Farmer obrt u indeksiran u evrima

Uložite pametno u obrtna sredstva za poljoprivredu

  • Kredit može biti u dinarima ili indeksiran u evrima
  • Period otplate do 24 meseca
  • Grejs period do 12 meseci
  • Otplata u jednakim mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim, godišnjim anuitetima ili o dospeću
  • Jednostavna i brza procedura
Namena kredita je ulaganje u repromaterijal (seme, đubrivo, sadni materijal, hemiju, gorivo), stočnu hranu, lekove, druge veterinarske troškove, stoku predviđenu za tov, druge troškove tova i ostalo. Zahtev za Farmer obrt kredit možete podneti u ekspozituri Banca Intesa u kojoj postoji Savetnik za mali biznis.

  • Opis kredita
  • Reprezentativni primer
Farmer obrt u indeksiran u evrima
Vrsta kreditaFarmer obrt kredit indeksiran u evrima
Valuta kreditaEUR u dinarskoj protivvrednosti*
Kriterijumi za indeksiranjeU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos kredita1.000 EUR – 100.000 EUR*
Period otplate6 - 24 meseca
Grejs period do 12 meseci ulazi u period otplate kredita.
Obračun kamate u toku grejs perioda vrši se mesečno
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou
8,5% fiksna
Minimalni instrumenti obezbeđenja- 2 blanko solo menice potpisane od strane nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva korisnika kredita
- Jemstvo supružnika
- Jemstvo povezanog pravnog lica/preduzetnika (6 menica sa meničnim ovlašćenjima + 1 za svaku dodatnu godinu otplate), ukoliko postoji.
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva

Za obradu zahteva za iznos od 1.000 do 9.999 EUR:
- Do 2% od iznosa kredita u dinarskoj protivvrednosti*, jednokratno unapred pre realizacije kredita.
Za obradu zahteva za iznos od 10.000 do 100.000 EUR:
- 0,5% od iznosa kredita u dinarskoj protivvrednosti*, jednokratno unapred pre realizacije kredita.

1 menica

50 RSD

Izveštaj kreditnog biroa246 RSD za fizičko lice i 1.440,00RSD / 600,00 RSD RSD za pravno lice ili preduzetnika
Uverenje o stanju poreskih obaveza 680 RSD**
Overa založne izjave10.080 RSD**
Osiguranje nepokretnosti - godišnje40 EUR **
Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR **
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR **
Taksa za upis hipoteke20.000 RSD **

* U RSD po srednjem kursu NBS

** Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.

Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja

Bez dodatnih troškova

Detaljne uslove proizvoda pogledajte na linku.
Reprezentativni primer za klijente kalkulacija EKS 01.03.2020.
Vrsta kreditaFarmer Obrt kredit indeksiran u EUR
Valuta kreditaEUR
Kriterijum za indeksiranjeU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos kredita 100.000 EUR
Period otplate24 meseca
Šestomesečni anuitet 27.754,73 EUR
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
8,5% fiksna
EKS

(na godišnjem nivou)

9,67%
Ukupan iznos koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda
111.018,92 EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva500 EUR

2 menice

100 RSD

Izveštaj kreditnog biroa246 RSD
Uverenje o stanju poreskih obaveza 680 RSD **
Overa založne izjave10.080 RSD **
Osiguranje nepokretnosti - godišnje40 EUR **
Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR **
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR **
Taksa za upis hipoteke20.000 RSD **
* U RSD po srednjem kursu NBS
**Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.

Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
Bez dodatnih troškova