Potrošački kredit

  • Opis kredita
  • Reprezentativni primer


Potrošački kredit
Vrsta kreditaPotrošački krediti za finansiranje školovanja studenata SMATSA Vazduhoplovne akademije
Valuta kreditaEUR
Kriterijumi za indeksiranjeU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos kreditaod 5.000 - 25.000 EUR
UčešćeMinimum 30% učešća od iznosa profakture / fakture (mogućnost uplate učešća po tranšama)
Period otplate• Sa grejs periodom 24 ili 36 meseci, rok otplate od 48 do 120 meseci
• Bez grejs perioda, rok otplate od 24 do 120 meseci
Kamatna stopa (na godišnjem nivou)*
prvih 24 meseca7,24%, fiksna
nakon isteka perioda od 24 meseca6M EURIBOR + 7,5%, promenljiva**
Način korišćenjaTri tranše
Instrumenti obezbeđenja3 (tri) menice sa klauzulom bez protesta; žirant student.***
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva0,5% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno, unapred
3 menice150 RSD
Trošak kreditnog biroa246 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
Procena vrednosti nepokretnosti, Troškovi pribavljanja dokumentacije, Overa založne izjave, Podnošenje zahteva za upis hipoteke, Osiguranje nepokretnosti, Trošak vođenja tekućeg računa (ukoliko korisnik kredita nema otvoren tekući račun u Banci)
* Fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima zaradu preko tekućeg računa u Banca Intesa
**Kamatna stopa se usklađuje 25.maja i 25.novembra sa vrednošću 6M EURIBOR poslednjeg dana u prethodnom mesecu (april / oktobar) i primenjuje se za naredni šestomesečni period.Visina kamatne stope prilikom puštanja kredita u tečaj utvrđuje se na bazi vrednosti 6M EURIBOR koja se primenjuje za tekući šestomesečni period. Prilikom iskazivanja kamatne stope uzet 6M EURIBOR na dan 31.10.2018. godine koji iznosi -0,26%.
Otplata kredita se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan dospeća anuiteta. Ukoliko dođe do promene kursa EUR u odnosu na RSD, može doći do značajne promene ukupnog iznosa u dinarima koji se otplaćuje.

- Kamata se naplaćuje mesečno u toku trajanja grejsperioda.

***Hipoteka nije potrebna za klijente koji nemaju ni jedan kreditni proizvod u korišćenju u Banca Intesa ad Beograd, a zahtevan iznos potrošačkog kredita je do EUR 25.000.

Reprezentativni primer na dan 23.11.2018.god.
Iznos profakture (cena školovanja)20.000 EUR
Učešće 6.000 EUR
Iznos kredita14.000 EUR
Period otplate120 meseci
TranšaI II
Iznos tranše7.000 EUR7.000 EUR
Iznos učešća3.000 EUR3.000 EUR
Broj anuiteta8484
Grejs period3624
Mesečna rata (po tranši)106 EUR (do 42 EUR u grejs periodu)106 EUR (do 42 EUR u grejs periodu)
Kamatna stopa (na godišnjem nivou)7,24% prvih 24 meseca fiksna, a nakon toga 6M EURIBOR + 7,5%, promenljiva**

Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu


20.697,25 EUR

EKS (na godišnjem nivou)7,35%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva70 EUR
3 menice150 RSD
Trošak kreditnog biroa246 RSD
Godina otplateIIIIIIod IV do kraja otplate
Iznos mesečnih obavezado 42 EURdo 84 EURdo 84 EUR211,35 EUR
Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u ekspoziturama koje su navedene na ovoj stranici