Kredit na revolving osnovi – Biz Revolving u dinarima

Revolving kredit

Na svakodnevne promene i izazove reagujte brzo i efikasno kako bi vaše preduzeće nesmetano funkcionisalo, održalo tekuću likvidnost i povećalo obim poslovanja.

  • Kredit može biti u dinarima ili indeksiran u evrima
  • Period otplate do 12 meseci

  • Opis kredita
  • Reprezentativni primer
Kredit na revolving osnovi – BizRevolving u dinarima
Vrsta kreditaKredit na revolving osnovi – BizRevolving u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kreditaDo 6.000.000 RSD
Period otplateDo 12 meseci
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou
16% fiksna
Instrumenti obezbeđenja
  • 6 (šest) blanko solo menica koje je potpisao i overio korisnik, sa ovlašćenjem za korišćenje + 1 za svaku dodatnu godinu otplate preko 12 meseci
  • Ugovor o jemstvu – 2 (dve) potpisane blanko solo menice fizičkog lica (vlasnik, osnivač ili direktor) s klauzulom „bez protesta”
  • Ukoliko postoji – jemstvo povezanih pravnih lica / preduzetnika (6 menica sa ovlašćenjima + 1 za svaku dodatnu godinu otplate preko 12 meseci)
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva

Do 0.5% od iznosa svake realizovane tranše ili do 1% jednokratno na ceo odobreni iznos

1 menica

50 RSD

Izveštaj kreditnog biroa600 RSD za preduzetnike ili 1.440 RSD za pravna lica
Uverenje o stanju poreskih obaveza (za preduzetnike)580 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja

Bez dodatnih troškova

Pogledajte detaljne uslove kredita na linku.
Reprezentativni primer za klijente kalkulacija EKS 28. 9. 2015.
Vrsta kreditaKredit na revolving osnovi – BizRevolving u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijum za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 5.000.000 RSD
Period otplate12 meseci
Mesečna rata 483.743,67 RSD
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
16% fiksna
EKS
(na godišnjem nivou)
17,45%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva50.000 RSD

8 menica

400 RSD

Izveštaj kreditnog biroa600 RSD (za preduzetnika)
Uverenje o stanju poreskih obaveza (za preduzetnika)580 RSD

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u ekspozituri Banke koja ima Savetnika za mali biznis.