INFORMACIJA O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

 

Banca Intesa ad Beograd (u daljem tekstu: Banka ili Rukovalac podataka) Vaše podatke o ličnosti (u daljem tekstu: podaci) obrađuje zakonito, pošteno i transparentno i ovom informacijom želi da Vas na što jednostavniji način upozna sa svrhom obrade i vrstom Vaših podataka o ličnosti koje prikuplja direktno od Vas ili od drugog lica, kao i o načinu zaštite Vaših prava i drugim informacijama vezanim za obradu podataka.

Na početku potrebno je da znate da po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Zakon) podatak o ličnosti predstavlja svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, tako da taj podatak, između ostalog, može biti ime, prezime, adresa, identifikacioni broj, ali i IP adresa, broj računa ili broj fiksnog i/ili mobilnog telefona.

U nastavku se možete detaljnije upoznati sa informacijama koje je potrebno da znate pre nego što nam poverite Vaše podatke.

 1. 1 - IDENTITET I KONTAKT PODACI RUKOVAOCA PODATAKA

Banca Intesa ad Beograd

Milentija Popovića 7b

11070 Novi Beograd

www.bancaintesa.rs

 1. 2 - KONTAKT PODACI ZAPOSLENOG ZADUŽENOG ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Zaposlenom zaduženom za zaštitu podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Lice za zaštitu podataka) možete se obratiti za sva pitanja koja se tiču obrade Vaših podataka o ličnosti, odnosno za ostvarivanje prava propisanih Zakonom, na jedan od sledećih načina:

 1. 3 - SVRHA OBRADE I PRAVNI OSNOV ZA OBRADU, VRSTE PODATAKA O LIČNOSTI KOJE SE OBRAĐUJU
  1. i pravni osnov za obradu

Svrha i pravni osnov za obradu Vaših podataka zavise od vrste poslovnog odnosa koji zasnivate sa Bankom i oni se obrađuju samo u obimu koji je nužan za ispunjenje svrhe u koju se prikupljaju (npr. za zaključenje i izvršenje ugovora o otvaranju i vođenju platnog računa, odobrenju kredita i sl.).

Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka može biti propisan zakonom (npr. Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma) ili se prikupljanje i obrada vrše u svrhu izvršenja ugovora ili u svrhu zaštite legitimnog interesa Banke ili trećeg lica ili na osnovu Vašeg pristanka, kao što je detaljnije prikazano u nastavku ove informacije.

   1. Pružanje bankarskih usluga i izvršenje ugovora

Obrada Vaših podataka neophodna je za zaključenje i izvršenje ugovora o korišćenju proizvoda i/ili usluga Banke ili kako bi Banka na Vaš zahtev preduzela određene radnje pre zaključenja ugovora. Ako odbijete da pružite podatke potrebne za ovu svrhu Banka neće biti u mogućnosti da zaključi ugovor sa Vama ili Vam pruži traženu uslugu.

   1. Poštovanje zakonom propisanih obaveza Banke

Za obradu podataka koja je nužna radi poštovanja zakonom propisanih obaveza Banke nije potreban Vaš pristanak. Ova obrada se vrši npr. u svrhu primene propisa iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, oporezivanja, propisa o sprečavanju prevara u platnim uslugama ili ispunjavanja zahteva nadležnih organa (Narodne banke Srbije, Uprave za sprečavanje pranja novca), kao i u svrhu rešavanja prigovora u skladu sa važećim propisima (npr. Zakonom o platnim uslugama, Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga i sl.).

   1. Potrebe legitimnog interesa Banke ili treće strane

U određenim slučajevima Banka obradu Vaših podataka zasniva na zaštiti legitimnih interesa, bilo svojih ili trećih lica, s tim da ti legitimni interesi moraju biti jači od Vaših interesa, prava i sloboda i da im ne štete. Banka obradu podataka zasniva na legitimnom interesu npr. u sledećim situacijama:

Obrada podataka se može i u drugim slučajevima zasnivati na ostvarivanju legitimnih interesa Banke ili treće strane, ukoliko Banka dokaže da nad tim interesima ne pretežu interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose, a to procenjuje Lice za zaštitu podataka sprovođenjem tzv. testa balansa.

