Stambeni kredit za adaptaciju i rekonstrukciju na period od 13 do 180 meseci

Učinite svoj životni prostor funkcionalnijim, udobnijim i lepšim uz Banca Intesa kredit za adaptaciju i rekonstrukciju stambenog prostora. Uz povoljnu kamatnu stopu i bez učešća možete uživati u boljem i komfornijem životnom prostoru.

Sve dodatne informacije i savete u vezi sa ovim i drugim stambenim kreditima možete dobiti u specijalizovanim Intesa Casa centrima.

  • Uslovi kredita
  • Reprezentativni primer
Minimalni uslovi u vezi sa zaposlenjem i prijemom zaradeZaposlenje na neodređeno i prijem zarade preko platnog računa u Banca Intesa, najkasnije do momenta puštanja kredita u korišćenje.
Vrsta kreditaStambeni kredit za adaptaciju i rekonstrukciju nepokretnosti, bez osiguranja kod NKOSK od 13 do 180 meseci
Valuta kreditaEUR
Kriterijum za indeksiranjeU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Period na koji se kredit odobravaod 13 do 180 meseci
Iznos kreditaOd 5.000 EUR – do 70% od iznosa procenjene vrednosti nepokretnosti na kojoj se konstituiše hipoteka, ali ne više od iznosa navedenog u predmeru i predračunu radova
Učešće

Način puštanja kredita
Bez Učešća

Sredstva se prenose u maksimalno 4 tranše i to:
•maksimalno do 50% na platni račun korisnika kredita
•ostatak virmanski po osnovu ispostavljenih profaktura na platne račune prodavaca odnosno izvođača radova do razlike iz predmera i predračuna

Period korišćenja je maksimalno 90 dana od dana zaključenja ugovora o kreditu.

Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
Od 2,57% do 2,82% (od 3M EURIBOR plus od 2,99% do 3,24%), promenljiva*
Naknada Banke za obradu kreditnog zahtevaOd 0,5% do 1% od iznosa odobrenog kredita
Minimalna sredstva obezbeđenja
Menice (tri)Po 3 (tri) blanko solo menice potpisane od strane korisnika kredita / solidarnog dužnika
Osiguranje nepokretnosti
Polisa osiguranja nepokretnosti na predmetu hipoteke, od osnovnih rizika i dodatnog rizika izliva vode iz instalacija na „prvi rizik“, vinkulirana u korist Banke koja glasi na punu građevinsku vrednost
Hipoteka na nepokretnosti
“Izvršna vansudska hipoteka“ I (prvog) reda u korist Banke.
Osiguranje života (opciono, prema izboru klijenta)
Polisa životnog osiguranja vinkulirana u korist Banke
*Usklađivanje kamatne stope sa visinom 3M EURIBOR-a kvartalno (30. marta, 30. juna, 30. septembra i 30. decembra), a visina kamatne stope kod puštanja kredita u tečaj odgovara kamatnoj stopi utvrđenoj za tekući kvartal. Za kredite odobrene do 30. u mesecu obračunava se interkalarna kamata za period od dana puštanja kredita u tečaj do dana prenosa u otplatu, po kamatnoj stopi koja je jednaka ugovorenoj kamatnoj stopi. Interkalarna kamata naplaćuje se po isteku perioda korišćenja 30. u mesecu. Za obračun je korišćena vrednost 3M EURIBOR na dan 30.06.2020. godine koja iznosi -0,42%. Otplata kredita se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan dospeća anuiteta.

Ukoliko dođe do promene kursa EUR u odnosu na RSD, može doći do značajne promene ukupnog iznosa u dinarima koji se otplaćuje.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u centrima za stambene kredite i većim ekspoziturama Banke.
Reprezentativni primer kredita kod koga je nepokretnost obezbeđenje po kreditu (datum izrade obračuna 14.08.2020.)

Vrsta kreditaStambeni kredit za adaptaciju i rekonstrukciju nepokretnosti, bez osiguranja kod NKOSK od 13 do 180 meseci
Valuta kreditaEUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Iznos kredita Banke30.000 EUR
UčešćeBez učešća
Period otplate180 meseci
Mesečna rata203 EUR
Kamatna stopa

(na godišnjem nivou)

2,67% (3M EURIBOR plus 3,09%), promenljiva*
Primer obračuna bez životnog osiguranjaPrimer obračuna sa uključenim životnim osiguranjem
EKS

(na godišnjem nivou)Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu

3,33%37.825,77 EUR
3,94%39.325,77 EUR
Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva
1% od odobrenog iznosa kredita
Menice (tri)150 RSD
Osnovni izveštaj kreditnog biroa246 RSD**
Overa založne izjave10.080 RSD**
Osiguranje nepokretnosti – godišnje40 EUR**
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR**
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR**
Taksa za upis hipoteke 22.020 RSD***Usklađivanje kamatne stope sa visinom 3M EURIBOR-a kvartalno (30. marta, 30. juna, 30. septembra i 30. decembra), a visina kamatne stope kod puštanja kredita u tečaj odgovara kamatnoj stopi utvrđenoj za tekući kvartal. Za kredite odobrene do 30. u mesecu obračunava se interkalarna kamata za period od dana puštanja kredita u tečaj do dana prenosa u otplatu, po kamatnoj stopi koja je jednaka ugovorenoj kamatnoj stopi. Interkalarna kamata naplaćuje se po isteku perioda korišćenja 30. u mesecu. Za obračun je korišćena vrednost 3M EURIBOR na dan. 30.06.2020. godine koja iznosi -0,42%. Otplata kredita se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan dospeća anuiteta.

Ukoliko dođe do promene kursa EUR u odnosu na RSD, može doći do značajne promene ukupnog iznosa u dinarima koji se otplaćuje.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u centrima za stambene kredite i većim ekspoziturama Banke.

**Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada javnih beležnika, Geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.

Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u Banca Intesa.

Popunite zahtev

I javićemo vam se ubrzo sa detaljima ponude

Kredit

Krediti za adaptaciju i rekonstrukciju stambenog prostora

Uslovima korišćenja

Uspešno ste aplicirali za proizvod.

Kreditni kalkulator

Iznos kredita,Iznos kredita (EUR)
10.000,00
250.000,00
Broj rata
13
180
Iznos rate (EUR)

Rezultati kalkulacije su informativnog karaktera

Naši specijalisti za stambene kredite očekuju vas u:

Intesa Casa centrima i ekspoziturama širom Srbije


Stanovništvo