Ukoliko ste prihvatili ponudu za moratorijum, prikaz stanja vaših kreditnih obaveza biće naknadno ažuriran i dostavljen. U slučaju da ste odbili ponudu za moratorijum, prikaz kreditnih obaveza će biti ažuran u aplikaciji elektronskog bankarstva nakon isteka perioda za izjašnjavanje o prihvatanju moratorijuma.
Poštovani,

U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije, Banca Intesa Beograd (u daljem tekstu: Banka) Vam omogućava zastoj u otplati svih kreditnih obaveza prema Banci (moratorijum) koje dospevaju od 01.08. do 30.09.2020. Dodatno, ukoliko niste izmirili svoje obaveze koje su dospele ili će dospeti u julu mesecu, moratorijum se primenjuje i na ove obaveze.

Primena moratorijuma podrazumeva da će doći do zastoja plaćanja Vaših neizmirenih kreditnih obaveza dospelih u julu, kao i onih koje dospevaju u toku trajanja moratorijuma, po osnovu bilo kog od postojećih kreditnih proizvoda, bez potrebe da podnosite bilo kakav zahtev. Moratorijum počinje da se primenjuje od 01.08.2020. Po isteku moratorijuma nastavljate da otplaćujete Vaše obaveze, a preostali period otplate kreditnog proizvoda se produžava za dva meseca, odnosno za tri meseca, ako su moratorijumom obuhvaćene i obaveze dospele u julu.

Naglašavamo da će Banka automatski produžiti za 6 meseci dozvoljeno prekoračenje po Vašem platnom računu.

Objavljivanjem ponude na internet stranici Banke smatraće se da Vam je ona dostavljena.

Ukoliko želite da se na Vaše kreditne obaveze, sve ili pojedine, ne primeni zastoj u otplati (moratorijum) odnosno želite da nastavite otplatu kreditnih obaveza u skladu sa postojećim planovima otplate, neophodno je da u roku od 10 dana, a najkasnije do 10.08.2020. podnesete Zahtev na jedan od sledećih načina:
Obaveštavamo vas da imate mogućnost da i nakon 10.08.2020. odustanete od moratorijuma obaveštavanjem Banke na jedan od gore navedenih načina, i ukoliko u celosti izvršite uplatu dospele, a neizmirene obaveze koja je obuhvaćena moratorijumom.
U skladu sa navedenom odlukom Banka je dana 28.07.2020. ukinula naplatu kreditnih obaveza putem trajnih naloga do 10.8.2020. Klijenti koji odbiju moratorijum mogu samostalno platiti dospele obaveze do navedenog datuma,a svakako nakon 10.08.2020. klijentima koji žele da nastave sa redovnom otplatom svojih kreditnih obaveza, trajni nalozi će bti reaktivirani i biće naplaćene sve dospele rate bez dodatnih troškova, pa molimo klijente da obezbede sredstva na svojim računima za tu namenu.

Želimo da Vas obavestimo da Banka u periodu zastoja u otplati neće obračunavati i naplaćivati zateznu kamatu, a da redovna (ugovorena) kamata, obračunata tokom perioda moratorijuma odgovara iznosu redovne kamate postojećih planova otplate i ista će biti biti ravnomereno raspoređena na broj preostalih rata bez pripisivanja glavnici duga nakon isteka moratorjuma. Za klijente privredna društva Banka će obračunavati redovnu (ugovorenu) kamatu i na iznose glavnice duga koji dospevaju tokom trajanja moratorijuma.

Radi lakšeg razumevanja na linku možete pogledati reprezentativni primer za kreditni proizvod na koji je primenjena ova Odluka.

Nakon prestanka moratorijuma dobićete novi plan otplate produžen za vreme trajanja moratorijuma, a ukoliko želite da svoje obaveze izmirite na drugi način, imaćete mogućnost da se izjasnite za jednu od sledećih opcija u roku od sedam dana nakon dobijanja plana otplate:

  1. Izmirivanje svih obaveza po osnovu kredita koje su bile obuhvaćene moratorijumom (svih anuiteta iz perioda moratorijuma – glavnice i redovne kamate)
  2. Izmirivanje svih obaveza po osnovu redovne kamate koja se obračunavala za vreme trajanja moratorijuma, uz produženje roka otplate kredita za period trajanja moratorijuma.

NAPOMENA ZA PRAVNA LICA
Banka je omogućila privrednim društvima, preduzetnicima, i registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, zastoj u plaćanju naknada za proizvode po garancijskim i dokumentarnim poslovima u trajanju od 2 meseca, za predmete koji su aktivni na dan 28.07.2020.

Pomenuta mera će se primenjivati samo na već postojeće vanbilansne predmete.

Gore navedeno podrazumeva da su trajni nalozi za naknade po garancijama ukinuti od 29.07.2020. i da Vam Banka omogućava rok od 2 meseca za plaćanje naknade po dobijanju obračuna, koji ćete dobiti u trenutku stvarnog dospeća naknade, a uplatu možete izvršavati sami po instrukcijama navedenim u obračunu. Ukoliko imate dospele a neizmirene obaveze u julu mesecu, one će se takođe odložiti za narednih 2 meseca od datuma dospeća obaveze. Ukoliko nemate trajni nalog, rok za uplatu naknade je umesto 3 dana od dobijanja obračuna, sada 2 meseca.

Primer: Kvartalna naknada po garanciji koja je izdata i aktivna (na stanju) 01.08.2020. dospeva 17.08.2020. Umesto da se trajnim nalogom Vaš račun zaduži 17.08.2020. dobićete obračun 17.08.2020. na osnovu koga imate rok do 16.10.2020. da izvršite plaćanje po osnovu naknade. Od 16.10.2020. godine počinje da teče docnja po naknadi ukoliko je niste uplatili.

Želimo Vam dobro zdravlje, a mi ćemo se truditi da Vam i u narednom periodu budemo maksimalno dostupni za sve Vaše potrebe i pitanja.

Vaša Banca Intesa

Stanovništvo