Pretraga

Otvaranje računa i platni promet


Otvaranje dinarskih i deviznih tekućih računa, kao i računa za posebne namene za domaća, ali i nerezidentna pravna lica, moguć je u bilo kojoj poslovnici u okviru naše poslovne mreže. Zahvaljujući činjenici da naša poslovna mreža pokriva celu teritoriju zemlje uvid u stanje i promet računa kao i prijem gotovinskih uplata možete ostvariti u najbližoj poslovnici u Vašem gradu. Mi pratimo savremene tokove elektronskog poslovanja i nudimo Vam jednostavnu, brzu i sigurnu uslugu e-bankinga.
Ukoliko posedujete račun u našoj banci, možete primati gotovinske uplate na šalteru, plaćati robu i usluge i podizati gotovinu Visa Business Electron debitnom karticom, overavati i naplaćivati ugovorna ovlašćenja, menice i druge instrumente obezbeđenja, primati naloge za plaćanje sa datumom dospeća u budućnosti i koristiti dnevni priliv na računu.

Otvaranje računa u našoj banci omogućava Vam izvršavanje uplate osnivačkog uloga, efikasan i brz prijem i izvršenje naloga za plaćanje u dinarima i stranoj valuti, kao i korišćenje okvirnog kredita - dozvoljenog prekoračenja na računu.

Mi ćemo Vam ažurno dostavljati izveštaje o promenama na računu na način koji Vi izaberete (na šalteru, elektronski, e-mailom, preko mobilnog telefona ili korišćenjem drugih metoda savremene komunikacije), efikasno izdavati potvrde o prijemu i izvršenju naloga za plaćanje, o stanju i prometu na računu.

Mi brinemo o bezbednosti Vašeg računa i koristimo savremene bezbednosne mehanizme za sprečavanje zloupotreba.


Naši klijenti se mogu osloniti na nas u poslovima domaćeg i međunarodnog platnog prometa po svim osnovama. Efikasan međunarodni platni promet garantujemo našim klijentima razgranatom mrežom kontokorenata i našim prisustvom u svim zemljama sa kojima Srbija ima značajan spoljnotrgovinski promet.


Download

Rezidenti

Nerezidenti