Pravila nagradne igre

Na osnovu Zakona o igrama na sreću („Sl. glasnik RS", br. 88/2011, 93/2012 - dr. Zakon, 30/2018 i 95/2018), odredaba Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću („Sl. glasnik RS", br. 129/2004) i Odluke o sprovođenju nagradne igre u robi i uslugama pod nazivom „Banca Intesa i Mastercard vas vode na utakmice Lige šampiona'', od 30.8.2019. godine, priređivač Banca Intesa a.d. Beograd, sa sedištem u ul. Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd, registrovana kod Agencije za privredne registre Republike Srbije pod matičnim brojem: 07759231, PIB: 100001159, donosi dana 30.8.2018. godine:

PRAVILA NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA

„Banca Intesa i Mastercard vas vode na utakmice UEFA Champions League'' (u daljem tekstu: Pravila)

Član 1.

Priređivač Nagradne igre u robi i uslugama je Banca Intesa a.d. Beograd, sa sedištem u ul. Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd, registrovana kod Agencije za privredne registre Republike Srbije pod matičnim brojem: 07759231, PIB: 100001159 (u daljem tekstu: „Priređivač”).

Član 2.

Nagradna igra u robi i uslugama se organizuje na teritoriji Republike Srbije. Nagradna igra u robi i uslugama počinje 2.10.2019. godine u 00.00 časova i završava se 31.10.2019. godine, izvlačenjem nagrada. Cilj priređivanja Nagradne igre u robi i uslugama je motivisanje korisnika da plaćanje vrše kreditnim karticama Priređivača iz Mastercard portfolija.

Član 3.

Pravo da učestvuju u Nagradnoj igri u robi i uslugama imaju sva punoletna fizička lica, državljani Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, korisnici osnovnih i dodatnih Mastercard® kreditnih kartica za fizička lica izdatih od strane Priređivača, kao i fizička lica koja postanu novi korisnici Mastercard® kreditnih kartica Priređivača za vreme trajanja Nagradne igre.

Pravo da učestvuju u Nagradnoj igri imaju sva lica koja ispunjavaju kriterijume iz prethodnog stava ovog člana, a koja u periodu od 2.10.2019. od 00.00 časova do 29.10.2019. godine do 23.59 časova izvrše minimum jednu pojedinačnu transakciju Mastercard® kreditnim karticama za fizička lica izdatim od strane Priređivača, na POS terminalu (prodajnom mestu), putem Online kupovine ili podizanjem novca na bankomatu na teritoriji Republike Srbije u vrednosti od minimum 3.000 dinara, odnosno u vrednosti od minimum 25 evra u inostranstvu.

Plaćanje na rate se računa kao jedna transakcija, s tim da se kao vrednost transakcije u cilju ispunjenja uslova iz prethodnog stava ovog člana, uzima ukupna vrednost transakcije.

Broj pojedinačnih transakcija izvršenih po jednoj kreditnoj kartici, a koje mogu učestvovati u Nagradnoj igri je neograničen.

Ukoliko je dobitnik neke od nagrada lice delimično ili potpuno lišeno poslovne sposobnosti, nagradu će u njegovo ime primiti zakonski zastupnik, staratelji ili privremeni staratelj (u daljem tekstu: zastupnik), nakon potpisivanja izjave kojom se Priređivač oslobađa svake odgovornosti koja može nastati u vezi sa dodeljivanjem i realizacijom nagrade, kao i plaćanja štete ili zahteva ma kakve prirode u vezi sa tim. Svojstvo zastupnika se dokazuje važećom originalnom dokumentacijom (primera radi: rešenje o produženju roditeljskog prava, određivanju staratelja i sl.). Priređivač zadržava pravo da, po sopstvenoj proceni, izvrši mere provere gore navedenih činjenica i zahteva dostavu dodatne dokumentacije u cilju utvrđivanja svojstva zastupnika.

