Pitanja i odgovori

U koje svrhe se može koristiti dozvoljeni minus?

Na koji rok se odobravaju krediti za obrtna sredstva?

Koja je razlika između revolving kredita i kredita za obrtna sredstva?

Koliko dugo mora da posluje pravno lice da bi apliciralo za kredit u Vašoj banci?

Da li je potrebno da firma ima otvoren račun u vašoj banci da bi aplicirala za kredit?

Koje uslove treba da ispuni pravno lice da bi apliciralo za kredit?

Koji su troškovi odobravanja i realizacije kredita u Vašoj banci?

Koji je maksimalan iznos kredita koji je moguće dobiti i koji je najduži mogući rok otplate?

Koliki iznos obezbeđenja (hipoteke) je potreban za dugoročni investicioni kredit?

Koliki je vremenski period potreban za odobrenje kredita u Vašoj banci?

U kom roku će novootvoreni račun biti aktivan?

Koji kurs se koristi kod kredita sa valutnom klauzulom?