• Nema predloga

FX poslovanje

FX poslovanje i platni promet sa inostranstvom

Rok i uslovi

U najkraćem roku i uz najpovoljnije uslove

Terminski plan

Uz terminski plan možete planirati kupoprodaju deviza

Kontokorenti i korespodenti

Razgranata mreža kontokorenata i korespondenata

Uplata efektive

Uplata efektive

Uplata efektivnog stranog novca se može vršiti po osnovu:

Naplate prodaje robe i izvršenih usluga na Kosovu i Metohiji uz sledeću dokumentaciju:

 • Ovlašćenje potpisano od strane ovlašćenog lica za prodaju deviza NBS i usmeravanje dinarske protivvrednosti na tekući račun klijenta,
 • Kopija fakture ili profakture.

Povraćaja dela akontacije za službeni put u inostranstvo (konačni obračun službenog puta) uz sledeću dokumentaciju:

 • Zahtev za povraćaj efektivnog stranog novca na devizni račun pravnog lica i instrukcije za usmeravanje dinarske protivvrednosti ukoliko klijent želi da devize proda Banci,
 • Konačni obračun službenog puta u inostranstvo.

Pružanjem usluga fizičkim licima u međunarodnom robnom i putničkom prometu, slobodnim carinskim prodavnicama, naplatama putarina i isporuka goriva stranim avionima i brodovima, a u skladu sa relevantnim zakonskim propisima.

Isplata efektive

Isplata efektive

Isplata efektivnog stranog novca u ekspoziturama Banke može se vršiti po osnovu isplate akontacije za službeni put u inostranstvo.

Potrebna dokumentacija za rezidente:

 • Zahtev za isplatu akontacije za službeni put potpisan od strane ovlašćenog lica,
 • Kopija naloga za službeni put.

Potrebna dokumentacija za nerezidente:

 • Zahtev za isplatu akontacije za službeni put potpisan od strane ovlašćenog lica.
Plaćanje ka inostranstvu

Plaćanje ka inostranstvu

Plaćanje prema inostranstvu banka izvršava preko nostro doznaka, korišćenjem SWIFT tehnologije i računa u inostranstvu.

Nostro doznake su najsigurniji i najefikasniji način prenosa deviza u inostranstvo.

Ukoliko želite da izvršite plaćanje prema inostranstvu potrebno je da Banci dostavite sledeću dokumentaciju:

 • Nalog za plaćanje prema inostranstvu (preuzmite nalog)
 • Kopija fakture, profakture, ugovora ili drugog relevantnog dokumenta koji dokazuje obavezu plaćanja prema inostranstvu, a u slučaju kreditnog posla kopija odgovarajuće kreditne prijave
Naplata iz inostranstva

Naplata iz inostranstva

Naplata deviza iz inostranstva se vrši preko loro doznaka - najsigurnijeg i najefikasnijeg instrumenta međunarodnog platnog prometa za priliv sredstava.

Ukoliko očekujete devizni priliv iz inostranstva, a u cilju brzog i tačnog usmeravanja deviznog priliva na vaš devizni račun, neophodno je da u vašoj ekspozituri tražite odgovarajuću instrukciju za naplatu prema valuti i zemlji naplate, koju ćete dostaviti vašem inopartneru ili je možete uneti u vaše fakture, profakture kao i spoljnotrgovinske ugovore.

Naplata inočekova

Naplata inočekova

Ukoliko vaši inopartneri ne žele da plaćanje izvrše preko loro doznake (bankarskim transferom), već izvezenu robu ili izvršenu uslugu plaćaju inostranim čekovima, ove čekove možete predati na bilo kojem šalteru Banca Intesa u zemlji.

Čekovi će u najkraćem roku biti prosleđeni u inostranstvo na naplatu preko široke mreže kontokorenata.

Po prijemu pokrića bićete obavešteni istog ili narednog dana, a sredstva će biti odobrena na vaš devizni račun čim Banci dostavite raspored priliva.

Kupoprodaja novčanih sredstava

Kupoprodaja novčanih sredstava

Prodaja novčanih sredstava u stranim valutama iz potencijala Banke

Banka nudi svim klijentima prodaju novčanih sredstava u stranim valutama po najpovoljnijim tržišnim uslovima. Prilikom kupovine novčanih sredstava u stranim valutama od banke neophodno je da klijent uputi Zahtev za kupovinu novčanih sredstava u stranim valutama na osnovu kojeg ovlašćeni diler Banke određuje cenu i pravi obračun sa instrukcijama za plaćanje koji se dostavlja imejlom ili faksom (u zavisnosti od instrukcije klijenta) u najkraćem mogućem roku, kako bi Klijent mogao što efikasnije da izvrši svoje obaveze.

Neophodno je da zahtev za kupovinu novčanih sredstavau stranim valutama sadrži tip valute, iznos, svrhu plaćanja, odnosno namenu kupovine, kao i pečat i potpis lica ovlašćenog za raspolaganje sredstvima podnosioca zahteva.

Osim navedenog, ukoliko se kupljenim novčanim sredstvima u stranim valutama vrši određeno plaćanje prema inostranstvu, potrebno je da klijent navede da li mu je neophodna kopija SWIFT-a (potvrda da je plaćanje izvršeno).

Banka svim svojim klijentima nudi mogućnost prodaje novčanih sredstava u stranim valutama preko posebnog rešenja elektronskog banarstva za čiju je instalaciju neophodno da korisnik poseduje samo internet konekciju.

Otkup novčanih sredstava sa deviznog tekućeg računa u stranim valutama klijenta

Banka nudi svim klijentima otkup novčanih sredstava sa deviznog tekućeg računa u stranim valutama klijenta po povoljnim tržišnim uslovima. Prilikom otkupa novčanih sredstava u stranim valutama neophodno je da klijent uputi zahtev za prodaju novčanih sredstava. Banka u najkraćem mogućem roku, prenosi dinarska novčana sredstva na platni račun klijenta.

Neophodno je da zahtev za prodaju novčanih sredstava u stranim valutama sadrži njihov iznos u valuti koju prodaje, broj platnog računa u Banca Intesa na koji se uplaćuje dinarska protivvrednost prodatih novčanih sredstava u stranim valutama i potpis ovlašćenog lica sa deviznog kartona kod Banke, sa odgovarajućim pečatom koji je prezentiran pri otvaranju deviznog tekućeg računa u stranim valutama.

Banka svim svojim klijentima nudi mogućnost prodaje novčenih sredstava u stranim valutama preko posebnog rešenja elektronskog bankarstva za čiju je instalaciju neophodno da korisnik poseduje samo internet konekciju.

Konverzija stranih valuta

Konverzija stranih valuta

 • Po povoljnim tržišnim uslovima, bez provizije, omogućavamo konverziju inovaluta u skladu sa kursnom listom Banca Intesa i trenutnim dešavanjima na međunarodnim finansijskim tržištima.
 • Terminska kupoprodaja deviza (Forward)

Na raspolaganju su vam:

 • Valutni forward ugovor - omogućava da sa Bankom ugovorite kupovinu ili prodaju neke od valuta sa kursne liste Banke za dinare ili za drugu valutu na željeni datum u budućnosti;
 • Pokriveni valutni forward ugovor - omogućava da po povoljnijem kursu kupite neku od valuta sa kursne liste za dinare, pri čemu uplatu dinarske protivvrednosti vršite istog dana kada je forward ugovoren, a kupljenu valutu dobijate željenog datuma u budućnosti. Za zaključenje Pokrivenog valutnog forwarda nije potrebno potpisivanje Okvirnog ugovora, niti dogovaranje o iznosu limita.
Chat