U navedenim slučajevima Vaš pristanak za obradu podataka nije potreban, ali imate pravo da u bilo kom trenutku podnesete zahtev za ostvarivanje svojih prava na način opisan u odeljku 7. ove informacije.

   1. Pristanak na obradu podataka

Vaš pristanak na obradu podataka o ličnosti Banci daje pravo da Vam dostavlja komercijalne informacije i direktne ponude svojih proizvoda i usluga, kao i da Vam se obrati radi ispitivanja tržišta ili zadovoljstva proizvodima i uslugama Banke. Obrada u navedene svrhe vrši se kako bi Banka dodatno prilagodila ponudu Vašim željama i potrebama, blagovremeno Vas obavestila o novim uslugama i pogodnostima, dobila povratne informacije o pruženim uslugama, razmotrila predloge za poboljšanja, uključila Vas u istraživanja i ankete koje sprovodi i nagradila Vašu lojalnost učestvovanjem u nagradnim igrama..

Uskraćivanje pristanka na obradu u navedene svrhe ne utiče na izvršenje ugovora koji ste zaključili sa Bankom, sporovođenje njenih propisanih obaveza, niti obradu zasnovanu na legitimnom interesu Banke ili trećeg lica. Dati pristanak možete u bilo trenutku opozvati kontaktiranjem Banke na način naveden u odeljku 2. ove informacije.

Maloletno lice koje je navršilo 15 godina može samostalno dati pristanak za obradu podataka o svojoj ličnosti u korišćenju usluga informacionog društva. U slučaju maloletnog lica koje nije navršilo 15 godina, za obradu podataka o ličnosti pristanak mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica.

  1. podataka o ličnosti koje se obrađuju
    1. Osnovni identifikacioni podaci

U cilju uspostavljanja poslovnog odnosa potrebni su nam Vaši osnovni identifikacioni podaci, pre svega radi sprovođenja zakonom propisanih obaveza Banke (npr. shodno Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ili Medjudržavnom sporazumu u vezi sa primenom Zakona o usaglašenom oporezivanju inostranih računa – FATCA). U tu svrhu prikupljamo i obrađujemo podatke kao što su: ime i prezime, datum i mesto rođenja, JMBG, adresa prebivališta i/ili boravišta, podaci o vrsti i broju identifikacione isprave, državljanstvu i slično. Kopija vašeg identifikacionog dokumenta se čuva u skladu sa propisima o sprečavnju pranja novca, ali i zbog zaštite legitimnih interesa Banke u vezi sa sprečavanjem prevara.

Odbijanje pružanja ovih podataka ima za posledicu odbijanje Vašeg zahteva za uspostavljanje poslovnog odnosa sa Bankom.

    1. Ostale vrste podataka

Banka obrađuje i Vaše kontakt podatke potrebne za međusobnu komunikaciju ili istragu mogućih zloupotreba i to su: adresa za prijem pošte, broj fiksnog i/ili mobilnog telefona, i-mejl adresa. Ti podaci mogu biti korišćeni u svrhu izvršenja nekog ugovora (npr. dostavljanje propisanih ili ugovorenih obaveštenja). Podatke o polu prikupljamo pre svega radi upravljanja rizicima.

Ukoliko sa Kontakt centrom Banke komunicirate telefonom, potrebno je da znate da se telefonski razgovori snimaju, o čemu ćemo Vas upozoriti na početku telefonskog razgovora pre nego započne snimanje, tako da imate mogućnost da odustanete od razgovora.