Pravo učešća u Nagradnoj igri u robi i uslugama nemaju zaposleni kod Priređivača, privrednih društava Intesa Leasing i Intesa Invest, zaposleni u kompaniji Mastercard Europe SA, uključujući i članove njihovih porodica pod kojim se podrazumevaju supružnici, deca i roditelji.

Učešćem u Nagradnoj igri svi učesnici prihvataju njena pravila.

U slučaju da učesnik ne poštuje pravila Nagradne igre, Priređivač zadržava pravo da tog učesnika diskvalifikuje. Učesnici Nagradne igre ne mogu biti pravna lica ni preduzetnici.

Član 4.

Ukupna vrednost nagradnog fonda Nagradne igre u robi i uslugama iznosi 1.209.995,00 RSD (jedanmilion dvestotine devethiljada devetstotina devedeset pet dinara) sa PDV-om.

Ukupan broj nagrada je: 15 (petnaest).

Za nagrade iz nagradnog fonda garantuje Priređivač.

Priređivač se obavezuje da neće dodeljivati više nagrada ili drugu vrstu nagrada.

Nagrade ne mogu biti zamenjene za novac niti za neku drugu nagradu ili materijalnu protivvrednost.

Nagradni fond sadrži sledeće nagrade u robi ili uslugama:

Naziv i vrsta nagrade

Vrednost pojedinačne nagrade

Količina nagrade

Ukupna vrednost nagrade sa PDV-om

Prva nagrada:

Paket aranžman „Put na utakmicu UEFA Champions League“:

Putovanje za dve osobe u Atinu u terminu 10-12.12.2019. ili 11-13.12.2019. na utakmicu koja se u Atini igra 11.12.2019. godine.

Putovanje za dve osobe u Milano u terminu 9-11.12.2019. ili 10-12.12.2019. na utakmicu koja se u Milanu igra 10.12.2019. godine.

Putovanje za dve osobe u Madrid u terminu 25-27.11.2019. ili 26-28.11.2019. na utakmicu koja se u Madridu igra 26.11.2019 godine.

Putovanje za dve osobe u Valensiju u terminu 26-28.11.2019. ili 27-29.11.2019. na utakmicu koja se u Valensiji igra 27.11.2019. godine.

Putovanje za dve osobe u Amsterdam u terminu 9-11.12.2019. ili 10-12.12.2019. na utakmicu koja se igra 10.12.2019. godine u Amsterdamu.

Jedan paket aranžman za dve osobe podrazumeva:

·Dve ulaznice za jednu utakmicu UEFA Champions League

·Putni vaučer

173.000,00

5

865.000,00

Druga nagrada:

Samsung smart TV, 55“

58.999,00

5

294.995,00

Treća nagrada:

Vaučer za kupovinu sportske opreme u Sport vision radnjama

10.000,00

5

50.000,00

UKUPNO:

15

1.209.995,00

Prva nagrada: Paket aranžman „Put na utakmicu UEFA Champions League“ podrazumeva:

·Putovanje za dve osobe u Atinu u terminu 10-12.12.2019. ili 11-13.12.2019. na utakmicu koja se u Atini igra 11.12.2019. godine.

·Putovanje za dve osobe u Milano u terminu 9-11.12.2019. ili 10-12.12.2019. na utakmicu koja se u Milanu igra 10.12.2019. godine.

·Putovanje za dve osobe u Madrid u terminu 25-27.11.2019. ili 26-28.11.2019. na utakmicu koja se u Madridu igra 26.11.2019. godine.

·Putovanje za dve osobe u Valensiju u terminu 26-28.11.2019. ili 27-29.11.2019. na utakmicu koja se u Valensiji igra 27.11.2019. godine.

·Putovanje za dve osobe u Amsterdam u terminu 9-11.12.2019. ili 10-12.12.2019. na utakmicu koja se igra 10.12.2019. godine u Amsterdamu.

