• Nema predloga

Dokumentarni i garancijski poslovi

Potrebna vam je garancija ili akreditiv?

Zahvaljujući razgranatoj mreži banaka sa kojima imamo korespondentske odnose, kao i stručnosti i dugogodišnjem iskustvu zaposlenih, u mogućnosti smo da pružimo sledeće usluge:

Garancijski poslovi

 

Garancija je instrument obezbeđenja plaćanja ili izvršenja ugovornih obaveza kojim Banka garantuje da će nalogodavac garancije u ugovorenom roku ispuniti sve obaveze prema korisniku navedene u njoj.

Nostro garancije

Nostro garancije

U svom poslovanju izdajemo i prosleđujemo (aviziramo) sve vrste bankarskih garancija:

1. Plative garancije

 • Garancije za plaćanje
 • Garancije za obezbeđenje kredita

2. Činidbene garancije

 • Garancije za povraćaj avansa
 • Garancije za dobro izvršenje posla (performance)
 • Licitacione (tenderske) garancije

Elementi garancije i standardni modeli obrazaca garancija preuzeti su iz publikacije URDG, ICC 458, ali se prilagođavaju konkretnim zahtevima i potrebama učesnika u osnovnom komercijalnom poslu u skladu sa našom poslovnom politikom.

Loro garancije

Loro garancije

U radu sa loro garancijama pružamo vam sledeće usluge:

 • Prosleđivanje (aviziranje) loro garancija prema instrukcijama banke garanta,
 • Proveru ispravnosti sadržine loro garancija prosleđenih preko Banke SWIFT-om ili direktno na korisnika garancije,
 • Konsultacije pri izradi protesta i prosleđivanje protesta (zahteva za plaćanje) po loro garancijama.

Dokumentarni poslovi

 

Akreditiv predstavlja najsigurniji instrument plaćanja robe, usluga i ostalih obaveza koji maksimalno štiti kako uvoznika/kupca, tako i izvoznika/prodavca jer obezbeđuje plaćanje od strane banke kako obaveza prema prodavcu tako i naplatu potraživanja od kupca.

Nostro akreditivi

Nostro akreditivi

Po vašem nalogu i za vaš račun, u skladu sa dobijenim instrukcijama, otvaramo akreditive na bazi položenog pokrića ili uz odloženo polaganje pokrića (najkasnije pet dana pre dospeća za plaćanje prema izvozniku/prodavcu).

Naš deo obaveza podrazumeva otvaranje:

 • Akreditiva plativih na šalterima naše banke ili na šalterima drugih nominiranih banaka,
 • Akreditiva plativih po viđenju, sa odloženim rokom, uz akcept ili negociranjem,
 • Neprenosivih, prenosivih, revolving, stand by akreditiva,
 • Nepotvrđenih akreditiva i akreditiva za koje se traži potvrda (konfirmacija) neke druge banke.

Otvaranjem akreditiva obavljamo tri osnovne funkcije:

 • Plaćanje (uslovljeno plaćanje, jer po nalogu i za račun uvoznika/kupca vršimo plaćanje uredno prezentiranih akreditivnih dokumenata),
 • Osiguravanje (garantujemo izvozniku/prodavcu da će po ispunjenju akreditivnih uslova dobiti sredstva u vrednosti dokumenata po isporučenoj robi ili izvršenoj usluzi),
 • Kreditiranje (kreditiramo uvoznika/kupca do datuma ugovorenog za plaćanje.
Loro akreditivi

Loro akreditivi

 • Provera ispravnosti sadržine loro akreditiva prosleđenih preko Banke
 • Konsultacije u vezi s pripremom teksta loro akreditiva
 • Prosleđivanje (avizo) loro akreditiva (na osnovu dobijenih instrukcija akreditivne (ino)banke)
 • Prenos akreditiva (po instrukcijama korisnika akreditiva)
 • Potvrdu (konfirmaciju) akreditiva (po instrukcijama akreditivne banke)
 • Konsultacije u vezi sa ispunjavanjem uslova akreditiva i pripreme dokumenata
Dokumentarna inkasa

Dokumentarna inkasa

Obavljamo i poslove koji se odnose na prijem poverenih dokumenata na naplatu, posredovanja oko naplate, kao i slanje dokumenata na naplatu. To su najčešće komercijalna, ali i finansijska dokumenta. U tu svrhu pružamo vam savetodavne usluge koje su u vezi sa radom sa međunarodnim menicama, njihovim popunjavanjem, akceptiranjem i sl.

Prednosti inkaso poslova su:

 • Jednostavnije i jeftinije rukovanje,
 • Brže plaćanje nego kod plaćanja „na otvoreno“,
 • Hartije od vrednosti i dokumenta o vlasništvu nad robom uručuju se kupcu uz akceptiranje menica ili plaćanje (CAD, D/A, D/P),
 • Mogućnost finansiranja – eskontovanja akceptirane menice.

Kontakt

Tel.: 011/201-1376

Dinarske garancije
tel.: 011/201-1231
e-mail: dinarskegarancije_pravnalica@bancaintesa.rs

Devizne garancije:
tel.: 011/201-1375
e-mail: deviznegarancije_pravnalica@bancaintesa.rs

Chat