Kredit za nabavku osnovnih sredstava Biz Invest u dinarima

Dugoročni investicioni kredit

Nastojimo da vam pružimo dugoročnu pouzdanu podršku u vidu finansiranja razvoja, dugoročnih ulaganja, investicionih projekata, nabavke osnovnih ili trajnih obrtnih sredstava, kupovinu poslovnog prostora ili refinansiranja ulaganja koja ste vršili iz sopstvenih sredstava.

 • Kredit može biti u dinarima ili sa valutnom klauzulom
 • Period otplate do 120 meseci
 • Grejs period do 12 meseci
 • Instrumenti obezbeđenja: ručna zaloga, hipoteka, sadužništvo jednog pravnog lica ili više njih (za povezana lica je obavezno)

 • Opis kredita
 • Reprezentativni primer
 • Želim kredit
Vrsta kreditaKredit za nabavku osnovnih sredstava – Biz Invest
Valuta kreditaRSD
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita5.000 – 500.000 EUR*
Period otplateDo 120 meseci
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou
3M BELIBOR + 13,83% godišnje, promenljiva

Usklađivanje sa 3M BELIBOR-om vrši se kvartalno i to 01. januara, 01. aprila, 01. jula i 01. oktobra. Vrednost BELIBOR-a se primenjuje za obračun kamate za sve mesece u kvartalu koji sledi nakon datuma usklađivanja (npr. vrednost od 01. januara se primenjuje za januraski, februarski i martovski obračun), a obračun se obavlja 01. u mesecu za prethodni mesec (npr. 01. aprila za mart). Visina kamatne stope kod puštanja kredita u tečaj odgovara kamatnoj stopi utvrđenoj za tekući kvartal.
Instrumenti obezbeđenja

Za kredite s rokom otplate do 36 meseci:

 • 6 (šest) blanko solo menica potpisanih i po potrebi overenih od strane korisnika, sa ovlašćenjem za korišćenje + 1 za svaku dodatnu godinu otplate preko 12 meseci
 • Ugovor o jemstvu – 2 (dve) ptpisane blanko solo menice fizičkog lica (vlasnik, osnivač ili direktor) s klauzulom „bez protesta”
 • Ukoliko postoji – jemstvo povezanih pravnih lica / preduzetnika (6 menica sa ovlašćenjima + 1 za svaku dodatnu godinu otplate preko 12 meseci)
 • Ručna zaloga na opremi ili hipoteka I reda na uknjiženoj nepokretnosti ili nepokretnosti u vanknjižnom vlasništvu, u skladu sa Zakonom o hipoteci. Polisa osiguranja pokretne stvari ili nekretnine vinkulirana u korist Banke, koju je izdala osiguravajuća kompanija prihvatljiva za Banku

Za kredite s rokom otplate preko 36 meseci:

 • 6 (šest) blanko solo menica potpisanih i po potrebi overenih od strane korisnika, sa ovlašćenjem za korišćenje + 1 za svaku dodatnu godinu otplate preko 12 meseci
 • Ugovor o jemstvu – 2 (dve) potpisane blanko solo menice fizičkog lica (vlasnik, osnivač ili direktor) s klauzulom „bez protesta”
 • Ukoliko postoji – jemstvo povezanih pravnih lica / preduzetnika (6 menica sa ovlašćenjima + 1 za svaku dodatnu godinu otplate preko 12 meseci)
 • Hipoteka I reda na uknjiženoj nepokretnosti ili nepokretnosti u vanknjižnom vlasništvu, u skladu sa Zakonom o hipoteci. Polisa osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke, koju je izdala osiguravajuća kompanija prihvatljiva za Banku.
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva

Od 1% do 3% od iznosa kredita u dinarskoj protivvrednosti*, jednokratno.

1 menica

50 RSD

Izveštaj kreditnog biroa600 RSD za preduzetnike ili 1.440 RSD za pravna lica
Uverenje o stanju poreskih obaveza (za preduzetnika)580 RSD **
Overa založne izjave10.080 RSD **
Osiguranje nepokretnosti - godišnje40 EUR **
Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR **
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR **
Taksa za upis hipoteke 20.000 RSD **
Taksa za upis zaloge

1.000 RSD **

* Obračun se vrši po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj.
** Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.

Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja:
Bez dodatnih troškova

Pogledajte detaljne uslove proizvoda na linku.
Reprezentativni primer za klijente, kalkulacija EKS na dan 3.7.2020.
Vrsta kreditaKredit za nabavku osnovnih sredstava – Biz Invest
Valuta kreditaRSD
Kriterijum za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 50.000.000 RSD
Period otplate120 meseci
Mesečna rata 809.263,81 RSD
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
3M BELIBOR + 13,83% godišnje, promenljiva
3M BELIBOR na dan 1.7.2020. iznosi 1,04%
EKS
(na godišnjem nivou)
16,83%
Ukupan iznos koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda 97.710.587,84 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva1.000.000 RSD

15 menica

750 RSD

Izveštaj kreditnog biroa600 RSD (za preduzetnike)
Uverenje o stanju poreskih obaveza (za preduzetnike)580 RSD *
Overa založne izjave10.080 RSD *
Osiguranje nepokretnosti - godišnje40 EUR *
Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR *
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR *
Taksa za upis hipoteke20.000 RSD *

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u ekspozituri Banke koja ima savetnika za mali biznis.

* Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.


Popunjavanjem i slanjem kontakt forme, saglašavate se sa Politikom privatnosti i Uslovima korišćenja vebsajta Banca Intesa.