Za refinansiranje stambenog kredita druge banke na period od 13 do 180 meseci

Banca Intesa vam pruža mogućnost refinansiranja stambenog kredita podignutog kod druge banke uz povoljniju kamatnu stopu i manju mesečnu ratu. Posebna pogodnost kod ove vrste kredita jeste to što ga možete otplaćivati s još jednom osobom, koja ne mora biti član vaše porodice.

Stambeni kredit za refinansiranje stambenog kredita druge banke na period od 13 do 180 meseci

Banca Intesa vam pruža mogućnost refinansiranja stambenog kredita podignutog kod druge banke uz povoljniju kamatnu stopu i manju mesečnu ratu.

  • Uslovi kredita
  • Reprezentativni primer
Stambeni kredit za refinansiranje stambenih kredita, od 13 do 180 meseci
Minimalni uslovi u vezi sa zaposlenjem i prijemom zaradeZaposlenje na neodređeno i prijem zarade preko platnog računa u Banca Intesa, najkasnije do momenta puštanja kredita u korišćenje.
Vrsta kreditaStambeni kredit za refinansiranje stambenog kredita odobrenog u drugoj banci bez osiguranja kod NKOSK
Valuta kreditaEUR
Kriterijum za indeksiranjeU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Period na koji se kredit odobravaod 13 do 180 meseci
Iznos kreditaOd 10.000 EUR - do iznosa duga koji klijent ima po osnovu stambenog kredita, na osnovu potvrde koju izdaje banka kod koje se kredit refinansira, a maksimalno do 80% procenjene vrednosti nepokretnosti na kojoj se konstituiše hipoteka
Učešće
Bez učešća
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
Iznos kredita maksimalno do 70% procenjene vrednosti nepokretnosti na kojoj se konstituiše hipoteka: Od 2,49% do 2,59% (od 3M EURIBOR plus 2,99p.p. do 3,09p.p.) promenljiva*

Iznos kredita maksimalno do 80% procenjene vrednosti nepokretnosti na kojoj se konstituiše hipoteka: Od 2,49% do 2,74% (od 3M EURIBOR plus 2,99p.p. do 3,24p.p.) promenljiva*


Naknada Banke za obradu kreditnog zahtevaBez naknade
Minimalna sredstva obezbeđenja
Menice
Po 3 (tri) blanko solo menice potpisane od strane korisnika kredita / solidarnog dužnika
Osiguranje nepokretnosti
Polisa osiguranja nepokretnosti na predmetu hipoteke, od osnovnih rizika i dodatnog rizika izliva vode iz instalacija na „prvi rizik“, vinkulirana u korist Banke koja glasi na punu građevinsku vrednost
Hipoteka na nepokretnosti
“Izvršna vansudska hipoteka“ I (prvog) reda u korist Banke.

Do izdavanja brisovne dozvole od strane banke čiji se kredit refinansira, uspostavlja se hipoteka II (drugog) reda, a nakon brisanja hipoteka I (prvog) reda.
Osiguranje života (opciono, prema izboru klijenta)Polisa životnog osiguranja vinkulirana u korist Banke
*Usklađivanje kamatne stope sa visinom 3M EURIBOR-a kvartalno (30. marta, 30. juna, 30. septembra i 30. decembra), a visina kamatne stope kod puštanja kredita u tečaj odgovara kamatnoj stopi utvrđenoj za tekući kvartal. Za kredite odobrene do 30. u mesecu obračunava se interkalarna kamata za period od dana puštanja kredita u tečaj do dana prenosa u otplatu, po kamatnoj stopi koja je jednaka ugovorenoj kamatnoj stopi. Interkalarna kamata naplaćuje se po isteku perioda korišćenja 30. u mesecu. Za obračun je korišćena vrednost 3M EURIBOR na dan. 30.09.2020. godine koja iznosi -0,50%. Otplata kredita se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan dospeća anuiteta.