Ukoliko nam se obraćate putem interneta, korišćenjem kontakt forme na veb strani Banke i od nas očekujete povratnu informaciju, potrebni su nam Vaši osnovni identifikacioni i kontakt podaci, kao što su: ime i prezime, adresa, broj fiksnog i/ili mobilnog telefona, i-mejl adresa i slično. Podaci koje nam date na navedeni način neće biti vidljivi drugim korisnicima.

U nastavku su prikazani i podaci koje prikupljamo i obrađujemo u zavisnosti od vrste proizvoda i usluge koju nameravate da koristite, a koji su potrebni za izvršenje ugovora ili radnji koje prethode zaključenju ugovora.

Krediti – U svrhu izrade ponude kredita i prilagođavanje ponude Vašim potrebama i mogućnostima, analizu i odobrenje kreditnog zahteva (npr. proveru kreditne sposobnosti), zaključivanje i izvršavanje ugovora o kreditu i radnji koje mu prethode, uz Vaše identifikacione podatke navedene pod (A), a u slučaju postojanja drugih učesnika u kreditu (kao što su npr. solidarni dužnici, jemci, založni dužnici i sl.), potrebni su nam i njihovi identifikacioni i drugi podaci, zavisno od osnova učešća u poslu. Radi procene Vaše kreditne sposobnosti, što uključuje i procenu sposobnosti i urednosti otplate kreditnih proizvoda, Banka od Kreditnog biroa pribavlja podatke o Vašoj kreditnoj zaduženosti kod drugih pružalaca finansijskih usluga i urednosti u otplati obaveza, kao i o platnim računima kod drugih pružalaca platnih usluga. Za upravljanje rizicima i ispunjenje regulatornih zahteva potrebni su nam i drugi Vaši podaci, kao što su: podaci o bračnom statusu, povezanim licima (npr. bračnom drugu i drugim članovima uže porodice), broju izdržavanih lica, stručnoj spremi, stanarskom statusu i posedovanju nepokretnosti (da li ste podstanar ili živite u sopstvenoj nepokretnosti) i sl. Podatke o Vašem statusu zaposlenja, visini primanja, rashodima, potrošnji i sl. obrađujemo radi procene izvora Vaših primanja i mogućnosti otplate kredita. U zavisnosti od kanala komunikacije putem koga podnosite zahtev i putem koga se odobrava ili otplaćuje kredit, dodatno se obrađuju Vaši lični podaci vezani za specifičnosti i funkcionalnosti kanala koji koristite. Ukoliko svoje obaveze ne izmirujete na vreme, Vaši podaci će biti obrađivani u svrhu naplate potraživanja, što uključuje, ali ne ograničava se na poveravanje naplate trećim licima  i ustupanje potraživanja, u meri dopuštenoj propisima o zaštiti korisnika finansijskih usluga. U slučaju da se prilikom naplate aktiviraju instrumenti osiguranja, Vaše podatke obrađujemo i u tu svrhu.

Platni računi i platni promet – Kod sklapanja okvirnog ugovora o platnim uslugama i platnom računu, Banka obrađuje Vaše identifikacione podatke navedene pod (A) i neka od podataka navedenih pod (B) i to u svrhu zaključenja i izvršenja okvirnog ugovora, izradu platnih kartica i drugih platnih instrumenata, slanje propisanih obaveštenja i sl. U pojedinim slučajevima obraćamo Vam se i na fiksni ili mobini broj telefona koji ste nam prezentovali (npr. radi sprečavanja zloupotrebe platne kartice od strane trećeg lica, rešavanja reklamacija ili da Vas podsetimo na dospele obveze). Ako se osim Vas u ugovornom odnosu pojavljuje i Vaš punomoćnik, obrađujemo i određene podatke o ličnosti punomoćnika. Ako je uz platni račun ugovoren i trajni nalog i/ili direktno zaduženje, obrađujemo i podatak o broju računa primaoca plaćanja i razmenjujemo podatke s njim. Ako Vam Banka stavlja na raspolaganje određena sredstva kroz odobreno prekoračenje računa, Vaše podatke obrađujemo i na način naveden za kreditne proizvode. U podatke o ličnosti koje obrađujemo spadaju još, primera radi, podaci iz naloga za plaćanje, podaci dobijeni pri instaliranju i upotrebi aplikacija Banke za vršenje on-lajn transakcija i sl.

