Potrošački kredit

  • Opis kredita
  • Reprezentativni primer


Potrošački kredit
Vrsta kreditaPotrošački krediti za finansiranje školovanja studenata SMATSA Vazduhoplovne akademije
Valuta kreditaIndeksiran u EUR
Kriterijumi za indeksiranjeU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos kreditaod 5.000 - 25.000 EUR, bruto iznos
UčešćeMinimum 30% učešća od iznosa profakture / fakture (mogućnost uplate učešća po tranšama)
Period otplate• Sa grejs periodom do 36 meseci:
- grejs period je: za I tranšu do 36 meseci, za II tranšu do 24 meseca i za III tranšu do 12 meseci;

• Bez grejs perioda, rok otplate: 24, 36, 48, 60, 72, 84 ili 95 meseci
Kamatna stopa (na godišnjem nivou)

7,27%, 6M EURIBOR + 7,5 promenljiva**
Instrumenti obezbeđenja3 (tri) menice sa klauzulom bez protesta; žirant student.***
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva0,5% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno, unapred
3 menice150 RSD
Trošak kreditnog biroa246 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja ukoliko klijent ima kreditne proizvode u korišćenju u Banca Intesa ad Beograd, u ukupnom iznosu vecem 25.000 EUR uključujući i potrošačkog kredit finansiranje školovanja studenata SMATSA Vazduhoplovne akademije.
Procena vrednosti nepokretnosti, Troškovi pribavljanja dokumentacije, Overa založne izjave, Podnošenje zahteva za upis hipoteke, Osiguranje nepokretnosti, Trošak vođenja platnog računa (ukoliko korisnik kredita nema otvoren platni račun u Banci)

**Kamatna stopa se usklađuje 25.maja i 25.novembra sa vrednošću 6M EURIBOR poslednjeg dana u prethodnom mesecu (april / oktobar) i primenjuje se za naredni šestomesečni period.Visina kamatne stope prilikom puštanja kredita u tečaj utvrđuje se na bazi vrednosti 6M EURIBOR koja se primenjuje za tekući šestomesečni period. Prilikom iskazivanja kamatne stope uzet 6M EURIBOR na dan 30.04.2019. godine koji iznosi -0,23%.
Otplata kredita se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan dospeća anuiteta. Ukoliko dođe do promene kursa EUR u odnosu na RSD, može doći do značajne promene ukupnog iznosa u dinarima koji se otplaćuje.

- Kamata se naplaćuje mesečno u toku trajanja grejsperioda.

***Hipoteka nije potrebna ukoliko klijent ima kreditne proizvode u korišćenju u Banca Intesa ad Beograd, u ukupnom iznosu manjem od 25.000 EUR uključujući i potrošačkog kredit finansiranje školovanja studenata SMATSA Vazduhoplovne akademije.

Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u Banca Intesa.
Reprezentativni primer na dan 04.06.2019. godine
Iznos profakture (cena školovanja)20.000 EUR
Učešće 6.000 EUR
Iznos kredita14.000 EUR
Period otplate95 meseci
Grejs period
36
Mesečna rata
283,65 EUR (do 87,64 EUR u grejs periodu)
Kamatna stopa (na godišnjem nivou)
7,27%, 6M EURIBOR + 7,5% promenljiva**

Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu uključujući naknadu za obradu kreditnog zahteva


19.833,86 EUR
EKS (na godišnjem nivou)8,43%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva70 EUR
3 menice150 RSD
Trošak kreditnog biroa246 RSD
Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u ekspoziturama koje su navedene na ovoj stranici

Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u Banca Intesa.