Ukoliko dođe do promene kursa EUR u odnosu na RSD, može doći do značajne promene ukupnog iznosa u dinarima koji se otplaćuje.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u centrima za stambene kredite i većim ekspoziturama Banke.
Reprezentativni primer kredita kod koga je nepokretnost obezbedjenje po kreditu (datum izrade obračuna 30.09.2020.)
Vrsta kreditaStambeni kredit za refinansiranje stambenog kredita odobrenog u drugoj banci bez osiguranja kod NKOSK
Valuta kreditaEUR
Kriterijumi za indeksiranjeU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Iznos kredita Banke30.000 EUR
UčešćeBez učešća
Period otplate180 meseciMesečna rata
201,84 EUR kada je iznos kredita maksimalno do 70% procenjene vrednosti nepokretnosti na kojoj se konstituiše hipoteka

204,01 EUR kada je iznos kredita maksimalno do 80% procenjene vrednosti nepokretnosti na kojoj se konstituiše hipoteka
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
Iznos kredita maksimalno do 70% procenjene vrednosti nepokretnosti na kojoj se konstituiše hipoteka: 2,59% (3M EURIBOR + 3,09p.p.), promenljiva.*

Iznos kredita maksimalno do 80% procenjene vrednosti nepokretnosti na kojoj se konstituiše hipoteka: 2,74% (3M EURIBOR + 3,24p.p.), promenljiva.*


Primer obračuna bez životnog osiguranjaPrimer obračuna sa uključenim životnim osiguranjem
EKS

(na godišnjem nivou)

Iznos kredita maksimalno do 70% procenjene vrednosti nepokretnosti na kojoj se konstituiše hipoteka
Iznos kredita maksimalno do 70% procenjene vrednosti nepokretnosti na kojoj se konstituiše hipotekaUkupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu

3,09%


37.317,70 EUR
3,70%


38.817,70 EUR
EKS

(na godišnjem nivou)

Iznos kredita maksimalno do 80% procenjene vrednosti nepokretnosti na kojoj se konstituiše hipoteka
Iznos kredita maksimalno do 80% procenjene vrednosti nepokretnosti na kojoj se konstituiše hipoteka

3,25%
3,85%
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu
37.707,84 EUR

39.207.84 EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada Banke za obradu kreditnog zahtevaBez naknade
Menice (tri)150 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa246 RSD**
Overa založne izjave10.080 RSD**
Osiguranje nepokretnosti – godišnje40 EUR**
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR**
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR**
Taksa za upis hipoteke 22.020 RSD**
Osiguranje života – godišnje (opciono)Nema100 EUR**
*Usklađivanje kamatne stope sa visinom 3M EURIBOR-a kvartalno (30. marta, 30. juna, 30. septembra i 30. decembra), a visina kamatne stope kod puštanja kredita u tečaj odgovara kamatnoj stopi utvrđenoj za tekući kvartal. Za kredite odobrene do 30. u mesecu obračunava se interkalarna kamata za period od dana puštanja kredita u tečaj do dana prenosa u otplatu, po kamatnoj stopi koja je jednaka ugovorenoj kamatnoj stopi. Interkalarna kamata naplaćuje se po isteku perioda korišćenja 30. u mesecu. Za obračun je korišćena vrednost 3M EURIBOR na dan. 30.09.2020. godine koja iznosi -0,50%. Otplata kredita se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan dospeća anuiteta.

Ukoliko dođe do promene kursa EUR u odnosu na RSD, može doći do značajne promene ukupnog iznosa u dinarima koji se otplaćuje.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u centrima za stambene kredite i većim ekspoziturama Banke.

**Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada javnih beležnika, Geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.

Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u Banca Intesa.

Kreditni kalkulator

Iznos kredita,Iznos kredita (EUR)
10.000,00
250.000,00
Broj rata
13
180
Iznos rate (EUR)

Rezultati kalkulacije su informativnog karaktera