Postupak uzbunjivanja

Na osnovu člana 16 Zakona o zaštiti uzbunjivača („Službeni glasnik RS“ br. 128/2014), Pravilnika o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i drugim pitanjima od značaja za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodavca koji ima više od deset zaposlenih („Službeni glasnik RS“ br.49/2015), i na osnovu Odluke Izvršnog odbora, Banca Intesa ad Beograd je donela Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja.

Postupak uzbunjivanja odnosi se na:

 • sve zaposlene Banca Intesa ad Beograd, uključujući i lica koja su angažovana po osnovu ugovora o delu ili su zaposlena posredstvom trećeg lica;
 • sva treća lica koja imaju neku vrstu saradnje za Banca Intesa ad Beograd, uključujući a ne ograničavajući se na dobavljače, konsultante, klijente...

Postupak uzbunjivanja predviđa prijavu sledećih događaja koji su povezani za poslovanjem Banca Intesa ad Beograd:

 • Kršenje zakonskih akta koji uređuju bankarsko poslovanje;
 • Ponašanja koja su u suprotnosti sa Poslovnim kodeksom, Pravilima za sprečavanje korupcije i Pravilima kojima se uređuje postupak nabavke;
 • Ponašanja koja se mogu kategorizovati kao konflikt interesa nastao kao posledica nepoštovanja procedura i zaobilaženja kontrolnih mehanizama;

Pored navedenog, ovim putem se mogu prijaviti i druge vrste kriminalnih dela povezanih sa poslovanjem, kao što su zloupotreba, prevara, iznuda, korupcija, pranje novca, falsifikovanje (uključujući i falsifikovanje izveštaja i dostavljanje pogrešnih informacija regulatornim telima i državnim organima), ne ograničavajući se samo na gore navedeno.

Lice ovlašćeno za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem je Žarko Vukadinović, direktor Odeljenja za prevenciju zloupotreba u Sektoru za bezbednost i upravljanje kontinuitetom poslovanja

Informacija u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem Ovlašćenom licu može se dostaviti:

 • Pismeno
 • Elektronskom poštom na i-mejl adresu: uzbunjivanje@bancaintesa.rs;
 • Neposrednom predajom pismena;
 • Običnom ili preporučenom pošiljkom N/R Ovlašćenog lica, Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd
 • Usmeno

U skladu sa zakonom, Uzbunjivač ima pravo na zaštitu. Svaka prijava će biti tretirana kao poverljiva a Ovlašćeno lice je dužno da štiti podatke o ličnosti Uzbunjivača, odnosno podatke na osnovu kojih se može otkriti identitet Uzbunjivača.

Zloupotreba procesa uzbunjivanja je zabranjena zakonom i podrazumeva:

 • Svesno dostavljanje neistinih informacija
 • Zahtevanje protivpravne koristi uz zahtev za postupanje u vezi za informacijom kojom se vrši uzbunjivanje.

Ovaj kanal komunikacije ne odnosi se na pitanja u vezi sa proizvodima i uslugama Banca Intesa ad Beograd. Pitanje, pohvalu ili prigovor na korišćenje naših usluga možete proslediti putem e-mail adrese kontakt@bancaintesa.rs, kao i putem kontakt forme.

Stanovništvo