Skala dinarska štednja

Vaša štednja uz našu pomoć raste svakog meseca

Podstičemo vašu štednju u dinarima. Novac možete podići u svakom trenutku, a svaki mesec oročenja povećava kamatu. Skala dinarska štednja ima cilj da stimuliše kontinuiranu štednju i omogući vam da štedite prema svom trenutnom finansijskom stanju.

Skala dinarska štednja podrazumeva sledeće:

 • Kamata se kreće na skali od 0,30% do 3,60% – svaki mesec se uvećava , a nakon 12 meseci dostiže 3,60%,
 • Novac je moguće podići u svakom trenutku,
 • Procedura je jednostavna i ne zahteva dolazak u banku (mesečne uplate naoročenu štednju moguće su i putem trajnog naloga sa svih tipova dinarskih i deviznih platnih računa u fiksnom iznosu).
 • Opis štednje
 • Reprezentativni primer
Vrsta depozitaDinarski oročeni depozit za Skala dinarsku štednju
Valuta u kojoj korisnik polaže depozitRSD
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos sredstava koji Banka prima u depozit Minimalni početni ulog je:
 • RSD. 5.000,00 – za vlasnike Intesa Hit tekućih računa
 • RSD. 10.000,00 – za klijente koji nemaju Intesa Hit tekući račun

Svaka naredna uplata oročava se sa rokom dospeća početnog uloga
Minimalne nove uplate u periodu između dva obračunska meseca iznose:

 • RSD. 2.000,00 – za vlasnike Intesa Hit tekućih računa
 • RSD. 5.000,00 – za klijente koji nemaju Intesa Hit tekući račun
Period na koji Banka prima depozit12 meseci
Minimalna mesečna uplata
 • 2.000 dinara za klijente koji koriste Intesa Hit tekući račun
 • 5.000 dinara za klijente koji nemaju Intesa Hit tekući račun

Iznos svake pojedinačne uplate u jednom obračunskom mesecu može biti najviše pet puta veći od početnog uloga

Uplate u obračunskom mesecu * 123456789101112
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou, fiksna)
0,30%0,6%0,90%1,2%1,5%1,8%2,1%2,4%2,7%3%3,3%3,6%

Prosečna kamatna stopa na godišnjem nivou

1,95%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Bez dodatnih troškova
Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
Bez dodatnih troškova

Reprezentativni primer
Vrsta depozitaDinarski oročeni depozit za Skala dinarsku štednju
Valuta u kojoj korisnik polaže depozitRSD
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos sredstava koje Banka prima u depozit10.000 RSD
Mesečna uplata2.000,00 RSD
Period na koji Banka prima depozit12 meseci
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu32.471,98
Uplate u obračunskom mesecu * 123456789101112
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou, fiksna)
0,30%0,6%0,90%1,2%1,5%1,8%2,1%2,4%2,7%3%3,3%3,6%
Prosečna kamatna stopa

na godišnjem nivou

1,95%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Bez dodatnih troškova

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke

*Uplate u svakom obračunskom mesecu podrazumevaju kretanje kamatnih stopa prema navedenoj skali.


Depozit za Skala štednju mogu položiti svi (rezidenti i nerezidenti) ukoliko uz ličnu kartu otvore dinarski račun u bilo kojoj od naših ekspozitura i na njega polože minimalni početni ulog u iznosu od:

 • 5.000 dinara za klijente koji koriste Intesa Hit tekući račun
 • 10.000 dinara za klijente koji nemaju Intesa Hit tekući račun

Minimalna mesečna uplata iznosi:

 • 2.000 dinara za klijente koji koriste Intesa Hit tekući račun
 • 5.000 dinara za klijente koji nemaju Intesa Hit tekući račun

Iznos svake pojedinačne uplate u jednom obračunskom mesecu može biti najviše pet puta veći od početnog uloga, a kamata se obračunava po isteku svakog meseca oročenja i pripisuje glavnici. Ukoliko svakog meseca ne izvršite novu uplatu, u tom slučaju se kamata obračunava po stopi koja važi za nivo postignut nakon poslednje uplate. Ukoliko tokom čitavog perioda oročenja od 12 meseci nema novih uplata, kamata se obračunava po stopi od 0,30%, koja je važila za početni ulog.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

 • Agencija za osiguranje depozita