Kreditni poslovi

U svojoj ponudi imamo široku paletu kreditnih proizvoda namenjenih privrednim subjektima. Zahvaljujući snažnoj podršci matične bankarske grupacije Intesa Sanpaolo i relevantnih svetskih finansijskih institucija, u mogućnosti smo da podržimo kapitalne investicije u infrastrukturu, mrežu puteva i telekomunikacija, kao i izgradnju stambenih objekata.

Svi naši krediti mogu biti devizni, dinarski i indeksirani – dinarski krediti sa valutnom klauzulom.

Uslovi koje MSP mora da ispuni za kredit iz italijanske kreditne linije:

 • registrovano u Srbiji,
 • posluje najmanje 2 godine u delatnosti za čije finansiranje tražite sredstva,
 • ima pozitivan finansijski izveštaj,
 • zapošljavate manje od 250 lica,
 • imate godišnji obrt manji od 50 miliona evra i/ili bilansnu sumu manju od 43 miliona evra,

Sredstva kredita se mogu koristiti za nabavku:

 • Opreme uključujući i polovnu,
 • tehnologije i odgovarajuće tehničke pomoći,
 • usluga,
 • rezervnih delova,
 • industrijskih licenci.

Sredstva iz ove kreditne linije ne mogu se koristiti za finansiranje:

 • poreza, carina i poreza na dodatu vrednost koji se plaćaju u zemlji,
 • trgovine, lizinga, osiguravajućih društava i finansijskih institucija,
 • investicija u svrhu aktivnosti u oblasti zabave, kocke, stambenih nepokretnosti,
 • investicija u oblasti industrije oružja i municije, duvana i duvanskih proizvoda, proizvodnje i prerade žestokih pića i proizvoda obuhvaćenih zabranom uvoza ili izvoza iz odgovarajućih zemalja na osnovu važećih zakona ili međunarodnih ugovora ili sporazuma.


Sredstva kredita se u visini od minimum 70% mogu koristiti za finansiranje usluga i nabavku robe poreklom iz Italije, a preostalih 30% može se koristiti za pokrivanje troškova u zemlji i/ili obrtnih sredstava u odnosu na potrebe investicionog projekta.

Poresko oslobođenje

Nabavka dobara i usluga sredstvima italijanske kreditne linije je oslobođena plaćanja PDV-a.

Karakteristike kredita:

Iznos kredita50.000 do 1.000.000 EUR za MSP i 150.000 do 2.000.000 EUR za JKP
Rok otplateDo 8 godina u polugodišnjim ratama uključujući kamate, u okviru kojeg je obuhvaćen period mirovanja (grejs period) od najviše 2 godine
Kamatna stopaDo 4,35% godišnje, efektivno tj. uključujući sve naknade
Instrumenti obezbeđenjaHipoteka na nepokretnostima, ručna zaloga na opremi ili robi, ostali instrumenti obezbeđenja prema odluci Banke

Posebni uslovi za javna komunalna preduzeća

JKP kao naručilac u obavezi je da pokrene postupak javnih nabavki za:

 • Nabavku finansijskih usluga kredita. JKP treba da pozove odabrane lokalne banke (najmanje 3 za zajam manji od 300.000,00 € i svih devet banaka za zajam u iznosu od 300.000,00 € do 2.000.000,00 €) kako bi podnele ponudu na osnovu poziva za podnošenje ponuda. Da bi se javna nabavka smatrala regularnom i kompletnom, JKP mora da dobije najmanje 3 ponude. (Obavezno sprovođenje javne nabavke za kredit.)
 • Nabavku dobara/usluga/radova koji će se finansirati sredvstvima kredita. JKP treba da pozove italijanska preduzeća da podnesu ponudu na osnovu poziva za podnošenje ponuda u skladu sa regulativom Evropske Unije. I prilikom nabavke dobara/usluga, JKP mora imati 3 validne ponude, kako bi se javna nabavka smatrala regularnom, kao i u slučaju nabavke samog kredita. (Obavezno sprovođenje javne nabavke za opremu/usluge.)

Procedure za nabavke koje primenjuju JKP moraju da budu u skladu sa pravilima javnih nabavki u EU i procedurama za zaključenje ugovora o uslugama, nabavkama i radovima u kontekstu saradnje sa trećim zemljama, PRAG procedure.

O PRAG procedurama moguće je informisati se na sajtu Evropske Komisije: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?nodeNumber=1

Kontakt: e-mail: sme@bancaintesa.rs.