• Nema predloga

Faktoring

Kako faktoring fukncioniše?

Banka otkupljuje kratkoročna potraživanja koja imate od vaših kupaca/dužnika na osnovu dokumenata kojima se dokazuje postojanje potraživanja (fakture, otpremnice, privremene situacije, i sl.).

Procedura je veoma jednostavna. Sklapa se ugovor o faktoringu, kojim vi prodajete Banci svoja potraživanja od dužnika, proizašla iz isporuke robe i/ili izvršenja usluga i dobijate novac odmah.

Faktoring uslugu možete realizovati na više načina:

 • Faktoring uz diskont - finansiranje se sprovodi tako što se na vaš račun odmah isplati ukupna vrednost fakture umanjena za diskont.
 • Faktoring uz avans - na vaš račun se odmah isplati ugovoreni iznos avansa (koji obično iznosi od 75 - 95% vrednosti fakture), umanjen za faktoring naknadu. Preostali deo vrednosti fakture, umanjen za faktoring kamatu obračunatu na iznos avansa, isplaćuje se na vaš račun nakon dospeća fakture, odnosno izmirenja obaveza od strane Dužnika.
 • Diskont nedospelih rata po platnim karticama Banca Intesa je „avansna isplata“ (diskontovanje) po nedospelim ratama po osnovu prodaje na rate platnim karticama izdatim od banke.

Faktoring sektor može vršiti realizaciju kredita na bazi potraživanja, ustupljenih potraživanja, zakupa, zaloga, menica i to:

 • Kredit na bazi ustupljenih potraživanja: predstavlja plasman gde sredstvo naplate može biti po osnovu cesija/ zaloga potraživanja/ valutiranih menica.
 • Kredit na bazi potraživanja: predstavlja plasman dat na osnovu očekivanih priliva od postojećih ili budućih potraživanja.

Likvidnost

Likvidnost

Avansnom uplatom ugovorenog iznosa sredstava u vrlo kratkom roku, značajno se poboljšava likvidnost vašeg preduzeća, što vam omogućava da ranije izmirite obaveze prema dobavljačima i tako iskoristite eventualne popuste koje oni nude.

Kreditna sposobnost

Kreditna sposobnost

Pretvaranjem kratkoročnih potraživanja u likvidna sredstva, faktoring kao način finansiranja ne opterećuje bilans vašeg preduzeća.

Upravljanje potraživanjima

Upravljanje potraživanjima

S obzirom na to da banka preuzima obavljanje svih aktivnosti u vezi sa knjiženjem i praćenjem dospeća faktura, ostvarujete značajnu uštedu u vremenu i troškovima.

Naplata potraživanja

Naplata potraživanja

Dužnici/kupci su mnogo disciplinovaniji u izmirenju svojih obaveza kada iza potraživanja stoji jaka banka.

Konkurentnost

Konkurentnost

Prenosom potraživanja smanjuje se rizik naplate i povećava likvidnost, što vam omogućava da ponudite svojim kupcima duže rokove plaćanja i tako povećate prodaju.

Faktoring uslugu možete realizovati na više načina:

 • Faktoring uz diskont - finansiranje se sprovodi tako što se na vaš račun odmah isplati ukupna vrednost fakture umanjena za diskont.
 • Faktoring uz avans - na vaš račun se odmah isplati ugovoreni iznos avansa ( koji obično iznosi od 75 - 95% vrednosti fakture), umanjen za faktoring naknadu. Preostali deo vrednosti fakture, umanjen za faktoring kamatu obračunatu na iznos avansa, isplaćuje se na vaš račun nakon dospeća fakture, odnosno izmirenja obaveza od strane dužnika.
 • Diskont nedospelih rata po platnim karticama BIB- je „avansna isplata“ ( diskontovanje) po nedospelim ratama po osnovu prodaje na rate platnim karticama izdatim od banke.

Faktoring sektor može vršiti realizaciju kredita na bazi potraživanja, ustupljenih potraživanja, zakupa, zaloga, menica i to:

 • Kredit na bazi ustupljenih potraživanja: predstavlja plasman gde sredstvo naplate može biti po osnovu cesija/ zaloga potraživanja/ valutiranih menica.
 • Kredit na bazi potraživanja: predstavljaplasman dat na osnovu očekivanih priliva od postojećih ili budućih potraživanja.

Kontakt

Za više informacija obratite se putem e-mail adrese faktoring@bancaintesa.rs,  vašem klijent menadžeru  ili pozovite:

 • 011 201-1631
 • 011 201-1582
 • 011 201-1435
 • 011 301-2517

 

Chat