Kreditna linija EBRD za energetsku efikasnost

Banca Intesa ad Beograd i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisale su 23. 10. 2018. godine ugovor o korišćenju kreditne linije u okviru programa pod nazivom „EU/EBRD Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility II“ (Kreditna linija za finansiranje projekata održive energije na Zapadnom Balkanu II WeBSEFF II).

Ugovor o zajmu je zaključen u iznosu od 15.000.000 evra i ova sredstva koristiće se za finansiranje podobnih projekata čiji je cilj smanjenje potrošnje energije od minimum 20% ili smanjenje emisije CO2 od minimum 20%.

U cilju uspešne realizacije pojedinačnih projekata, EBRD je obezbedio svim potencijalnim korisnicima ove kreditne linije besplatnu konsultantsku pomoć eksperata iz ove oblasti.

Korisnici kreditne linije

Korisnici mogu biti:

- privatna preduzeća bez obzira na veličinu
-
javna komunalna preduzeća i lokalne samouprave,
-
ESCO kompanije (Energy Saving Companies) zadužene za realizaciju projekata energetske efikasnosti u saradnji sa jednom ili više lokalnih samouprava

Investicioni podsticaji / bespovratna sredstva

Krajnji korisnici, nakon uspešne realizacije investicionog projekta, imaju pravo na bespovratna sredstva, i to klijenti iz privatnog sektora u visini 5-10%, a klijenti iz javnog sektora u visini 10-15% odobrenog kredita

Namena sredstava kreditne linije

Sredstva kreditne linije se mogu koristiti za:

- kupovinu, rekonstrukciju ili proširenje osnovnih sredstava (zgrade, oprema, mašine) koji za cilj imaju povećanje energetske efikasnosti preduzeća
-
finansiranje izgradnje obnovljivih izvora energije manjih dimenzija,
-
projekte energetske efikasnosti u javnom i privatnom zgradarstvu,
-
projekte poboljšanja energetske efikasnosti opštinske infrastrukture i opreme.

Uslovi kreditiranja:

- maksimalan iznos kredita: EUR 2.000.000 za klijente iz privatnog sektora, odnosno EUR 2.500.000 za klijente iz javnog sektora
-
rok kredita: do 7 godina
-
grace period: do 2 godine

Kontakt imejl: sme@bancaintesa.rs