Kredit za žene u biznisu - EBRD

Iza svake uspešne žene stoji njena dobra odluka!

Kao podršku ženama u biznisu, u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, kreirali smo posebnu kreditnu liniju za obrtna sredstva i investicije sa brojnim pogodnostima:

 • Atraktivna kamatna stopa za kredit u evrima - 5,5% godišnje, fiksna (EKS od 6,86%)
 • Minimalna sredstva obezbeđenja u vidu menica za model kredita do 25.000 evra i sa rokom otplate do 60 meseci

Dodatne pogodnosti

 • Povoljniji uslovi za prekoračenje po tekućem računu firme
 • Posebna ponuda za lizing namenjen kupovini komercijalnih vozila
 • Oslobađanje od naknade za poslove elektronskog bankarstva
 • Niže naknade po poslovima platnog prometa
 • Oslobađanje od naknade za vođenje Intesa Hit tekućeg računa korisnici kredita i zaposlenima u firmi u periodu od godinu dana
 • Opis kredita
 • Reprezentativni primer

Vrsta kredita

Krediti za obrtna sredstava i investicije

Valuta kredita

EUR u dinarskoj protivvrednosti – Obračun se vrši po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj

Iznos kredita

Do 500.000,00 EUR

Period otplate

 • Za obrtna sredstva – Do 36 meseci uz grejs period do 6 meseci koji je uračunat u period na koji se kredit odobrava
 • Za investicije – Od 37 do 60 meseci uz grejs period do 12 meseci koji je uračunat u period na koji se kredit odobrava

Kamatna stopa
(na godišnjem nivou

5,5% godišnje, fiksno

EKS
(na godišnjem nivou):

Od 6,86%

Iznos depozita / učešća

 • Za obrtna sredstva – bez obaveze učešća
 • Za investicije – 0 do 20% od ukupne vrednosti investicije

Instrumenti obezbeđenja

 • 6 (šest) blanko solo menica potpisanih i overenih od strane korisnika, sa ovlašćenjem za korišćenje + 1 za svaku dodatnu godinu otplate preko 12 meseci)
 • Ugovor o jemstvu – 2 (dve) potpisane blanko solo menice fizičkog lica (vlasnik, osnivač ili direktor) sa klauzulom „bez protesta“;
 • Ukoliko postoji – Jemstvo povezanih pravnih lica / preduzetnika (6 menica sa ovlašćenjima + 1 za svaku dodatnu godinu otplate preko 12 meseci)

Za kredite sa rokom otplate preko 36 meseci sa iznosom preko 25.000 EUR osim navedenih neophodno je dodatno sredstvo obezbeđenja (bar jedno od navedenih):

 • Jemstvo pravnog lica / preduzetnika prihvatljivog za Banku ili
 • Ručna zaloga na opremi ili Hipoteka I reda na uknjiženoj nepokretnosti ili nepokretnosti u vanknjižnom vlasništvu, u skladu sa Zakonom o hipoteci

Polisa osiguranja pokretne stvari ili nekretnine vinkulirana u korist Banke, izdata od osiguravajuće kompanije koja je prihvatljiva za Banku

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Naknada za obradu kreditnog zahteva

1,5 % od iznosa kredita u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u tečaj, jednokratno unapred pre realizacije kredita.

1 menica

50 RSD

Izveštaj kreditnog biroa

600 RSD za preduzetnika i 1.440 RSD za pravno lice

Uverenje o stanju poreskih obaveza (za preduzetnika)

580 RSD *

Overa založne izjave

10.080 RSD *

Osiguranje nepokretnosti - godišnje

40 EUR *

Izdavanje lista nepokretnosti

10 EUR *

Procena vrednosti nepokretnosti

100 EUR *

Taksa za upis hipoteke

20.000 RSD *

Taksa za upis zaloge

1.000 RSD *

*Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.

Reprezentativni primer za klijente, kalkulacija EKS 1. 10. 2015.
Vrsta kredita: Kredit za obrtna sredstava i investicije
Valuta kredita: EUR
Iznos kredita: 25.000 EUR
Period otplate:36 meseci
Kriterijumi za indeksiranje:U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj.
Mesečna rata: 755,86 EUR
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou):
5,5% fiksna
EKS
(na godišnjem nivou):
6,86%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva: 375 EUR
8 menica: 400 RSD
Izveštaj kreditnog biroa:
 • Preduzetnik 600,00 RSD, jednokratno
 • Pravno lice 1.440,00 RSD, jednokratno
Uverenje o stanju poreskih obaveza (za preduzetnika): 580 RSD
Ukupan iznos za otplatu: 27.210,81 EUR
Kao posebna pogodnost u okviru Programa „Žene u biznisu“ na raspolaganju Vam stoji i mogućnost da unapredite svoje poslovanje saradnjom sa EBRD kroz konsultantske projekte, uz refundaciju dela troškova i do 10.000 EUR.

O navedenom saznajte više na: http://www.ebrdwomeninbusiness.com.