Banka takođe obrađuje Vaše lične podatke potrebne za izvršavanje ugovora o depozitu, čiji obim zavisi od vrste depozita (npr. identifikacione podatke, kontakt podatke, podatke o ugovorenim kanalima komunikacije). Ako je uz depozitni račun ugovoren i trajni nalog, obrađujemo i podatke o broju računa, odnosno broju naloga. Kod depozita u stranoj valuti vršimo obradu i u svrhu naplate poreza po odbitku.

Platne kartice – Banka obrađuje Vaše podatke koji su navedeni u pristupnici i zahtevu za kreditnu karticu u svrhe provere kreditne sposobnosti i to na način naveden za kreditne proizvode. Vaši lični podaci se kod platnih kartica obrađuju i u svrhu aktivacije i korišćenja pojedinih funkcionalnosti kartice (Dina, Visa, MasterCard ili Amex). Kontakt podatke Banka obrađuje u svrhu redovne komunikacije sa Vama ili u svrhu sprečavanja zloupotreba i prevarnih radnji od strane trećih lica. U svrhu dodatnih provera Vašeg identiteta prilikom komunikacije putem sredstava daljinske komunikacije (npr. telefonom, i-mejlom i sl.), te sprečavanja prevarnih radnji trećih lica, Banka prikuplja i neke specifične podatke uslovljene zahtevima kartičarske organizacije. Određeni lični podaci (npr. ime, prezime, adresa, poštanski broj, mesto stanovanja itd.) potrebni su za izradu platne kartice od strane pravnog lica kome su povereni poslovi procesiranja kartičarskog poslovanja. Ako se osim Vas u ugovornom odnosu pojavljuje i dodatni korisnik platne kartice, obrađujemo i podatke o ličnosti i tog lica.

Sefovi – Za sklapanje ugovora o sefu Banka prikuplja i obrađuje vaše identifikacione podatke pod (A) kao i podatke o licima koja pristupaju sefu (npr. punomoćniku, zakonskom zastupniku i sl.), kao što su podaci o imenu i prezimenu, prebivalištu, datumu rođenja, JMBG, podaci o vrsti i broju identifikacione isprave i državljanstvu.

Brzi prenos novca preko Western Union-a – Banka prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke navedene pod (A), a u saradnji sa društvom Eki Transfers obrađuje i podatke o samoj transakciji i pošiljaocu.

Elektronsko i mobilno bankarstvo – Osim osnovnih identifikacionih podataka navedenih pod (A) i kontakt podataka, u svrhu izvršenja ugovora o korišćenju ovih usluga i pružanja adekvatne tehničke podrške i unapređenje kvaliteta digitalnih usluga, Banka obrađuje i tehničke podatke koji su preduslov korišćenja usluga putem sredstava daljinske komunikacije (npr. podatke o vrsti i tipu mobilnog uređaja ili računara, nazivu i verziji mobilne aplikacije i sl.).

Brokerski poslovi U svrhu izvršenja ugovora o korišćenju brokerskih usluga, Banka prikuplja i obrađuje Vaše osnovne identifikacione podatke pod (A) i kontakt podatke, podatak o broju računa u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti i/ili kod trećeg lica, te podatak o Vašem novčanom računu, kao i podatke iz upitnika o podobnosti (kao što su podaci o obrazovanju, poznavanju finansijskog tržišta, znanju i iskustvu u vezi sa ovim uslugama). Ako se osim Vas u ugovornom odnosu pojavljuje i drugo lice (npr. punomoćnik, zakonski zastupnik), u svrhu izvršenja ugovora Banka prikuplja i obrađuje i identifikacione i kontakt podatke navedenog lica. Zbog specifičnosti ovih usluga Banka snima telefonske pozive, o čemu Vas obaveštava pre početka razgovora. Prilikom telefonskog razgovora koji se snima, u svrhu identifikacije i izvršenja ugovora o korišćenju brokerskih usluga, Banka može zatražiti da saopštite određene lične podatke.