Paket aranžman za dve osobe obuhvata:

  1. Dve ulaznice u vrednosti do 43.000,00 dinara za 1 (jednu) utakmicu Lige šampiona.
  1. Putni vaučer u vrednosti do 130.000,00 dinara koji se može koristiti isključivo za putovanje na utakmice UEFA Champions League u navedenim terminima i gradovima i ne može se zameniti za neki drugi putni aranžman ili nagradu. Putni aranžman obuhvata: avio prevoz, smeštaj u hotelu u dvokrevetnoj sobi, polisu putnog zdravstvenog osiguranja tokom perioda trajanja aranžmana.

Za korišćenje paket aranžmana neophodno je da putuje minimum 1 (jedna) punoletna osoba.

Druga nagrada: Samsung smart TV, 55“ u vrednosti od 58.999,00 dinara koji se preuzima u radnjama kompanije Gigatron.

Treća nagrada: Vaučer za kupovinu sportske opreme u Sport vision radnjama u vrednosti od 10.000,00 dinara, sa mogućnošću korišćenja do 1.3.2020. godine.

Član 5.

Izvlačenje dobitnika nagrada će se obaviti u prostorijama sedišta Priređivača, ul. Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd dana 31.10.2019. godine sa početkom u 16 časova, u prisustvu Komisije čiji su članovi:

  • Predstavnik Banca Intesa ad Beograd, Sektora za poslovanje sa fizičkim licima;
  • Predstavnik Banca Intesa ad Beograd, Sektora za PR i marketing komunikacije i
  • Predstavnik kompanije Mastercard Europe SA.

Dobitnici nagrada izvlačiće se automatski, u posebno napravljenom softverskom programu – nasumičnom kompjuterskom selekcijom na način da će prvo biti izvučeni dobitnici treće, zatim druge nagrade, a nakon toga dobitnici prve nagrade.

Dobitnici prve nagrade biće izvučeni po sledećem sistemu – prvoizvučeni dobitnik prve nagrade dobija putovanje u Atinu i dve karte za utakmicu koja se igra u Atini 11.12.2019, drugoizvučeni dobitnik prve nagrade dobija putovanje u Milano i dve karte za utakmicu koja se igra u Milanu 10.12.2019, trećeizvučeni dobitnik prve nagrade dobija putovanje u Madrid i dve karte za utakmicu koja se igra u Madridu 26.11.2019, četvrtoizvučeni dobitnik prve nagrade dobija putovanje u Valensiju i dve karte za utakmicu koja se igra u Valensiji 27.11.2019. i petoizvučeni dobitnik prve nagrade putovanje u Amsterdam i dve karte za utakmicu koja se igra u Amsterdamu 10.12.2019.

Softverski program će izvlačiti i rezervne dobitnike po istom sistemu, i to tako što će se nakon izvlačenja dobitnika treće nagrade izvući 10 (deset) rezervnih dobitnika treće nagrade, zatim nakon izvlačenja dobitnika druge nagrade, 10 (deset) rezervnih dobitnika druge nagrade, i nakon izvlačenja dobitnika prve nagrade, 15 (petnaest) rezervnih dobitnika prve nagrade, po istom sistemu po kom su izvučeni dobitnici, tako što će u tri kruga biti izvučeno po pet rezervnih dobitnika.

Jedan učesnik može osvojiti samo jednu nagradu u okviru Nagradne igre. Ukoliko se isti učesnik izvuče dva puta, uručuje mu se samo nagrada za koju je prvi put izvučen, dok se nagrada za koju je drugi put izvučen dodeljuje prvom sledećem izvučenom dobitniku.

Rezervni dobitnik dobija nagradu u slučaju da dobitnik bude diskvalifikovan kao dobitnik iz bilo kog razloga propisanog ovim Pravilima ili ukoliko izvučeni dobitnik odbije da nagradu prihvati.

Komisija će voditi zapisnik koji mora sadržati: mesto i vreme utvrđivanja dobitnika, datum odobrenja Nagradne igre, datum i naziv dnevnog lista u kome su objavljena Pravila Nagradne igre, ime i prezime lica koje je vodilo postupak utvrđivanja dobitnika nagrada, imena i prezimena predsednika i članova komisije, način utvrđivanja dobitnika, ime, prezime, adresu i JMBG dobitnika, te naziv i vrednost nagrade dobitnika.

