• Nema predloga

REPROGRAM ZA KORISNIKE POLJOPRIVREDNIH KREDITA

Reprogram za korisnike poljoprivrednih kredita

Obaveštavamo Vas da je Banca Intesa (u daljem tekstu: Banka), u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u portfoliju poljoprivrednih kredita u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje (objavljenoj u Službenom glasniku RS, broj 111, od 07.10.2022.godine, u daljem tekstu: Odluka), svojim klijentima omogućila podnošenje zahteva za reprogram poljoprivrednih kredita (u daljem tekstu: Zahtev).

Reprogram podrazumeva promenu uslova pojedinačnog kredita tako da se korisniku omogući grejs period u otplati svih njegovih obaveza prema banci po tom kreditu u trajanju od 6 do 12 meseci (u zavisnosti od toga za koji period se korisnik opredeli u Zahtevu). U toku grejs perioda Banka ne naplaćuje potraživanja po osnovu glavnice, pri čemu naplaćuje ugovorenu kamatu, a rok otplate kredita produžava se tako da iznos budućeg anuiteta utvrđen u momentu odobravanja reprograma ne bude veći u odnosu na iznos anuiteta u periodu pre primene reprograma.

Reprogram je moguće sprovesti isključivo kod kredita koji je odobren korisniku za potrebe obavljanja poljoprivredne delatnosti. Na kredite odobrene u okviru garantne šeme Republike Srbije ili sa garancijom međunarodnih finansijskih institucija, kao i po osnovu subvencionisanih kredita, reprogram se može primeniti samo uz prethodnu saglasnost davalaca te garancije, odnosno subvencije.

Uslovi otplate kredita ugovoreni odobravanjem reprograma (visina kamatne stope, dodatna sredstva obezbeđenja i sl.) ne mogu biti nepovoljniji za korisnika u odnosu na prvobitno ugovorene uslove. 

Uslovi za podnošenje Zahteva

Podnošenje Zahteva je moguće ukoliko su na dan 31. maj 2022. godine ispunjeni sledeći uslovi:

 1. korisnik nije u docnji dužoj od 90 dana po bilo kojoj obavezi na koju se reprogram primenjuje;
 2. korisnik nije u statusu neizmirenja obaveza u Banci u smislu propisa Narodne banke Srbije;
 3. potraživanja banke prema korisniku se ne smatraju problematičnim kreditom, odnosno problematičnim potraživanjem u smislu propisa Narodne banke Srbije.

Pod korisnikom se podrazumeva lice upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava u Upravi za trezor u smislu zakona kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj (u daljem tekstu: Registar), i to:

 1. fizičko lice koje je nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u smislu zakona kojim se uređuju poljoprivreda i ruralni razvoj;
 2. preduzetnik;
 3. pravno lice, i to:
 • zemljoradnička zadruga s najmanje pet članova koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih poljoprivrednih gazdinstava upisanih u Registar,
 • drugo pravno lice razvrstano u mikro ili malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Odluka se primenjuje na obaveze po osnovu kredita odobrenih korisniku zaključno sa 07. oktobrom 2022. godine.

Način podnošenja Zahteva

Ukoliko želite da koristite reprogram propisan Odlukom neophodno je da podnesete Zahtev za reprogram poljoprivrednih kredita najkasnije do 30. aprila 2023. godine, na jedan od sledećih načina:

 1. kod Savetnika za mali biznis u ekspoziturama Banke;
 2. dostavljanjem popunjenog i potpisanog Zahteva na e-mail adresu olaksice_AGR@bancaintesa.rs;
 3. slanjem popunjenog i potpisanog Zahteva putem pošte na adresu Banca Intesa ad Beograd, Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd, sa naznakom “Za reprogram poljoprivrednih kredita 2022 - sektor MB”.

Obrazac za podnošenje Zahteva se može preuzeti OVDE.

Banka neće naplatiti naknadu za preduzimanje mera i aktivnosti u skladu sa Odlukom, kao ni troškove koje može imati u vezi s tim merama i aktivnostima, uključujući i troškove za obradu zahteva klijenta.

Banka je dužna da odluči o Zahtevu i obavesti klijenta o toj odluci u roku od 30 dana od dana prijema Zahteva.

Reprezentativni primeri načina otplate obaveza pre i nakon primene reprograma nalaze se u nastavku:

 PRIMER ZA KREDIT

 Iznos inicijalno isplaćenog kredita

2,000,000.00 

 RSD

 Inicijalni rok otplate

24 

 meseca

 Dinamika otplate anuiteta

 meseci

 Broj otplaćenih anuiteta

 anuiteta

 Iznos anuiteta inicijalnog kredita

564,382.77 

 RSD

 Preostala glavnica

 1,048,929.54 

 RSD

 

 

 Grejs perod

 6 meseci

                   Pre reprograma

Posle reprograma

 Dospeća

 anuiteta

 Februar 2023.

    564,382.77 RSD

 Kamata u grejs periodu

 Februar 2023.

53,075.83 RSD 

 Avgust 2023.

564,382.76 RSD 

 Avgust 2023.

564,155.71 RSD 

-

-

 Februar 2024.

564,155.71 RSD 

 

Vaša Banca Intesa

Chat