    1. Lični podaci koje Banka obrađuje kao obrađivač

Osim kao rukovalac obrade, Banka obrađuje i određene lične podatke kao obrađivač po osnovu ugovora kojim su joj treća lica poverila određene poslove obrade podataka o ličnosti (npr. kao zastupnik u osiguranju, pri promovisanju investicionih usluga Intesa Investa i sl.). U tim slučajevima Banka obrađuje podatke isključivo po nalogu i uputsvima koje je saglasno Zakonu dobila od rukovaoca podataka.

  1. prikupljanja podataka o ličnosti

Vaše podatke prikupljamo od Vas direktno ili od trećih lica. Ukoliko Vaše podatke nismo prikupili neposredno od Vas, Banka Vas o uslovima obrade podataka obaveštava najkasnije u roku od 30 dana od dana kada su podaci prikupljeni, osim kada ste o tome već upoznati ili bi obaveštavanje bilo nemoguće ili bi uključivalo nesrazmeran utrošak vremena i sredstava ili je prikupljanje podataka izričito propisano zakonom kojim se istovremeno obezbeđuju mere zaštite Vaših legitimnih interesa i poverljivost podataka na nivou obaveze čuvanja poslovne ili bankarske tajne.

 1. 4 - KATEGORIJE PRIMALACA KOJIMA MOGU BITI DOSTAVLJENI VAŠI PODACI O LIČNOSTI

U nekim slučajevima, a u cilju ostvarivanja svrhe obrade, Banka Vaše podatke dostavlja sledećim kategorijama primalaca:

 1. Matičnoj banci i drugim članicama Grupe Intesa Sanpaolo;
 2. trećim licima koja Vaše podatke o ličnosti obrađuju u okviru:
  • bankarskih, finansijskih usluga i usluga osiguranja, platnih sistema, poreskih uprava i trezora;
  • evidentiranja finansijskih rizika za potrebe sprečavanja i upravljanja rizikom nesolventnosti;
  • naplate kredita i povezanih aktivnosti;
  • pružanja i upravljanja procedurama i IT sistemima;
  • usluga obezbeđenja i upravljanja video nadzorom;
  • usluga procene vrednosti nekretnina;
  • aktivnosti revizije ili konsaltinga;
  • upravljanja komunikacijom sa klijentima, kao i arhiviranja podataka i dokumentacije u papirnoj ili elektronskoj formi;
  • evidentiranja kvaliteta usluge, istraživanje tržišta, informisanja i komercijalne promocije proizvoda i/ili usluga Banke;
 3. nadležnim organima i organizacijama (kao što su Narodna banka Srbije, Komisija za hartije od vrednosti, pravosudni i upravni organi);
 4. javnim informacionim sistemima (kao što su npr. Jedinstveni registar računa fizičkih ili pravnih lica kod Narodne banke Srbije) i informacionim sistemima koje vodi Udruženje banaka Srbije (npr. Kreditni biro).

Lica kojima se dostavljaju Vaši podaci o ličnosti mogu nastupiti kao: (1) samostalni rukovaoci podataka, tj. subjekti koji sami određuju svrhu i način obrade podataka o ličnosti ili (2) obrađivači podataka, tj. subjekti koji obrađuju podatke o ličnosti u ime Banke kao rukovaoca ili (3) zajednički rukovaoci podataka, koji zajedno sa Bankom određuju svrhu i način obrade. Navedena lica dužna su da pri obradi Vaših podataka o ličnosti primenjuju mere sigurnosti i zaštite na nivou koji obezbeđuje Banka.

Više informacija o obrađivačama ili zajedničkim rukovaocima podataka možete zatražiti u ekspoziturama Banke ili od Lica za zaštitu podataka.