Po završenom izvlačenju Priređivač će u roku od 7 (sedam) dana od dana izvlačenja kontaktirati dobitnike Nagradne igre i obavestiti ih o osvojenoj nagradi.

Po završetku Nagradne igre Priređivač će u roku od 15 (petnaest) dana od završetka Nagradne igre, obavestiti Ministarstvo finansija – Upravu za igre na sreću o rezultatima Nagradne igre u robi i uslugama i objaviti spisak dobitnika u dnevnom listu „Alo” i na internet sajtu Priređivača www.bancaintesa.rs i to objavom imena i prezimena dobitnika, kao i grada.

Nagrada je prenosiva i po osvajanju se može od strane dobitnika pokloniti drugom punoletnom fizičkom licu.

Dobitnici, odnosno njihovi zastupnici izričito prihvataju da Priređivač ne snosi odgovornost u slučaju da avio prevoznik ili organizator putovanja promene bilo koji deo definisane nagrade.

Dobitnici nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zameniti za novac, druge proizvode ili usluge.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Priređivača Nagradne igre prema dobitnicima.

Član 6.

Broj nagrada je ograničen i ni u kom slučaju neće biti dodeljeno više nagrada od broja predviđenog ovim Pravilima.

Dobitnici nagrada, odnosno njihovi zastupnici, koje je Priređivač uspešno kontaktirao u skladu sa članom 5. ovih Pravila, imaju rok od 3 (tri) dana od dana kontaktiranja, dok rezervni dobitnici imaju rok od 2 (dva) dana od dana kontaktiranja, da pošalju pismenu saglasnost o prihvatanju nagrade, odnosno obaveštenje i kontakt podatke lica kome ustupaju nagradu, u skladu sa formom koja će dobitnicima biti poslata od predstavnika Priređivača, istu potpišu i pošalju na imejl: nagradnaigra@bancaintesa.rs. Po isteku ovog roka Priređivač neće biti u obavezi da izvučenom dobitniku preda nagradu i oslobađa se svih obaveza prema njemu. Zvanično prihvatanje nagrada van ovog roka ili na drugi način biće moguće samo ukoliko postoji izričit sporazum dobitnika i Priređivača o tome.

Ukoliko dobitnici, odnosno njihovi zastupnici, ne pristupe preuzimanju nagrada na način predviđen ovim Pravilima, radi preuzimanja nagrade u naznačenom roku, smatraće se da odustaju od nagrade i te nagrade ostaju kod Priređivača koji nema nikakve dalje obaveze prema tim dobitnicima.

Prilikom primopredaje nagrade neophodno je da se dobitnik identifikuje važećim ličnim dokumentom koji sadrži fotografiju (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola).

Kao dokaz o preuzetoj nagradi dobitnik, odnosno njegov zastupnik, će biti u obavezi da potpišu primopredajni dokument kojim potvrđuju prijem nagrade, te da su u potpunosti upoznati i saglasni sa odredbama ovih Pravila i da su saglasni sa korišćenjem ličnih podataka dobitnika u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i ovim Pravilima.

Izvučeni dobitnik, odnosno njegov zastupnik, prihvatanjem nagrade Priređivaču daje saglasnost, u skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, da se dobitnikovo ime i fotografije sa dodele nagrada, kao i fotografije nastale na putovanjima koja su nagrada ove Nagradne igre, a koje dobitnici dostave Privređivaču mogu objaviti i koristiti kao materijal u reklamne svrhe, od strane Priređivača ili trećih lica koje je Priređivač angažovao, bez naknade i bez vremenskog i prostornog ograničenja ili ograničenja u obimu korišćenja.

Sva prava i obaveze dobitnika definisana ovim Pravilima, shodno se primenjuju i na lice kome je dobitnik ustupio nagradu. Ukoliko je korisnik nagrade maloletno lice, dobitnik, odnosno njegov zastupnik, odgovoran je da Priređivaču dostavi sve neophodne saglasnosti za obradu podataka, upotrebu fotografija i realizaciju nagrade i u tom smislu Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost.

