• Nema predloga

Kreditna linija EBRD za konkurentnost

Podrška Evropske banke za obnovu i razvoj

Banca Intesa i Evropska banka za obnovu i razvoj su juna 2019. godine potpisale ugovor o korišćenju nove kreditne linije u iznosu od EUR 15.000.000 u okviru programa pod nazivom "EBRD SME Competitiveness programme WeB-SME-CSP" (Kreditna linija za podizanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća).

Korisnici kreditne linije EBRD za konkurentnost malih i srednjih preduzeća

U cilju uspešne realizacije pojedinačnih projekata, EBRD je obezbedio svim potencijalnim korisnicima ove kreditne linije besplatnu konsultantsku pomoć od strane eksperata iz ove oblasti.

Korisnici mogu biti mala i srednja preduzeća po EU kriterijumima:

  • Manje od 250 zaposlenih
  • Prihodi manji od 50 miliona EUR
  • Ukupna aktiva manja od 43 miliona EUR
  • Da su većinski u privatnom vlasništvu

Broj zaposlenih je obavezujući uslov. U pogledu finansijskih kriterijuma, dovoljno je ispunjenje samo jednog od dva gore navedena kriterijuma.

Investicioni podsticaji / bespovratna sredstva

Krajnji korisnici, nakon uspešne realizacije investicionog projekta, imaju pravo na bespovratna sredstva u visini od 15% kredita.

Bespovratna sredstva su obezbeđena iz Regionalnog programa za Podršku konkurentnosti malih i srednjih preduzeća finansiranog IPA fondovima.

Uslovi kreditiranja

Uslovi kreditiranja su sledeći:

  • Maksimalan iznos kredita: EUR 1.000.000
  • PDV ne može biti finansiran
  • Rok kredita: 4 do 5 godina
  • Grejs period: do 2 godine

Namena sredstava kreditne linije

Projekti koji će biti finansirani kreditima iz ove kreditne linije su:

  1. Investicije u industrijske objekte, opremu,
  2. Investicije u softver, poboljšanje upravljačkih sistema preduzeća i opšta nadogradnja i modernizacija, a sve pod uslovom i sa ciljem povećane usklađenosti sa jednom ili više Direktiva Evropske Unije na polju zaštite okoline, bezbednosti radnika i bezbednosti i kvaliteta proizvoda.

Mogu se finansirati isključivo novi projekti, odnosno projekti čija je realizacija započela nisu prihvatljivi.

Konsultanti

Ocena prihvatljivosti projekta će biti obavljena od strane Projektnog Konsultanta / tehničke pomoći obezbeđenog od strane EBRD.

Verifikacioni konsultant, po završetku projekta, proverava da li su ciljevi EBRD kreditne linije za konkurentnost ispunjeni, odnosno da li je projekat završen u skladu sa relevantnim Investicionim Planom o čemu i izdaje odgovarajuću potvrdu što će biti signal da se klijentu mogu isplatiti odgovarajuća podsticajna sredstva.

Chat