 1. 5 - PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI U DRUGU DRŽAVU ILI MEĐUNARODNU ORGANIZACIJU

Banka Vaše podatke o ličnosti obrađuje u Republici Srbiji, a izuzetno vrši prenos podataka o ličnosti u drugu državu ili u međunarodnu organizaciju i to bez prethodnog odobrenja ako je utvrđeno da ta druga država, odnosno međunarodna organizacija obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

Smatra se da je primereni nivo zaštite obezbeđen u državama i međunarodnim organizacijama: (a) koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka ili (b) za koje je Evropska komisija utvrdila da obezbeđuju primereni nivo zaštite ili (c) sa kojima je zaključen međunarodni sporazum o prenosu podataka o ličnosti.

Banka Vaše podatke o ličnosti u slučaju potrebe prenosi u centralnu bazu podataka Matične banke i drugim članicama Grupe Intesa Sanpaolo koje posluju u državama koje ispunjavaju napred navedene kriterijume.

Prenos Vaših podataka u državu ili međunarodnu organizaciju koja ne ispunjava navedene uslove izvršiće se samo uz Vašu izričitu saglasnost i ako su ispunjeni drugi uslovi propisani članom 69. Zakona.

Više informacija o merama zaštite možete zatražiti u ekspoziturama Banke ili od Lica za zaštitu podataka.

 1. 6 - METOD OBRADE I PERIOD ČUVANJA PODATAKA O LIČNOSTI

Vaši podaci o ličnosti će biti obrađivani ručno i elektronski, na način kojim se obezbeđuje bezbednost i poverljivost. Obrada za određene svrhe je automatizovana (npr. obrada određenih kreditnih zahteva).

Podaci koji se obrađuju u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma čuvaju se 10 godina, računajući od okončanja poslovne saradnje sa Bankom. Ostali podaci čuvaju se do momenta prestanka svrhe obrade u koju su prikupljeni, osim ako su Banci neophodni za ostvarivanje svojih propisanih obaveza ili legitimnih interesa.

 1. 7 - PRAVA LICA NA KOJE SE ODNOSE PODACI

U cilju zaštite Vaših prava kao lica čiji se podaci obrađuju, možete se u bilo kom trenutku obratiti Licu za zaštitu podataka na jedan od načina navedenih u odeljku 2. ove informacije. Komunikacija i mere koje Banka preduzme u vezi sa ostvarivanjem Vaših prava su besplatni. Međutim, za Vaše neosnovane ili preterane zahteve, naročito ako se učestalo ponavljaju, Banka Vam može naplatiti naknadu u iznosu administrativnih troškova koje je snosila ili neće postupiti po Vašem zahtevu.

Kao lice čije podatke je Banka prikupila i obrađuje, imate pravo na sledeće:

7.1.   Pravo na pristup

Pravo na pristup podrazumeva da od Banke možete dobiti informaciju o tome da li se Vaši podaci o ličnosti obrađuju i, ako je to slučaj, odobrenje da pristupite svojim podacima o ličnosti i dobijete informacije kao što su: svrha obrade, vrste podataka o ličnosti, primaoci podataka, rok čuvanja i sl. Kada se podaci o ličnosti prenose u drugu državu ili međunarodnu organizaciju imate pravo da budete upoznati sa merama zaštite u vezi sa prenosom, kao što je navedeno u odeljku 5. ove informacije. Banka će Vam na zahtev dostaviti kopiju podataka o ličnosti koje obrađuje. Za dodatne zahteve Banka može da naplati razumnu naknadu za administrativne troškove. Ako zahtev dostavite elektronskim putem i ako nije drugačije zatraženo, Banka će Vam informacije dostaviti u elektronskoj formi.

7.2.   Pravo na ispravku podataka

Banka će na Vaš zahtev izvršiti ispravku Vaših podataka o ličnosti koji su netačni ili dopuniti nepotpune podatke.