Član 7.

Nagradni fond i uslovi za učešće u Nagradnoj igri biće objavljeni u sredstvima informisanja u skladu sa zakonom i to kroz objavu ovih Pravila u dnevnom listu „Alo” i to 15 (petnaest) dana pre otpočinjanja Nagradne igre u robi i uslugama.

Učesnici u nagradnoj igri će o Pravilima, nagradnom fondu i uslovima za učešće biti obavešteni i putem promotivnih komunikacionih elemenata objavljenih na internet stranici Priređivača www.bancaintesa.rs, društvenim mrežama Priređivača, kao i putem drugih kanala komunikacije.

Član 8.

Učešćem u Nagradnoj igri u robi i uslugama dobitnici nagrada, odnosno njihovi zastupnici, su saglasni da se podaci dobitnika, a u skladu sa obavezom Priređivača, dostave Ministarstvu finansija – Poreskoj upravi, arhivi Priređivača, kao i da se njihovo ime, prezime i grad u zakonskom roku objave u dnevnom listu.

Priređivač se obavezuje da će lične podatke dobitnika nagrada koristiti isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018).

Član 9.

Porez na dobitke od igara na sreću snosi Priređivač u skladu sa zakonom.

Član 10.

Momentom preuzimanja nagrada od strane dobitnika smatra se da je Priređivač u potpunosti ispunio obaveze prema dobitniku predviđene Zakonom o igrama na sreću i ovim Pravilima.

Član 11.

Nagradna igra u robi i uslugama (i izvlačenje dobitnika nagrada) može biti otkazana u slučaju više sile, uključujući nemogućnost Priređivača da, usled razloga koji su nezavisni u odnosu na njegovu volju, vodi Nagradnu igru. Priređivač će obavestiti javnost o eventualnom otkazivanju Nagradne igre (i izvlačenja dobitnika nagrada), i razlozima, putem sredstava javnog informisanja putem kojih je objavio Pravila i na svom internet sajtu i kanalima Priređivača na društvenim mrežama, bez odlaganja nakon otkazivanja. Nakon otkaza, Priređivač nema daljih obaveza prema učesnicima.

Član 12.

Organizator neće snositi odgovornost ukoliko neispunjenje obaveza proizlazi iz razloga više sile, niti ukoliko dostavljanje nagrade nije bilo moguće jer su podaci koje je učesnik ostavio netačni.

Član 13.

Učesnici mogu uputiti bilo kakvo pitanje vezano za ovu Nagradnu igru na imejl:

nagradnaigra@bancaintesa.rs.

Član 14.

Svi učesnici su odgovorni za bilo kakve i sve troškove ili izdatke koje bi mogli prouzrokovati svojim učestvovanjem u Nagradnoj igri.

Član 15.

Kako bi učestvovali u Nagradnoj igri, učesnici prihvataju sve uslove i pravila Nagradne igre.

Član 16.

Ni u jednom slučaju Priređivač ili bilo koja treća osoba, ili subjekt uključen u pružanje usluga hostinga, izradu, stvaranje ili distribuciju internet stranice, instalacije i održavanja POS terminala ili internet prodajnog mesta, neće se smatrati odgovornim za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne ili posledične štete koje bi mogle nastati usled izvršenja ili nemogućnosti izvršenja ili transakcije radi učestvovanja u Nagradnoj igri.

Član 17.

Priređivač garantuje da će se pri organizovanju Nagradne igre u robi i uslugama u potpunosti pridržavati ovih Pravila i svih relevantih propisa.

Član 18.

Ova Pravila stupaju na snagu i proizvode pravno dejstvo po dobijanju saglasnosti Ministarstva finansija Republike Srbije.

Član 19.

Učešćem u Nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila. U slučaju bilo kakvih nesporazuma koji nastanu u vezi sa realizacijom nagradne igre između Priređivača i učesnika, nastojaće se da se isti reše mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, rešavanje spora će vršiti nadležni sud u Beogradu.