ne podležu tarifiranju od strane Banke.

Gašenje računa se vrši automatski a po prijemu obaveštenja od Poreske uprave da je prestao program direktnog davanja u skladu sa Uredbom ili da je privredni subjekat izgubio pravo na ista.

Chat