7.3.   Pravo na brisanje podataka

Banka će na Vaš zahtev izbrisati Vaše podatke o ličnosti ako su ispunjeni uslovi iz člana 30. Zakona (npr. ako je ispunjena svrha zbog koje su prikupljeni, ako je povučen pristanak za obradu, a ne postoji zakonski osnov za obradu). Banka ne može brisati Vaše podatke o ličnosti: ako je obaveza njihove obrade propisana zakonom ili je obrada obavezna iz razloga zaštite javnog interesa (npr. postupanja po nalogu državnog organa) ili je neophodna za pokretanje, podnošenje ili odbranu nekog pravnog zahteva (npr. podnošenje tužbe, vođenje sudskog ili upravnog postupka i sl.).

7.4.   Pravo na ograničavanje obrade

Banka će na Vaš zahtev ograničiti obradu Vaših podataka o ličnosti ako je ispunjen neki od uslova iz člana 31. Zakona (npr. ako ste osnovano osporili tačnost Vaših podataka o ličnosti ili zakonitost obrade i sl.).

7.5.   Pravo na prenosivost podataka

Banka će Vam na Vaš zahtev dostaviti podatke o ličnosti u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku (npr. na računaru) i omogućiti da ih prenesete drugom rukovaocu bez ometanja od strane Banke ako su ispunjeni svi sledeći uslovi: (a) obrada je zasnovana na pristanku ili je neophodna za izvršenje ugovora, (b) obrada se vrši automatizovano i (c) prenos ne utiče štetno na ostvarivanje prava i sloboda drugih lica.

Ovo pravo obuhvata i mogućnost da se zahteva da Banka podatke o ličnosti neposredno prenese drugom rukovaocu ako je to tehnički izvodljivo.

7.6.   Pravo na prigovor

U bilo kom trenutku Banci možete podneti prigovor na obradu podataka o ličnosti zasnovanu na legitimnom interesu ili koja je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja Banke, nakon čega će Banka obustaviti dalju obradu tih podataka, osim ako postoji zakonit osnov za obradu koji preteže nad Vašim interesima ili slobodama ili ako se obrada obavlja u svrhu pokretanja, podnošenja ili odbrane od pravnog zahteva (npr. podnošenje tužbe, protivtužbe i slično).

Prigovor možete u bilo kom trenutku podneti i na obradu svojih podataka za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje povezano sa direktnim oglašavanjem. U tom slučaju Banka će prekinuti obradu za potrebe direktnog oglašavanja.

7.7.   Pravo na osporavanje odluke donete u automatizovanom procesu  odlučivanja, uključujući profilisanje

Ukoliko smatrate da su Vaša prava narušena odlukom donetom u automatizovanom procesu odlučivanja, imate pravo na prigovor i zahtev da se odluka preispita uz učešće nadležnog zaposlenog u Banci.

7.8.   Pravo na pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti i pravo na upravnu i sudsku zaštitu

Ukoliko smatrate da se obrada Vaših podataka o ličnosti sprovodi suprotno odredbama Zakona ili drugih važećih propisa, možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Ukoliko niste zadovoljni odlukom Poverenika, protiv nje možete tužbom pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od prijema odluke. Podnošenje tužbe u upravnom sporu ne utiče na pravo da se pokrenu drugi postupci upravne ili sudske zaštite.

 1. 8 - OBRADA POSEBNIH VRSTA PODATAKA O LIČNOSTI

Vaš izričit pristanak je potreban za obradu posebnih vrsta podataka o ličnosti koji su neophodni za pružanje određenih usluga ili proizvoda (kao što su obrada biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije fizičkog lica i podataka koji se odnose na zdravlje u slučaju prodaje određenih polisa osiguranja), osim za slučajeve predviđene Zakonom, u kojima je dozvoljena obrada posebnih vrsta podataka o ličnosti bez Vašeg izričitog pristanka (npr. pribavljanje kopije lične karte sa otiskom prsta).