Kfw Kreditna linija za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije

Banca Intesa ad Beograd i Nemačka razvojna banka kfw su 20.12.2012. godine potpisale ugovor o korišćenju nove kreditne linije u iznosu od EUR 20.000.000.

Korisnici kreditne linije

Korisnici mogu biti mala i srednja preduzeća definisana prema Kriterijumima Kfw, pod kojima se podrazumevaju privatna preduzeća koja imaju bilansnu sumu manju od 20 miliona EUR (i na konsolidovanom osnovu) po poslednjem kvartalnom finansijskom izveštaju koji prethodi realizaciji kredita.

Namena sredstava kreditne linije

Sredstva kreditne linije se mogu koristiti za:

  • Kupovinu, rekonstrukciju ili proširenje osnovnih sredstava (zgrade, oprema, mašine) koji za cilj imaju povećanje energetske efikasnosti preduzeća / korišćenje obnovljivih izvora energije u okviru preduzeća,
  • Finansiranje obrtnog kapitala neophodnog za realizaciju investicionog projekta,
  • Nematerijalna ulaganja (know-how, intelektualna svojina).

Mogu se finansirati isključivo novi projekti.

Projekat će biti prihvatljiv samo ako dovodi do smanjenja potrošnje energije od minimalno 20% ili do smanjenja emisije CO2 od minimalno 20%.

Analiza uticaja investicije koja će obuhvatati poređenje utroška energije / emisije CO2 pre i posle primenjenih mera će biti obavljena od strane Banke i konsultanta / tehničke pomoći obezbeđenog od strane Kfw koji će biti nadležan i za ocenu prihvatljivosti projekata.

Uslovi kreditiranja:

  • Maksimalan iznos kredita: EUR 1.000.000
  • rok kredita: do 8 godina
  • grace period: do 2 godine
  • fiksna kamatna stopa

Kontakt: e-mail: sme@bancaintesa.rs.