Kreditni okvir za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

Ukoliko planirate da kupite poljoprivredno zemljište, ovo je kredit za vas.

Podnesite zahtev u ekspozituri Banca Intesa u kojoj postoji Savetnik za mali biznis, za kredit:

  • Indeksiran u evrima
  • Period otplate do 120 meseci
  • Grejs period do 12 meseci
  • Otplata u jednakim mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim ili godišnjim ratama
  • Jednostavna i brza procedura
  • Opis kredita
  • Reprezentativni primer
Kreditni okvir za kupovinu poljoprivrednog zemljišta
Vrsta kreditaKreditni okvir za kupovinu poljoprivrednog zemljišta
Valuta kreditaEUR
Kriterijumi za indeksiranjeU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos kredita- Iznos kreditnog okvira u skladu sa kreditnom sposobnošću klijenta
- Iznos kredita je jednak ukupno realizovanim tranšama povučenim iz kreditnog okvira
Period otplateDo 120 meseci
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou
6M Euribor + 5,5% godišnja, promenljiva*
Instrumenti obezbeđenja- jemstvo povezanog pravnog lica/ preduzetnika (6 menica sa meničnim ovlašćenjima + 1 za svaku dodatnu godinu otplate), ukoliko postoji
- hipoteka prvog reda na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu klijenta i članova domaćinstva (založnih dužnika) procenjenim od strane ovlašćenog procenitelja prihvatljvog za Banku.
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva

0,5-1% fiksno od iznosa svake pojedinačne tranše u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u tečaj

2 menice

Izveštaj kreditnog biroa

100 RSD

246 RSD za fizičko lice i 1.440,00RSD / 600,00 RSD za pravno lice/ preduzetnika
Uverenje o stanju poreskih obaveza680 RSD **
Overa založne izjave10.080 RSD **
Osiguranje nepokretnosti - godišnje40 EUR **
Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR **
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR **
Taksa za upis hipoteke20.000 RSD **

* Usklađivanje kamatne stope sa visinom 6M EURIBOR-a će se vršiti kvartalno (28. marta, 28. juna, 28. septembra i 28. decembra), a visina kamatne stope kod puštanja kredita u tečaj odgovara kamatnoj stopi utvrđenoj za tekući kvartal.

**Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.
Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
Bez dodatnih troškova
Detaljne uslove proizvoda pogledajte na linku.
Reprezentativni primer za klijente kalkulacija EKS 01.04.2018.

Vrsta kreditaInvesticioni kredit – zemlja
Valuta kreditaEUR
Kriterijum za indeksiranjeU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos kredita 500.000 EUR
Period otplate120 meseci
Šestomesečni anuitet
32.539,13 EUR
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
6M Euribor + 5,5% godišnja, promenljiva
(6M EURIBOR na 28.03.2018. iznosi -0,271%)
EKS
(na godišnjem nivou)
5,50%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva2.500 EUR

2 menice

Izveštaj kreditnog biroa

100 RSD

246 RSD
Uverenje o stanju poreskih obaveza680 RSD *
Overa založne izjave10.080 RSD *
Osiguranje nepokretnosti - godišnje40 EUR *
Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR *
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR *
Taksa za upis hipoteke20.000 RSD *
*Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.
Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
Bez dodatnih troškova